Zuigelingenvoeding

RB 3169

Etikettering Nutrilon 1 "Verkleint de kans op koemelkallergie" niet misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 28 jun 2018, RB 3169; 2018/00432 (Nutrilon), http://www.reclameboek.nl/artikelen/etikettering-nutrilon-1-verkleint-de-kans-op-koemelkallergie-niet-misleidend

Voorz. 28 juni 2018, RB 3169, dossiernr. 2018/00432 (Nutricia Nutrilon 1) Misleiding. Directe Voorzitters Afwijzing. Het betreft de verpakking van Nutricia Nutrilon 1 voor zover op de voorzijde staat: "Verkleint de kans op koemelkallergie".
De klacht: Op de verpakking staat dat het product de kans op koemelkallergie verkleint. Klaagster vreest dat sommige ouders ten onrechte zullen menen dat deze voeding beter is dan borstvoeding. Op de verpakking staat weliswaar op de achterzijde dat borstvoeding de beste voeding is, maar klaagster acht de uiting toch misleidend omdat veel mensen deze informatie volgens haar niet lezen en omdat niet specifiek wordt vermeld dat de kans op koemelkallergie wordt verkleind ten opzichte van andere kunstvoeding in plaats van borstvoeding.

 

RB 2965

Ebba Hoogenraad en Bram Duivenvoorde - Online verkoop zuigelingenvoeding: Foodwatch versus webshops

Commerciële communicatie voor zuigelingenvoeding is een gevoelig onderwerp: niet alleen door de tekorten in 2015 en 2016 als gevolg van de export naar China, maar ook vanwege de strijd die “de borstvoedingslobby” al jaren voert tegen de promotie van flesvoeding. Omdat borstvoeding ex officio te verkiezen is boven flesvoeding, is de promotie van zuigelingenvoeding onderworpen aan strenge regels.

Recent is ook Foodwatch in actie gekomen, met een 29(!)-tal klachten bij de Reclame Code Commissie (RCC). De klachten waren gericht tegen het aanbod van zuigelingenvoeding in verschillende webshops van drogisterijen en supermarkten. Foodwatch schreeuwt moord en brand: de detailhandel en de producenten zouden de regels voor het aanbieden van zuigelingenvoeding massaal aan hun laars lappen.

De Reclame Code Commissie [RB 2940] tikt inderdaad verschillende webshops op de vingers. Wat gaat mis? Sinds december 2014 moeten webshops de verplichte etiketteringsinformatie vermelden op hun website. Zo kan de consument (net als in een gewone winkel) alle etiketinformatie lezen voordat hij een aankoop doet. Deze verplichting is vastgelegd is de Europese VIC-Verordening, die regels stelt voor de informatievoorziening over levensmiddelen (inclusief etikettering) aan consumenten.

RB 2940

Bepalingen etikettering zuigelingenvoeding niet nageleefd

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 26 jul 2017, RB 2940; (Foodwatch - etikettering zuivelingenvoeding niet nageleefd), http://www.reclameboek.nl/artikelen/bepalingen-etikettering-zuigelingenvoeding-niet-nageleefd

RCC 26 juli 2017, RB 2940; dossiernr. 2017/00449 (Coop: bepalingen etikettering zuigelingenvoeding niet nageleefd) - Toewijzing II 444 - Toewijzing III 430 - Toewijzing IV 439 - Toewijzing V 438 - Toewijzing VI 437 - Toewijzing VII 436 - Toewijzing VIII 435 - Toewijzing IX 434 - Toewijzing X 433 - Toewijzing XI 432  - Toewijzing XII 431 - Toewijzing XIII 427 - Toewijzing XIV 426 - Toewijzing XV 425 - Toewijzing XVI 424 - Toewijzing XVII 423 - Toewijzing XVIII 422 - Toewijzing XIX 421 - Toewijzing XX 420 - Toewijzing XXI 428 - Toewijzing XXII 440 - Toewijzing XXIII 441 - Toewijzing XXIV 442 - Toewijzing XXV 443 - Toewijzing XXVI 445 - Toewijzing XXVII 447 (in strijd met wet)
VT voor zover nodig. Strijd met wet. Bijzondere Reclamecode. De uiting: Het betreft de wijze van aanbieden van ‘Bonbébé Zuigelingenvoeding standaard 1’ in de webshop van Coop (www.Coop.nl). De klacht: Foodwatch stelt dat uit onderzoek door haar is gebleken dat in de webshop van Coop de wettelijk vastgelegde bepalingen voor etikettering van volledige zuigelingenvoedingen ten aanzien van Bonbébé niet worden nageleefd. Indien ‘kunstvoeding’ nodig is, dient het juiste gebruik daarvan gewaarborgd te zijn volgens de regelgeving die geldt voor zuigelingenvoeding. Artikel 14 van Verordening 1169/2011, die ziet op verkoop op afstand zoals het geval is bij webwinkels van supermarkten, bepaalt dat de verplichte voedselinformatie beschikbaar moet zijn voordat de aankoop plaatsvindt. Deze informatie moet worden vermeld op het materiaal dat dient ter ondersteuning van de verkoop op afstand dan wel via andere passende en duidelijk aangegeven middelen te worden verstrekt. De klacht betreft specifiek het niet of niet op juiste wijze vermelden van bepaalde, op grond van artikel 13 lid 1 en lid 4 van Richtlijn 2006/141/EG voorgeschreven mededelingen (verplichte voedselinformatie). 

RB 2914

Vlogger handelt in strijd met de wet door aanprijzing Nutricia babyvoeding

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 19 jun 2017, RB 2914; dossiernr. 2017/00387/I (Nutrilon zuigelingenvoeding), http://www.reclameboek.nl/artikelen/vlogger-handelt-in-strijd-met-de-wet-door-aanprijzing-nutricia-babyvoeding

Vz. RCC. 19 juni 2017, dossiernr. 2017/00387/I 19 juni 2017, RB 2914; (Nutrilon flesvoeding). Strijd met wet. Uiting: Het betreft een op YouTube gepubliceerde video waarin de vlogger (met website) onder meer vertelt welke afweging zij heeft gemaakt tussen borstvoeding en flesvoeding. Beide opties zijn volgens haar heel gezond. Vervolgens legt zij uit dat zij heeft gekozen voor flesvoeding. Hierna behandelt ze het soort fles voor de voeding. Over de voeding zegt ze dat zij “gewoon de standaard Nutricia, dat is Nutrilon” gebruikt dat volgens haar “een hele fijne flesvoeding” is waarop haar kind het heel goed doet met weinig last van krampjes. Tijdens de video is achter de vlogger duidelijk een pak Nutrilon te zien. Op het moment dat zij over Nutrilon praat, komt de verpakking groot in beeld en is te zien dat het Nutrilon 1 betreft. Klacht: Voor kunstvoeding voor zuigelingen in de leeftijd van 0 tot 6 maanden mag geen reclame worden gemaakt. De vlogger prijst het product aan met onjuiste argumenten.

RB 2428

Uiting Gentiaan Violet bevat medische claims

RCC 4 juni 2015, RB 2428; dossiernr. 2015/00278 (Gentiaan Violet)
Aanbeveling (Gedeeltelijk). Medische claims. Artikel 2 NRC en 4 CPG. Het betreft een uiting op www.borstvoeding.com. Daarin staat onder de aanhef:“Gentiaan Violet door Stefan Kleintjes”, waar er sprake is van reclame inhoudende medische claims voor producten met Gentiaan Violet van Eurolac. Mede doordat een link is opgenomen naar de webwinkel van Eurolac is de uiting aan te merken als reclame voor producten met Gentiaan Violet van Eurolac.

“Een beetje ouderwets middel volgens sommigen, maar het is effectief en goedkoop. Effectiever dan schimmelwerende middelen” en:

“Gentiaan Violet is een paarse inkt, een effectief middel ter bestrijding van schimmels en bacteriën die huidinfecties veroorzaken, bijvoorbeeld spruw in de mond van de baby, op tepels en tepelhoven, vaginale schimmelinfecties en kalknagels of infecties met stafylokokken op beschadigde en broeierige huid”.

Door de hierboven aangehaalde teksten wordt Gentiaan Violet gepresenteerd als geschikt voor: het genezen of voorkomen van een ziekte, gebrek of wond bij de mens als bedoeld in artikel 1 lid 1 onder b van de Geneesmiddelenwet. Nu het -zoals de Keuringsraad KOAG/KAG heeft meegedeeld- gaat om een product dat niet is geregistreerd als geneesmiddel is de uiting in strijd met artikel 84 lid 2 Geneesmiddelenwet en met het op deze wetsbepaling gebaseerde artikel 4 CPG. Artikel 4 CPG luidt:

“Het is verboden reclame te maken voor geneesmiddelen waarvoor de wettelijk vereiste handelsvergunning niet is afgegeven”.

Klaagster heeft zich ook beroepen op de artikelen 11, 13, 14 en 15 CPG. Deze (op de Geneesmiddelenwet gebaseerde) artikelen hebben betrekking op reclame voor een geneesmiddel waarvoor de wettelijk vereiste handelsvergunning wel is afgegeven en waarvoor op zichzelf genomen reclame mag worden gemaakt. Nu daarvan geen sprake is, acht de Commissie deze bepalingen in dit geval niet van toepassing, zodat de klacht op dit punt faalt.
RB 2312

Ongefundeerde claim Hero Baby over koemelkallergie

Vz RCC 20 januari 2015, RB 2312 (Hero Baby)
Aanbeveling. Claim. 2 NRC. De uiting: Het betreft het etiket van Hero Baby Zuigelingenmelk 1, bestemd voor de leeftijd 0-6 maanden, voor zover hierop staat: “Hypo-Allergene flesvoeding die de kans op koemelkallergie verkleint”.
De klacht: Klaagster stelt dat zij het product heeft gekocht omdat het de kans op het ontwikkelen van koemelkallergie zou verkleinen. Toen klaagster de klantenservice van adverteerder belde, werd haar echter meegedeeld dat deze claim achterhaald is en dat de laatste onderzoeken (van een jaar geleden) laten zien dat er geen verschil is aangetoond tussen dit product en het standaard product.e

1) De voorzitter stelt voorop dat ingevolge artikel 2 van de Warenwetregeling Zuigelingenvoeding 2007 het bereiden en verhandelen van volledige zuigelingenvoeding geschiedt met inachtneming van onder meer artikel 13 van richtlijn 2006/141/EG. Op grond van artikel 13 lid 6 van richtlijn 2006/141/EG mogen voedings- en gezondheidsclaims slechts in de in Bijlage IV bij die richtlijn genoemde gevallen op het etiket van volledige zuigelingenvoeding worden geplaatst. Bijlage IV vermeldt onder meer de volgende toegestane gezondheidsclaim: “Verminderd risico op allergie voor melkeiwitten, waarbij begrippen mogen worden gebruikt die wijzen op gereduceerde antigene of gereduceerde allergene eigenschappen”. Aan het gebruik van deze claim zijn voorwaarden verbonden. Gelet op de inhoud van de klacht, is met name relevant of adverteerder, zoals vereist op grond van nummer 2.1 sub a van Bijlage IV, de claim met objectieve en wetenschappelijk aangetoonde gegevens kan staven. Dienaangaande is het volgende van belang.

2) Adverteerder heeft in haar verweer niet met zoveel woorden gesteld dat de onderhavige claim is gebaseerd op objectieve en wetenschappelijke gegevens. Nadat namens de voorzitter om de onderbouwing van de claim was gevraagd, heeft adverteerder volstaan met ongemotiveerd te stellen dat de onderhavige claim voldoet aan de voorwaarden van Bijlage IV bij richtlijn 2006/141/ EG. De voorzitter oordeelt dat adverteerder hiermee onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij de onderhavige gezondheidsclaim met objectieve en wetenschappelijk aangetoonde gegevens kan staven zoals vereist op grond van nummer 2.1 sub a van Bijlage IV bij richtlijn 2006/141/EG. Aldus is niet voldaan aan de voorwaarden waaronder krachtens artikel 2 van de Warenwetregeling Zuigelingenvoeding 2007 het bereiden en verhandelen van volledige zuigelingenvoeding is toegestaan. Hierdoor heeft adverteerder in strijd met de wet gehandeld. Nu de reclame-uiting om die reden niet voldoet aan artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC), wordt beslist als volgt.
RB 2165

Reclameverbod zuigelingenvoeding baby jonger dan 6 maanden

RCC 16 juni 2014, RB 2165, dossiernr. 2014/00353 (Hero Baby)
Aanbeveling. Zuigelingenvoeding. Het betreft een uiting in het maandblad Ouders van Nu. In de uiting, met de aanduiding ‘advertorial’, worden onder de kop “Darmkrampjes” door een voedingsdeskundige van het “voedingskundig team van Hero Baby” vragen behandeld over darmkrampjes bij baby’s. In de ‘kantlijn’ van de uiting staan onder andere ‘weetjes’ over krampjes. Onderin de uiting is een op de rug liggende baby afgebeeld. De klacht: In de uiting, die de vorm van een interview heeft, wordt het advies gegeven bij krampjes over te stappen op andere voeding. In het interview worden geen leeftijden genoemd. In de naast het interview geplaatste ‘weetjes’ staat dat “krampjes vanaf 4 maanden vaak afnemen”. Dit insinueert dat het advies om over te stappen op andere voeding betrekking heeft op baby’s jonger dan 6 maanden. De afgebeelde baby is ook jonger dan 6 maanden. Reclame voor zuigelingenvoeding voor baby’s jonger dan 6 maanden is niet toegestaan, zodat in deze uiting op subtiele wijze de wet wordt overtreden. De Commissie acht de reclame/uiting in strijd met het bepaalde in artikel 2 NRC.

Het oordeel van de Commissie
In de uiting wordt geadviseerd bij darmkrampjes een andere voeding te proberen “zoals Hero Baby Comfort”, van welk product niet is gesteld of gebleken dat dit alleen voor baby’s ouder dan 6 maanden bestemd is. De indruk dat Hero Baby Comfort ook voor baby’s van 0 tot 6 maanden met darmkrampjes wordt geadviseerd, wordt versterkt door het vermelden van de leeftijd van 4 maanden waarop de krampjes vaak gaan afnemen en door de foto van de baby die naar het oordeel van de Commissie - anders dan adverteerder heeft gesteld - niet duidelijk ouder dan 6 maanden is.

Ingevolge artikel 2 van de Warenwetregeling zuigelingenvoeding 2007 dient het verhandelen van volledige zuigelingenvoeding te geschieden met inachtneming van artikel 14 van Richtlijn 2006/141/EG. Laatstgenoemd artikel bepaalt dat het verboden is om reclame te maken voor volledige zuigelingenvoeding, anders dan in gespecialiseerde publicaties op het gebied van babyverzorging en in wetenschappelijke publicaties, en dat deze reclame slechts gegevens van wetenschappelijke en feitelijke aard mag bevatten die niet mogen impliceren noch doen geloven dat flesvoeding even goed of zelfs beter is dan borstvoeding.
RB 1913

speciaal voor u geselecteerde zuigelingenvoeding overtreedt Warenwet

RCC 28 augustus 2013, dossiernr. 2013/00543 (zuigelingenvoeding)
Voeding, verbod, aanbeveling. Het betreft een uiting in de door verweerder op 5 juli 2013 per e-mail aan klaagster gezonden nieuwsbrief. Onder het kopje “Vandaag speciaal voor u geselecteerd” is onder meer een pak “Friso 1 Zuigelingenvoeding Comfort 0-6 Maanden” afgebeeld met daarbij de prijs van € 19,99.

De klacht - De aanprijzing van het product Friso 1 als “speciaal voor u geselecteerd”, met daarbij een rechtstreekse link naar dit product, is een overtreding van het verbod op reclame voor kunstmatige zuigelingenvoeding voor baby’s van 0 tot 6 maanden.

Het oordeel van de Commissie
De uiting betreft een nieuwsbrief waarin diverse artikelen worden aangeboden met bijbehorende prijzen, waaronder zuigelingenvoeding. Aldus is sprake van het rechtstreeks aanprijzen van zuigelingenvoeding en derhalve van reclame in de zin van artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Daaraan doet niet af dat eerder vertoond koop- en surfgedrag van degene aan wie de nieuwsbrief wordt gestuurd de basis vormt voor de producten die worden getoond.

Ingevolge artikel 2 van de Warenwetregeling zuigelingenvoeding 2007 dient het verhandelen van volledige zuigelingenvoeding te geschieden met inachtneming van artikel 14 van Richtlijn 2006/141/EG. Laatstgenoemd artikel bepaalt dat het verboden is om reclame te maken voor volledige zuigelingenvoeding, anders dan in gespecialiseerde publicaties op het gebied van babyverzorging en in wetenschappelijke publicaties, en dat deze reclame slechts gegevens van wetenschappelijke en feitelijke aard mag bevatten die niet mogen impliceren noch doen geloven dat flesvoeding even goed of zelfs beter is dan borstvoeding.

De onderhavige reclame voor Friso 1 Zuigelingenvoeding Comfort, waarvan niet in geschil is dat dit volledige zuigelingenvoeding betreft voor baby’s van 0 tot 6 maanden, voldoet niet aan voornoemde voorwaarden. Dit impliceert dat reclame is gemaakt in strijd met artikel 2 van de Warenwetregeling zuigelingenvoeding 2007 en daardoor in strijd met de wet als bedoeld in artikel 2 NRC.

De beslissing
De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 2 NRC. Zij beveelt verweerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.