ambush/guerilla/fieldmarketing

RB 3091

ACM waarschuwt voor aanbieder vakantievilla’s De Reisplanner

ACM 25 januari 2018, RB 3091 (De Reisplanner) Via ACM: De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt voor de praktijken van De Reisplanner. Dit bedrijf benadert consumenten via telefonische verkoop met het aanbod om voor 149,99 euro twee weken binnen 1 jaar gebruik te maken van een luxe villa in het buitenland. Tijdens dit gesprek en in een bevestigingsmail – die veel consumenten zeggen niet te ontvangen  – geeft De Reisplanner geen duidelijkheid om welke villa’s het gaat en hoe de consument deze kan boeken. Na 14 dagen ontvangen consumenten een rekening en worden zij per mail en telefonisch onder druk gezet om deze te betalen. De Reisplanner heeft na vragen van de ACM niet duidelijk gemaakt welke villa’s worden aangeboden en hoe het boekingsproces werkt. De ACM adviseert consumenten daarom om toegezonden facturen niet te betalen.

RB 3065

Oproep voor onderzoek mutanten gen niet herkenbaar als reclame

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 4 dec 2017, RB 3065; Dossiernr: 2017/00705 (Mutanten-advertentie), http://www.reclameboek.nl/artikelen/oproep-voor-onderzoek-mutanten-gen-niet-herkenbaar-als-reclame

RCC 4 december 2017, RB ; Dossiernr. 2017/00705 (Mutanten-advertentie). Aanbeveling. Guerilla marketing. Het betreft een advertentie in de Volkskrant. In de advertentie staat onder meer: “Gezocht Gezonde vrijwilligers (12-18 jaar) die zich willen testen op mutanten gen. Vergoeding: € 1.600,-*". De klacht. Als men naar de site gaat waarop men zich zou kunnen aanmelden, blijkt het te gaan om reclame voor het nieuwe programma op FOX TV: “The Gifted”. Klaagster acht de onderhavige reclame-uiting, waarvan de doelgroep uit minderjarigen bestaat, niet als zodanig herkenbaar.

RB 2765

Fieldmarketeer droeg herkenbare kleding en hoeft dus geen legitimatiebewijs te tonen

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 3 aug 2016, RB 2765; Dossiernr: 2016/00334 (Identificatie fieldmarketeer), http://www.reclameboek.nl/artikelen/fieldmarketeer-droeg-herkenbare-kleding-en-hoeft-dus-geen-legitimatiebewijs-te-tonen

Vz. RCC 3 augustus 2016, RB 2765; Dossiernr: 2016/00334 (Nationale Postcode Loterij - fieldmarketeer)
Afwijzing. Fieldmarketing. Klager stelt dat hij in Zwolle op straat werd aangesproken door twee dames die begonnen met het stellen van een vraag in plaats van te zeggen wat het doel van het gesprek zou zijn. Dit is in strijd met artikel 2 lid 1 Reclamecode voor Fieldmarketing (RFM). Er stonden geen namen op hun jassen en zij wilden zich desgevraagd ook niet legitimeren en gingen een teamleider bellen. Men vertelde aan klager dat hij moest blijven staan. Hij was daarvan niet gediend en liep verder. Later kwam de teamleider en nog een persoon erbij die aan klager vertelden dat hij de RFM moest uitleggen, hetgeen klager weigerde. Klager stelt dat niet is voldaan aan artikel 4 onder c RFM omdat sprake is van een agressieve vorm van benadering. Hij werd meermalen benaderd terwijl hij te kennen had gegeven verder te gaan, waarbij klager tegenover vier personen kwam te staan. Daarbij is de benadering niet gestaakt. Klager heeft zich over het voorgaande beklaagd bij adverteerder, maar kreeg hierop geen inhoudelijke reactie.

 

RB 1017

Dragen van kleding

Antwoord op kamervragen over herbenoeming van FIFA-baas Blatter en WK bid, 2011Z11942


In navolging van de eerdere berichten alhier (RB 510, 'De Dutch Dress onder de loep') en de oorspronkelijke guerillacampagne zelf (RB 499)

9. Is het correct dat het ministerie van Economische Zaken het standpunt was toegedaan dat de „Bierbabes‟ in Nederland wel strafrechtelijk zouden kunnen worden vervolgd, 4) terwijl de minister van VWS aan de Kamer en in de media meldde dat dit niet het geval was?

Nee.

In de antwoorden naar aanleiding van het schriftelijk verslag (Kamerstukken II, 32371, nr. 8) is uiteengezet dat bepaalde inbreuken op het auteursrecht en het merkenrecht strafrechtelijk kunnen worden gesanctioneerd. Uitgangspunt hierbij is dat strafrechtelijke handhaving een ultimum remedium is dat alleen wordt toegepast bij die inbreuken waardoor het algemeen belang wordt getroffen.

In de antwoorden op eerdere vragen van het Lid Leijten met betrekking tot dit onderwerp (ingezonden 15 oktober 2010, beantwoord op 25 november 2010, nummer 612) is aangegeven dat het dragen van kleding van een concurrerend merk, zoals in het geval van de „Bierbabes‟, als zodanig niet leidt tot een auteurs-recht- of merkinbreuk. De „Bierbabes‟ kunnen in dat geval niet strafrechtelijk worden vervolgd in Nederland.

Strafrechtelijk optreden tegen de inbreukmaker is alleen mogelijk in die gevallen dat voldaan is aan de criteria voor auteursrecht- of merkinbreuk. Dat is bijvoorbeeld als het ontwerp van de kleding is gekopieerd. Ook mag niet ten onrechte het FIFA embleem op de kleding worden aangebracht. Als inbreukmaker wordt aangemerkt degene die het voorwerp openlijk ter verspreiding aanbiedt; ter verveelvoudiging of ter verspreiding voorhanden heeft; invoert, doorvoert, uitvoert of bewaart uit winstbejag (artikel 31b jo 31a Auteurswet), en degene die valse, vervalste of wederrechtelijk vervaardigde merken invoert, doorvoert of uitvoert, verkoopt, te koop aanbiedt, aflevert, uitdeelt of in voorraad heeft (zie verder artikel 337 Wetboek van Strafrecht).

Het dragen van de kleding als zodanig valt hier dus niet onder.

RB 812

Minister: dit (reclame)bord hoort niet thuis langs de snelweg

In navolging van ons eerdere bericht (RB 680), het antwoord van de Minister op kamervragen. Voor de praktijk relevant zijn

1) richtlijn dat een object langs de snelweg maximaal twee seconden de aandacht mag vasthouden, en

2) dat er een beleidskader "afleiding" wordt geformuleerd. Daaraan kunnen weigeringsgronden worden ontleend voor het niet-verlenen van een vergunning voor (geplande) objecten langs de autosnelwegen. Dit betreft dan o.a. gebouwen, windturbines, billboards en kunstobject

Opvallend zijn de richtlijn; object mag maximaal twee seconden aandracht vasthouden

Rijkswaterstaat hanteert als richtlijn dat een object wat niet relevant is voor de rijtaak de aandacht maximaal twee seconden mag vasthouden. Wanneer een bestuurder besluit een foto van dit object te maken wordt in de eerste plaats de regel betreffende het gebruik van een mobiele telefoon in de auto overtreden. Daarnaast zal naar alle waarschijnlijkheid de aandacht meer dan twee seconde van het verkeer zijn afgeleid waardoor de verkeersveiligheid negatief beïnvloed kan worden.

en het beleidskader "afleiding" dat kader geeft voor (geplande) objecten langs de auto(snel)wegen. Dit kader geeft criteria aan voor negatieve beïnvloeding van de verkeersveiligheid en mogelijk een weigeringsgrond voor vergunningen.

Binnen mijn departement wordt momenteel gewerkt aan een beleidskader “afleiding”. Dit kader beschrijft criteria om van (geplande) objecten langs auto(snel) snelwegen vast te stellen of zij de verkeersveiligheid negatief kunnen beïnvloeden. Met objecten worden in dit kader o.a. gebouwen, windturbines, billboards en kunstobjecten bedoeld. Wanneer objecten de verkeersveiligheid negatief kunnen beïnvloeden is dit een grond voor Rijkswaterstaat om een aanvraag voor een vergunning te weigeren. Wanneer het object buiten het beheergebied van Rijkswaterstaat wordt gerealiseerd, zoals in deze casus het geval is, zal dit beleidskader worden gebruikt om een standpunt in te nemen richting de betreffende decentrale overheid.

Dit beleidskader zal besproken worden met de VNG en mijn verwachting is dat het rond de zomer wordt vastgesteld waarna het aan alle gemeenten over wiens grondgebied een auto (snel) weg loopt wordt aangeboden.

Zie antwoord op kamervragen hier

RB 811

Guerilla actie: Mercedes op marktplaats

Op marktplaats (klik inzet voor vergroting) verschenen de laatste dagen advertenties van occasions van Volkswagen en Renault. Op de foto's stonden toevallig ook busjes van mercedes met de volgende tekst: "De nieuwe Sprinter heeft u al v.a. €19.800,-".

Wanneer het nummer van de zogenaamde particuliere adverteerder Peter belt, krijg je voicemail met de volgende strekking: "Je belt zeker niet voor die Volkswagen, maar voor die Mercedes? Die heb ik niet, daarvoor moet je naar de Mercedes-dealer."

Deze guerilla-actie, door autoblog opgemerkt, is door marktplaats al vroegtijdig gestaakt.

RB 790

NMa beboet colportage (vervolg)

De NMa heeft begin maart Green Choice en Energie:direct beboet met 2 respectievelijk 1 miljoen euro voor deur-aan-deur verkoop (zie eerder RB 707).

Colportage is een wettelijk toegestane wijze van werven. Belangrijk is dat een colporteur zich kan identificeren en duidelijk moet uitleggen waarvoor een klant tekent. De Raad heeft twee bestuurlijke boetes opgelegd aan Greenchoice wegens overtreding van de artikelen 95m, derde lid, Elektriciteitswet en 52b, derde lid, Gaswet. Greenchoice heeft bij de werving door middel van colportage bij de consumenten onduidelijkheid laten bestaan over het feit dat er een contract is afgesloten, over de duur van het contract, de voorwaarden voor verlenging en beëindiging van het contract, het bestaan van een recht op opzegging en de voorwaarden van opzegging.

Tegen deze boetebesluiten van de NMa staat nog bezwaar en beroep open, waartoe door zowel GreenChoice en Energie:direct wordt overwogen, zo meldt zij de redactie van Reclameboek.nl desgevraagd.

Op aanvraag heeft Reclameboek het GreenChoice-besluit toegestuurd gekregen, dat vind u hier (pdf).
SHARE

RB 721

UK ASA Adjudications 16.3.2011

Ook Advertising Standards Authorization, de RCC in Groot Britannië, heeft een bundel uitspraken gepubliceerd. Categoriën variëren van ontharingssysteem, Palestina-reisorganisatie, houtbriquetten, museum, muziekband genaamd "HOLYFUCK" en opmerkelijk veel rondom een advertentie van een begrafenisonderneming.

Zie plaatje hieronder (klik voor vergroting), klik hier voor de directe site:

Richard Steel Partners Ltd - a. A regional magazine ad for a funeral directors was headed "Richard Steel & Partners Independent Family Owned Funeral Directors". Text also stated "Four Generations Since 1860" and "Monumental Masons". The ad featured the SIFH (Selected Independent Funeral Homes) logo. b. A directory ad for the same company stated "1860 - 2010 FAMILY OWNED FUNERAL DIRECTORS 150 years of Personal Family Service". It also offered a "Monumental Masonry...

Roger Poat Partners - A regional magazine ad for a funeral director, stated "Professionally Managed Funeral Directors & Monumental Masonry Consultants". It also stated "Roger Poat & Partners is a family owned and professionally managed funeral service. It is in partnership with Michael Miller's of Petersfield".

Petfre (Gibraltar) Ltd - A TV ad for Betfred featured co-founder Fred Done. Mr Done said "I'll give you great odds and fantastic bonuses. Why? It's my fun and I love it. I'll even match your first bet up to £50. Watch my lips, a free bet up to £50, if you sign up today". On-screen text stated "Open online account, place £5 min bet, get free bet to same value, £50 max. T & C's apply, selected games. Free bet stake not included in returns".

Philips Electronics UK Ltd - A regional press ad for a hair removal system was headlined "And then there was light". Further text stated "Prevent hair growth with Philips Lumea. The new Phillips Lumea IPL hair removal system works wonders to prevent the reappearance of hair. Developed in conjunction with leading dermatologists specifically for safe, effective home use, the gentle pulses of light, applied every two to four weeks, keep your skin silky smooth" and "Guaranteed smooth skin results in 60 days, or your money...

Travel Palestine - A magazine ad for Travel Palestine stated "Palestine is a land rich in history with a tradition of hospitality. From the famous cities of Jerusalem, Bethlehem, Hebron, Jericho, Nablus, and Gaza, the Palestinian people welcome you to this Holy Land ... Starting from the earliest religious pilgrims, the country has seen famous visitors come and go. Palestine lies between the Mediterranean Coast and the Jordan River ... It takes a visit to this wonderful country to appreciate the most palpable...

Wight Heat - A regional press ad, for wood briquettes, was headed "advertisement feture [sic]". Text stated "Wight Heat can supply you with briquettes to warm you and your home this winter. Not only are the briquettes reasonably priced and easy to use but Wight Heat's briquettes won't damage the environment either".

Scotts of Stow Ltd - Brochures distributed by direct mail promoted “The Original Gift Company”. The cover was designed in the style of a newspaper front page and referred to the recipient in the headline text and the article. The front page of one of the brochures was headed “MRS XXXX HELPS SAVE THE PLANET!”. Text below stated “Catalogue shopper, Mrs XXXX of [address] understands that buying from home is comfortable and convenient and can offer big savings on High Street prices. What is less well known however,...

Semmel Concerts Veranstaltungsservice GmbH - A TV ad for the "Tutankhamun - His Tomb and His Treasures" exhibition at the Museum of Museums, Manchester said, in a voice-over, "Escape on a voyage into the fascinating world of ancient Egypt. Tutankhamun - his tomb and his treasures is not just an exhibition, it's an adventure. Visitors become explorers, discovering and solving the mystery of the long lost world of ancient Egypt". On-screen text stated "THE SPECTACULAR RECONSTRUCTION OF THE PHARAOH’S TOMB AND TREASURES ... A MAJOR...

Nigel Chamberlain Partners Ltd - a. A leaflet for a funeral directors stated "Independent Funeral Directors & Monumental Masons". It contained the logo for Selected Independent Funeral Homes (SIFH). b. A directory ad for the company also stated "Independent Funeral Directors & Monumental Masons".

Corney Barrow Wine Bars Ltd - An e-mail, for a wine bar promotion, was headlined "CORNEY & BARROW Your promotions". Text below stated "Forget boring team meetings in the office. Book a Beaujolais breakfast with C&B on Thursday 18th November and enjoy a glass of Beaujolais Nouveau with a full English breakfast for £10. We guarantee your meeting minutes will be taken to a whole new level!". Bigger text in a blue box beneath stated "Now that's a red worth getting out of bed for" and was...

Keith Dobson - A mailshot for Keith Dobson, a betting tipster service, stated "The No 1 Money Making Racing Service In The U.K."; "Huge Profits Are Now Being Achieved"; "£5,000 EXTRA IN YOUR POCKET - EVERY MONTH - TAX FREE!"; "71% WINNING STRIKE RATE"; and "When I say GUARANTEED I mean just that! If you join me and don't for any reason make at least £5,000 per month you can write direct to my office and request YOUR MONEY BACK. Your money will then be sent to you by return and without quibble".

AH Cheater Ltd - A regional press ad, for a funeral director called A.H. Cheater, was headed "Independent family owned funeral directors". Text underneath the heading stated "Personal attention from Simon & Michael Peace, Nigel Mayor & Giles Sadd" and "Monumental masonry service". Text at the bottom of the ad stated "Over 100 years of service to the community".

Channel Four Television Corporation - A poster for a Channel Four comedy show featured the title "TRAMADOL NIGHTS" which was written in the style of the fabric craft toy, fuzzy felt. The poster also featured fuzzy felt style images of a badger firing a machine gun, two rabbits attacking each other with hypodermic needles and another who had been stabbed with knives. The ad also featured an animal holding a chainsaw and pools of blood.

Medway Council - A leaflet, produced by Medway Council, promoted "Historic Rochester and Maritime Chatham". It was distributed in a local tourist information office. The front page featured a logo which stated "City of Medway rich heritage great future".

Myofascial Release UK - A leaflet, promoting training courses in a soft tissue therapy, was titled "INTEGRATED MYOFASCIAL THERAPY" and featured pictures of practitioners treating patients. Text below the pictures stated "Post graduate training programmes in MYOFASCIAL RELEASE Develop a unique and dynamic whole-body approach to healthcare. Enhance diagnostic and therapeutic skills. Learn advanced, traditional and modern fascial techniques". A logo at the bottom was accompanied by text which...

Kilimanjaro Live Ltd  - An ad for music gigs, in the Guide section of the Guardian, was headlined with the name of the band "HOLYFUCK". The ad also featured a picture of the band, tour dates and booking information.

Luv ncare Ltd - Two magazine ads for Nuby drinking cups. a. The first ad featured a picture of two drinking cups and was headlined "FREE† Nuby Grip'n'Sip CUP. CHOOSE FROM PINK OR BLUE”. Text in three bubbles underneath the products stated “ UK's No 1 Best Selling Silicone Spout”, “THE WORLD’S No. 1 CUP BRAND”, and “BPA FREE”. Further text underneath stated “The perfect first cup designed for little hands and mouths. Over the last eight years Nuby™has established itself as the UK's No.1...