RB 3395

Advertentie #trotsopdeboer niet maatschappelijk onverantwoord

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 5 mrt 2020, RB 3395; (Krantenadvertentie #trotsopdeboer), http://www.reclameboek.nl/artikelen/advertentie-trotsopdeboer-niet-maatschappelijk-onverantwoord

SRC College van Beroep 5 maart 2020, RB 3395; 2019/00628 – CVB (Krantenadvertentie #trotsopdeboer) Klacht gericht tegen krantenadvertentie in het kader #trotsopdeboer. De inleidende klacht komt erop neer dat de tekst in strijd is met de waarheid, het algemeen belang en misleidend is, omdat boeren in belangrijke mate zouden bijdragen aan vernietiging van de biodiversiteit. De Commissie stelt dat de gemiddelde consument in staat moet worden geacht zichzelf een beeld te vormen van voor- en nadelen van de landbouw. Dat de afzenders van de onderhavige uiting, ter onderbouwing van hun trots, de in de uiting weergegeven “sleutelrol” aan de boer toekennen, terwijl verschillend kan worden gedacht over de wijze waarop deze rol wordt vervuld, betekent nog niet dat de uiting in strijd met de waarheid of het algemeen belang dan wel misleidend is. In dit verband overweegt de Commissie dat in de tekst van de uiting niet wordt gesuggereerd dat aan de wijze waarop boeren hun rol vervullen in het geheel geen nadelen zijn verbonden. De commissie heeft de klacht afgewezen. Deze beslissing wordt bevestigd.

RB 3396

Televisiecommercial voor Strepsils niet misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 25 feb 2020, RB 3396; (Televisiecommercial Strepsils), http://www.reclameboek.nl/artikelen/televisiecommercial-voor-strepsils-niet-misleidend

SRC VAF 25 februari 2020, RB 3396, LS&R 1806; 2020/00076 – VAF (Televisiecommercial Strepsils) Klacht gericht tegen een televisiecommercial voor Strepsils. De inleidende klacht komt er op neer dat de reclame onjuist is omdat in de televisiecommercial wordt gezegd dat Strepsils bacteriën en virussen doodt. Het product heeft deze werking niet. De adverteerder verwijst naar de informatie van de Keuringsraad KOAG/KAG en wijst erop dat de samenvatting van de productkenmerken (hierna: SmPC) van Strepsils is goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Uit de informatie van de Keuringsraad KOAG/KAG blijkt dat Strepsils een geneesmiddel is en dat de in de televisiecommercial gebruikte claim dat Strepsils bacteriën en virussen doodt in overeenstemming is met de door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen goedgekeurde SmPC van Strepsils. In de SmPC wordt de werking van Strepsils beschreven. Deze werking is voldoende aannemelijk geacht. De voorzitter ziet geen aanleiding om af te wijken van het oordeel van de Keuringsraad KOAG/KAG dat de televisiecommercial om die reden toelaatbaar is. De voorzitter wijst de klacht af.

RB 3394

Geen misleiding door vitamine D in plantaardige margarine

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 5 mrt 2020, RB 3394; (Becel magarine), http://www.reclameboek.nl/artikelen/geen-misleiding-door-vitamine-d-in-plantaardige-margarine

SRC College van Beroep 5 maart 2020, RB 3394; 2019/00724 – CVB (Geen misleiding plantaardige margarine) Klacht gericht tegen reclame van Becel. De inleidende klacht komt er op neer dat Becel ten onrechte wordt aangeprezen als 100% plantaardig nu hieraan vitamine D is toegevoegd dat dierlijk is dan wel is geproduceerd door gisten/schimmels. Nu al deze bronnen niet plantaardig zijn, is de vermelding 100% plantaardig onjuist. Volgens de Commissie maakt de aanwezigheid van vitamine D de claim “100% plantaardig” niet misleidend. Blijkens Verordening (EU) 1308/2013 mag margarine ‘plantaardig’ worden genoemd indien het product alleen vet van plantaardige oorsprong bevat, met een tolerantie voor dierlijk vet van 2% van het vetgehalte. De commissie heeft klacht ongegrond verklaard. Deze beslissing wordt bevestigd.

RB 3397

Reclame Nuon misleidend en oneerlijk

10 mrt 2020, RB 3397; (Klager tegen Nuon), http://www.reclameboek.nl/artikelen/reclame-nuon-misleidend-en-oneerlijk

SRC College van Beroep 10 maart 2020, RB 3397; 2019/00584 – CVB (Klager tegen Nuon) Klacht gericht tegen een aan geïntimeerde verzonden brief. De inleidende klacht komt erop neer dat de bestreden uiting een misleidend beeld geeft over de korting die men krijgt bij ‘Nuon blijven loont’. Er wordt in de brief geadverteerd met “meteen 10% korting op stroom”, waardoor de gemiddelde consument niet zal verwachten dat de korting die hij uiteindelijk ontvangt slechts een fractie van de 10% dan wel 25% korting bedraagt die hem of haar in de brief wordt aangeboden. Dat de voorwaarden tot gevolg hebben dat het voordeel zodanig beperkt wordt dat maar 1 of 2% korting op stroom verkregen wordt, is niet te verenigen met de absoluut geformuleerde dik gedrukte aanhef van de brief (“meteen 10% korting op stroom”) en de in het oog springende gele button met de tekst “korting op stroom tot 25%”.

RB 3393

Werkwijze van de Rechtspraak na 6 april

In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft de Rechtspraak besloten vanaf dinsdag 17 maart alle rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges te sluiten. Deze situatie zal ook na 6 april worden voortgezet. Urgente zaken gaan wel door. De Rechtspraak heeft een overzicht gepubliceerd van urgente zaken.

 
RB 3391

BOIP: nakoming van termijnen gedurende periode van maatschappelijke beperkingen door coronavirus

Na de door de Nederlandse regering aangekondigde beperkende maatregelen in verband met het coronavirus, zal BOIP met een uiterst minimale bezetting doorwerken. BOIP is zich er van bewust dat dit ook geldt voor alle IE-professionals en ondernemers die momenteel onderhanden zijnde verzoeken en procedures bij BOIP hebben. Onder deze omstandigheden heeft BOIP besloten:

1. Vanaf 16 maart 2020 tot aan het moment waarop er redelijkerwijs weer op normale wijze kan worden gewerkt door IE-professionals en ondernemers in de Benelux-landen, zal BOIP geen verzoeken of procedures intrekken omdat een gegeven termijn niet werd gerespecteerd. Dit geldt evenzeer voor niet tijdig ingediende oppositieprocedures of niet tijdig verrichte betalingen.

2. BOIP zal op basis van de sinds 16 maart 2020 opgedane ervaringen en de maatschappelijke ontwikkelingen vaststellen wanneer er redelijkerwijs weer op normale wijze kan worden gewerkt door IE-professionals en andere ondernemers in de Benelux-landen. BOIP zal hiervoor te zijner tijd een datum (“BAU-datum”) vaststellen en deze communiceren via een nieuwe mededeling van de Directeur-Generaal.

RB 3392

Tijdelijke regeling civiele dagvaardingszaken bij de hoven

In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft de Rechtspraak een tijdelijk afwijkende regeling voor civiele dagvaardingszaken bij de hoven ingesteld (toepassing uitzonderingsbepaling artikel 1.18 LPR):
In afwijking van het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven gelden vanaf heden tot nader order de volgende afwijkingen. Voor het overige wordt het reglement onverkort toegepast.

1. Een verzoek om uitstel voor het verrichten van een proceshandeling wordt in beginsel altijd verleend. Bij bezwaar van de wederpartij beslist de rolraadsheer.

2. De minimumtermijn voor alle proceshandelingen bedraagt vier weken, dus ook de termijn voor fourneren wordt vier weken.

3. Als de proceshandeling waarvoor de zaak staat niet uiterlijk de dag na de roldatum is verricht, wordt ambtshalve vier weken uitstel verleend, ook zonder verzoek van partijen om uitstel en ook in het geval volgens het procesreglement geen uitstel kon worden verkregen. Verval van recht wordt niet uitgesproken.

4. Nieuwe zaken worden gewoon ingeschreven, ook bij een geringe overschrijding van de in art. 125 lid 2 Rv genoemde termijn voor indiening van de stukken ter griffie.

5. In spoedeisende zaken kan de rolraadsheer de afwijkingen buiten toepassing laten en de gewone regels van het procesreglement hanteren.

RB 3390

ACM dwingt websites Goedkoper.nl en Euroknaller.nl tot aanpassingen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft dagaanbiedingensites Goedkoper.nl en Euroknaller.nl gedwongen tot aanpassingen. De eigenaar van deze websites heeft zijn zaken nu op orde. Consumenten die hun bestelling niet geleverd hebben gekregen, heeft hij het aankoopbedrag inmiddels terugbetaald. Consumenten die gebruik maken van hun bedenktijd krijgen nu het aankoopbedrag binnen de wettelijke termijn van 14 dagen terugbetaald. De eigenaar van de websites heeft ook de klantenservice en de klachtafhandeling verbeterd.

Lees het hele nieuwsbericht op ACM.nl.

RB 3388

Dip & Smeer’m maakt zelfde totaalindruk als HEKS’NKAAS

12 mrt 2020, RB 3388; ECLI:NL:RBGEL:2020:1714 (Heksenkaas tegen Kühlmann), http://www.reclameboek.nl/artikelen/dip-smeer-m-maakt-zelfde-totaalindruk-als-heks-nkaas

Vzr. Rechtbank Gelderland 12 maart 2020, IEF 19081, RB 3388; ECLI:NL:RBGEL:2020:1714 (Heksenkaas tegen Kühlmann) Kort geding. Inbreuk op verpakkingsmerk, art 2.1. BVIE, art 2.20 lid 1 sub b BVIE. Kühlmann, een Duitse producent van levensmiddelen, mag de Dip & Smeer’m smeerdip die zij in opdracht van supermarktketen Jumbo heeft ontwikkeld in de huidige verpakking niet meer produceren en verkopen. De verpakking van deze smeerdip maak inbreuk op het verpakkingsmerk van Heksenkaas BV voor de HEKS’NKAAS smeerdip. De verpakking van de Dip & Smeer’m maakt vanwege diverse overeenstemmende elementen dezelfde totaalindruk, waardoor bij het winkelend publiek verwarring tussen beide producten kan ontstaan.

RB 3386

Nederlands Octrooicongres

Op dinsdag 9 juni organiseert deLex voor de 12e keer het Nederlandse octrooicongres.
Ook dit jaar wordt het inhoudelijk programma samengesteld door Gertjan Kuipers (De Brauw Blackstone Westbroek) en Peter Blok (CIER, Gerechtshof Den Haag).

Meer informatie volgt binnenkort!

RB 3385

Jurisprudentielunch Privacyrecht

Actueel, to the point en relevant: ook dit voorjaar geeft prof. mr. Peter Blok zijn jaarlijkse analyse van jurisprudentie op het gebied van privacyrecht en persoonsgegevens. Kom lunchen en laat u in slechts twee uur tijd bijpraten!

Peter Blok is hoogleraar octrooirecht en privacyrecht aan de Universiteit Utrecht en raadsheer bij het gerechtshof in Den Haag.
De lunch vindt plaats op dinsdag 12 mei, van 12:00 – 14:15 uur, in het Amsterdamse Proeflokaal in Amsterdam.
Accreditatie: 2 PO-punten.

Kijk hier voor meer informatie.

RB 3383

Advies Schouten is geenzins misleidend voor PanterGroep

Nederland 19 feb 2020, RB 3383; ECLI:NL:RBROT:2020:1627 (PanterGroep tegen Schouten), http://www.reclameboek.nl/artikelen/advies-schouten-is-geenzins-misleidend-voor-pantergroep

Rechtbank Rotterdam 19 februari 2020, RB 3383; ECLI:NL:RBROT:2020:1627 (PanterGroep tegen Schouten) PanterGroep is een landelijk werkende arbodienst. Schouten bemiddelt als makelaar in assurantiën in verzekeringen en biedt voor haar klanten aanpalende diensten op collectiviteitsbasis aan. Schouten sluit onder andere dienstverleningsovereenkomsten met diverse brancheverenigingen en stelt voor die branche dan een verzekeringspakket samen, waarvan een verzuimverzekering (met of zonder arbodienstverlening) onderdeel uitmaakt. Schouten bood als gevolmachtigde van een verzekeringsmaatschappij in het kader van de Verzuimdesk Volmachten (VDV) een arbodienst aan PanterGroep op grond van de 'overeenkomst inzake re-integratiediensten' die was gesloten tussen de verzekeringsmaatschappij en Pantergroep voor een bepaalde tijd. Deze overeenkomst is op 1 januari 2019 van rechtswege verlopen. Schouten heeft vervolgens twee andere verzekeraars aan PanterGroep geadviseerd op 31 juli 2018.

RB 3382

Actualiteitenlunch Reclamerecht I 27 mei 2020

Wegens succes geprolongeerd: de ‘Actualiteitenlunch Reclamerecht’ met Ebba Hoogenraad en Bram Duivenvoorde! Kort en krachtig; tijdens de lunchpauze krijgt u in hoog tempo alle relevante Europese en Nederlandse rechtspraak en actualiteiten aangeboden, om daarna, helemaal up to date, weer verder te werken op kantoor. Reserveer woensdag 27 mei alvast in uw agenda!
 
Tijd en datum: woensdag 27 mei, van 12:15 – 14:30 uur (12:00 uur inloop en lunch pakken)
Accreditatie: 2 PO-punten
Locatie: Het Amsterdamse Proeflokaal, Amsterdam Zuid

Meer informatie of inschrijven? Mail naar info@delex.nl.

RB 3381

Geurclaim Ambi Pur alsnog voldoende aannemelijk

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 11 feb 2020, RB 3381; (Televisiecommercial Ambi Pur), http://www.reclameboek.nl/artikelen/geurclaim-ambi-pur-alsnog-voldoende-aannemelijk

SRC College van Beroep 11 februari 2020, RB 3381; 2019/00643 - CVB (Televisiecommercial Ambi Pur) Klacht betreft een commercial van Procter & Gamble waarin de luchtverfrisser ‘Ambi Pur badkamer & toilet’ wordt aangeprezen. Het zou technisch onmogelijk zijn dat het product toiletgeuren verwijdert door deze te onttrekken aan zachte badkameroppervlakken, zoals de reclamespot suggereert. De Commissie oordeelde dat Procter & Gamble onvoldoende heeft onderbouwd dat geuren die ontstaan bij het doortrekken van het toilet in zachte materialen kunnen blijven hangen. Daarnaast is de enkele mededeling van Procter & Gamble dat volgens haar eigen onderzoek de Ambi Pur luchtverfrisser geuren op zachte oppervlakken verwijdert en verwijderd houdt, onvoldoende om als verifieerbaar bewijs te gelden voor de werking die in de commercial wordt geclaimd. Het College wijst de klacht alsnog af. Op grond van in beroep overgelegde stukken, waarover de Commissie niet kon beschikken en die niet door geïntimeerde zijn betwist, is voldoende aannemelijk dat het aangeprezen product in staat is toiletgeuren in de lucht en op zachte oppervlakken te verwijderen in plaats van deze uitsluitend te maskeren.

RB 3380

Facebookreclame Staatsloterijrad is misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 13 feb 2020, RB 3380; (Staatsloterij-rad), http://www.reclameboek.nl/artikelen/facebookreclame-staatsloterijrad-is-misleidend

SRC College van Beroep 13 februari 2020, RB 3380; 2019/00694 - CVB (Staatsloterij-rad) Klacht gericht tegen reclame van Staatsloterij op Facebook in de vorm van een ronddraaiend rad. De inleidende klacht komt erop neer dat de reclame misleidend is omdat door de indeling van de vakjes op het rad de indruk wordt gewekt dat de kans om te winnen op tien loten 1 op 16 is en de kans op honderd loten ook 1 op 16. Dus een kans van 1 op 8 om tien of honderd loten te winnen. De indruk dat het rad bepaalt of extra loten worden gewonnen, wordt versterkt door de oproep om aan het rad te draaien. Pas uit de actievoorwaarden blijkt dat het toekennen van loten niet door het draaien aan het rad gebeurt, maar op een geheel andere wijze met een veel lagere winkans. De Commissie heeft de klacht gegrond verklaard. Deze beslissing wordt bevestigd.

RB 3379

Voorjaarsbijeenkomst VvRr op donderdag 5 maart

Duurzaamheid is niet alleen een trend maar ook gewoon noodzakelijk. Steeds meer bedrijven profileren zichzelf of hun producten via reclame en marketing als bijdragend aan duurzame ontwikkeling. Elk streven naar duurzaamheid is toe te juichen. Maar waar moet je rekening mee houden bij het doen van claims? Wanneer is een claim terecht? En wanneer misleidend?

Hierover gaat de voorjaarsvergadering van de Vereniging voor Reclamerecht op 5 maart op het kantoor van NautaDutilh in Amsterdam. Bekijk hier het programma.

RB 3378

Terugbetalingsregeling van Boehringer Ingelheim is ontoelaatbaar

29 jan 2020, RB 3378; ECLI:NL:RBMNE:2020:295 (Novo Nordisk tegen Boehringer Ingelheim), http://www.reclameboek.nl/artikelen/terugbetalingsregeling-van-boehringer-ingelheim-is-ontoelaatbaar

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 29 januari 2020, LS&R 1783, RB 3378; ECLI:NL:RBMNE:2020:295 (Novo Nordisk tegen Boehringer Ingelheim) Novo Nordisk en Boehringer Ingelheim zijn producenten van geneesmiddelen en brengen allebei geregistreerde geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes type 2 op de Nederlandse markt. Het draait in deze zaak om de beantwoording van de vraag of de terugbetalingsregeling van Boehringer Ingelheim toelaatbaar is. Geoordeeld wordt dat dit niet zo is. De terugbetalingsregeling van Boehringer Ingelheim moet worden aangemerkt als reclame in de zin van de Geneesmiddelenwet. Het is op grond van artikel 84 lid 3 Geneesmiddelenwet verboden om reclame te maken die het rationele gebruik van een geneesmiddel niet bevordert wegens het ontbreken van een objectieve voorstelling van zaken. Boehringer Ingelheim heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat hun reclame is gebaseerd op rationele gronden, waardoor hun reclame over de terugbetalingsregeling ontoelaatbaar is.