Misleidende en vergelijkende reclame

RB 3006

Foto op verpakking Van Mook muesli geeft verkeerde indruk van inhoud

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 12 okt 2017, RB 3006; (Van Mook Muesli), http://www.reclameboek.nl/artikelen/foto-op-verpakking-van-mook-muesli-geeft-verkeerde-indruk-van-inhoud

CvB 12 oktober 2017, RB 3006; dossiernr. 2017/00460 (Van Mook Muesli) Afwijzing vernietigd. De uiting: Het betreft het etiket van het product “Muesli met rozijnen en hazelnoten” van Van Mook. De verpakking van het product is deels van doorzichtig plastic met voorop de afbeelding van een logo met daarin een molen. Verder staat op de voorzijde een foto van een kom muesli met bovenop een vers groen blaadje, zeven hazelnoten en een aantal amandelen. In de ingrediëntenlijst op de achterzijde van de verpakking staat dat het product “1% hazelnootstukjes” bevat en “11% rozijnen (rozijnen, zonnebloemolie, tarwemeel)”. 
De klacht: 1. Met de afgebeelde windmolen op de verpakking wordt gesuggereerd dat het om een ambachtelijk, met behulp van een windmolen vervaardigd product gaat, terwijl de muesli in werkelijkheid op fabrieksmatige, grootschalige en industriële wijze wordt bereid, aldus klager. Hij baseert dit op het feit dat Van Mook samenwerkt met het Duitse Flechtorfer Mühle.
2. Op de verpakking wordt het product mooier voorgesteld dan het is: men denkt dat het  om muesli met een ruime hoeveelheid (hele) hazelnoten gaat, maar in werkelijkheid bevat de muesli maar 1% hazelnootstukjes.
3. De vermelding “11% rozijnen (rozijnen, zonnebloemolie, tarwemeel)” in de ingrediëntenlijst is verwarrend omdat men niet kan zien in welke hoeveelheid elk van deze ingrediënten aanwezig is in de muesli.
4. Het woord “serveersuggestie” wordt volgens klager als ‘disclaimer’ gebruikt om aan te geven dat de inhoud van het pak niet overeenstemt met de afbeelding. Bij “Bereidingswijze” staat dat melk, karnemelk of een ander zuivelproduct kan worden toegevoegd, maar er wordt met geen woord gerept over de hazelnoten en amandelen die men moet toevoegen om de portie op de afbeelding te laten lijken, aldus klager.

RB 3002

Vragen aan HvJEU: Wanneer mag eierlikeur de verkoopbenaming 'eierlikeur' dragen?

Rechtspraak (NL/EU) 27 jun 2017, RB 3002; C-462/17 (Eierlikeur), http://www.reclameboek.nl/artikelen/vragen-aan-hvjeu-wanneer-mag-eierlikeur-de-verkoopbenaming-eierlikeur-dragen

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJEU 27 juni 2017, IEF 17182; IEFbe 3002; RB 3002; C-462/17 (Eierlikeur). Geografische aanduiding. Etikettering. Via MinBuZa: Verzoekster richt zich tegen het gebruik van de benaming eierlikeur voor een product dat melk bevat. Verzoekster en verweerster (Altenweddinger Geflügelhof Kommanditgesellschaft) zijn producenten van likeuren die onder meer eieren als ingrediënt hebben en die in de detailhandel maar ook online worden verkocht onder de verkoopbenaming eierlikeur. Verweerster produceert onder meer een reeks producten die zij blijkens de etiketten als eierlikeur aanduidt. Op het etiket aan de achterkant van die producten staat ‘bevat melk’. Tussen partijen staat vast dat de likeuren van verweerster inderdaad melk bevatten. Verzoekster meent dat zij tegen het gebruik van de verkoopbenaming eierlikeur voor de producten van verweerster een vordering tot staking kan instellen krachtens de Duitse wet inzake de oneerlijke mededinging in samenhang met de Duitse wet inzake levensmiddelen, consumptiegoederen en voedermiddelen in samenhang met verordening 1169/2011 bijlage II bij verordening 110/2008. Het gebruik van de benaming eierlikeur voor de producten van verweerster is volgens haar misleidend, aangezien melk als ingrediënt van eierlikeur of advocaat in punt 41 van bijlage II bij verordening 110/2008 niet is opgenomen en een product dat naast de in punt 41 van bijlage II bij verordening 110/2008 melk bevat, derhalve ook niet als eierlikeur mag worden aangeduid. Verzoekster vordert veroordeling van verweerster tot staking op straffe van een dwangsom (maximaal €250.000,-) voor elke toekomstige inbreuk. Verweerster vordert verwerping van het beroep. Volgens verweerster gaat het bij punt 41 van bijlage II van verordening 110/2008 louter om minimumvoorwaarden waaraan een product moet voldoen om eierlikeur genoemd te mogen worden. De aanname dat de lijst uitputtend is, zou in tegenspraak zijn met artikel 17(1) verordening 11/69/2011.

RB 3001

Vragen aan HvJEU: Geldt rituale slachting zonder voorafgaande bedwelming als 'biologische' productie?

Rechtspraak (NL/EU) 6 jul 2017, RB 3001; C-497-17 (Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs), http://www.reclameboek.nl/artikelen/vragen-aan-hvjeu-geldt-rituale-slachting-zonder-voorafgaande-bedwelming-als-biologische-productie

Prejudiceel gestelde vragen aan HvJEU 6 juli 2017, RB 3001; IEFbe 2375; LS&R 1514; C-497-17 (Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs).Voedselveiligheid. Via MinBuZa: Verzoeker (vereniging Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs; OABA) heeft met haar verzoek van 24.09.2012 een van de verwerende partijen (Ecocert France, certificeringsinstelling) verzocht om op grond van verordening 834/2007 een eind te maken aan de reclame voor en het in de handel brengen van ‘halal’-gecertificeerde en van de vermelding ‘biologische landbouw’ voorziene gehakte biefstukken, die door de vennootschap Bionoor (tevens een van de verwerende partijen) in de handel worden gebracht. Door het stilzwijgen van de certificeringsinstelling werd dit verzoek impliciet afgewezen. Verzoeker heeft de Conseil d’État om nietigverklaring van het impliciete afwijzingsbesluit verzocht. Volgens verzoeker is de vermelding van ‘biologische landbouw’ onverenigbaar met producten afkomstig van zonder voorafgaande bedwelming geslachte dieren; deze slachtmethode zou niet voldoen aan de vereisten van verordening 834/2007. De verwerende partijen (Bionoor, Ecocert France, het ministerie van landbouw en voedsel, en het Nationaal Instituut voor Oorsprong en Kwaliteit) concluderen tot afwijzing van het verzoek. Verweerders stellen dat noch verordening 834/2007, noch uitvoeringsverordening nr. 889/2008 zich ertegen verzetten dat de regel van voorafgaande bedwelming niet wordt geëerbiedigd in het specifieke kader van rituele slachtingen. Verordening 1099/2009 staat een uitzondering toe op het beginsel van voorafgaande bedwelming indien religieuze riten dit vereisen. Bovendien sluit verordening 889/2008 uitdrukkelijk bepaalde praktijken uit, zoals dwangvoedering van dieren, doch niet rituele slachting.

RB 2999

Claims omtrent herkomst bont in jassen Airforce onjuist en misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 10 okt 2017, RB 2999; dossiernr. 2017/00405 (Airforce), http://www.reclameboek.nl/artikelen/claims-omtrent-herkomst-bont-in-jassen-airforce-onjuist-en-misleidend
Airforce Bontkraag

CvB 10 oktober 2017, RB 2999; dossiernr. 2017/00405 (Airforce). Aanbeveling. Misleiding. Het betreft uitingen in labels die bevestigd zijn aan jassen met bontkraag van Airforce waarin verschillende statements en beloften worden gedaan met betrekking tot de herkomst van het bont. De klacht luidt in essentie dat in de uiting sprake is van onjuiste en misleidende claims over de aard van het bont. Het bont is afkomstig van wasbeerhonden waarbij volgens Bont voor Dieren sprake is van grote dierenwelzijnsproblemen. De Commissie heeft de klacht toegewezen.

RB 2996

Misleiding bij zoeken naar de "beste" dierenarts op dierenarts.nl

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 25 sep 2017, RB 2996; dossiernr. 2017/00486 (dierenarts.nl), http://www.reclameboek.nl/artikelen/misleiding-bij-zoeken-naar-de-beste-dierenarts-op-dierenarts-nl
dierenarts.nl

RCC 25 september 2017, RB 2996; dossiernr. 2017/00486 (dierenarts.nl). Aanbeveling. Misleiding. Het betreft de uitingen “Dierenarts.nl – Het logische startpunt voor elke dierhouder” zoals weergegeven bij het google zoekresultaat; De website ‘dierenarts.nl’ van verweerder voor zover deze luidt: “De beste dierenarts voor <naam dier> in <zoeken op plaats>”; De geplaatste reviews op de website ‘dierenarts.nl’ van verweerder; “Dierenarts.nl groot succes op Animal Event!” in het tijdschrift voor Diergeneeskunde van juni 2017, op pagina 20-21. De klacht: De aanprijzingen van veterinaire diensten door de KNMvD zijn misleidend en zijn aan te merken als onfatsoenlijk omdat dierhouders, anders dan de uitingen beweren, geen garantie hebben op de keuze voor “de beste dierenarts”.  De uitingen zijn bovendien oneerlijk ten opzichte van dierenartsen die met professionele toewijding maar zonder de KNMvD-lidmaatschap dan wel CKRD-registratie de diergeneeskunde uitoefenen. De KNMvD maakt misbruik van haar machtspositie en schaadt het vertrouwen dat een consument door deze reclame mag verwachten en brengt de veterinaire dienstverlening in diskrediet.

RB 2995

Verwijzing naar verouderd artikel ANWB levert misleiding op

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 25 sep 2017, RB 2995; dossiernr. 2017/00482 (www.automotiveimport.nl), http://www.reclameboek.nl/artikelen/verwijzing-naar-verouderd-artikel-anwb-levert-misleiding-op
Automotiveimport

RCC 25 september 2017, IEF 17171; RB 2995; dossiernr. 2017/00482 (www.automotiveimport.nl). Aanbeveling. Misleiding. Het betreft een uiting op www.automotiveimport.nl waarin uiteen wordt gezet welke mogelijkheden er zijn voor particulieren om een auto te importeren. Hiertoe wordt onder andere gebruik gemaakt van een, volgens ANWB, verouderd artikel van de website van ANWB. De klacht bestaat in totaal uit zes afzonderlijke klachten. 1a. Automotive lmport maakt meermalen gebruik van het door ANWB geregistreerde woordmerk "ANWB". De bestreden [uiting] wekt de indruk dat er wellicht een samenwerking plaatsvindt tussen ANWB en Automotive lmport.

RB 2997

Voorwaarden Wi-Fi in Opel Mokka X te onduidelijk in commercial

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 21 sep 2017, RB 2997; dossiernr. 2017/00593 (Opel Mokka X), http://www.reclameboek.nl/artikelen/voorwaarden-wi-fi-in-opel-mokka-x-te-onduidelijk-in-commercial
Opel Mokka X II

RCC 21 september 2017, RB 2997; dossiernr. 2017/00593 (Opel Mokka X). Aanbeveling. Misleiding. Het betreft een televisiecommercial waarin een auto met de mogelijkheid voor een Wi-Fi hotspot wordt aangeprezen. De klacht: de kleine lettertjes in de commercial zijn niet leesbaar, terwijl zij aanvullende informatie over de voorwaarden bevatten, aldus klager. Volgens hem gebeurt dit in toenemende mate in reclames.

RB 2992

One.com misleidt door onduidelijkheid over 'niet goed, geld terug garantie'

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 20 sep 2017, RB 2992; dossiernr. 2017/00598 (www.one.com), http://www.reclameboek.nl/artikelen/one-com-misleidt-door-onduidelijkheid-over-niet-goed-geld-terug-garantie
One.com

RCC 20 september 2017, RB 2992; dossiernr. 2017/00598 (www.one.com). Misleiding. Het betreft de volgende mededeling op adverteerders website www.one.com: “Geen risico 15 dagen. Niet goed, geld terug garantie”. De klacht: klager heeft via de website www.one.com twee domeinnamen aangeschaft. Tijdens de bestelling werd er groot reclame gemaakt met een ‘15 dagen niet goed, geld terug garantie’. Omdat de domeinnaam ‘niet goed’ bleek te zijn, vroeg klager zijn geld terug. Dat bleek niet mogelijk te zijn, omdat de garantie slechts één aankoop dekt. Klager heeft beide domeinen in één keer en in één rekening betaald. Adverteerder splitst deze dus op zonder dat duidelijk weer te geven, aldus klager.