Sponsoring

RB 1123

De benaming "opdrachtbevestiging'

Kantonrechter Rechtbank Leeuwarden 9 september 2011, LJN BT2369 (Dutch Windmill Publishers C.V. tegen Maaltijdservice Noord)

Als randvermelding met een herinnering aan KvK-factuurzaken. Misleiding. Verspreiding kleurplaten met advertentie en logo's.

Overeenkomst tot plaatsing van advertentie op kleurplaten en kinderpuzzels die vervolgens worden verspreid. Weliswaar wordt bij de waarschuwing op de website van MMP en op www.kindenziekenhuis.net DWP genoemd als één van de bedrijven die de naam van MMP misbruikt en doet alsof ze het knutselboek "Kind en Ziekenhuis" uitgeeft, maar bij gebreke van nadere concrete informatie, kan de kantonrechter hier niet de conclusie aan verbinden dat DWP zich hier inderdaad schuldig aan maakt. Vooralsnog blijft het de verklaring van DWP tegenover die van MSNoord.

De wijze waarop offerte wordt uitgebracht en wijze waarop tarieven kenbaar worden gemaakt misleidend: Offerte met de benaming "opdrachtbevestiging" wordt de indruk gewekt dat er reeds een overeenkomst tot stand is gekomen. Echter MSNoord had zich ervan te vergewissen waarvoor zij haar akkoord gaf. Echter nu niet is gebleken dat verspreiding daadwerkelijke is geschiedt, rust op MSNoord geen betalingsverplichting.

5.2.  Voorts overweegt de kantonrechter dat de wijze waarop DWP haar offerte uitbrengt als misleidend kan worden gekwalificeerd. Een offerte behoort immers een aanbod te zijn, dat al dan niet aanvaard kan worden. Met de benaming "opdrachtbevestiging' wordt echter de indruk gewekt dat er reeds een overeenkomst tot stand gekomen is, die nog slechts bevestigd hoeft te worden.

Daarnaast zijn ook de wijze waarop DWP in haar opdrachtbevestiging de tarieven kenbaar maakt als misleidend aan te merken. Enerzijds omdat de prijs kennelijk nog dient te worden vermeerderd met een tweetal toeslagen, waarvan één niet in een bedrag is uitgedrukt, maar in een percentage. Alle prijzen/toeslagen staan ook niet bij elkaar vermeld. Anderzijds omdat nergens uit blijkt dat de genoemde tarieven het bedrag per verspreiding is, zoals door DWP gesteld. MSNoord mocht er naar het oordeel van de kantonrechter vanuit gaan dat de vermelde tarieven betrekking hadden op het totaal van de aangeboden zes verspreidingen.

Daarnaast kan de kantonrechter zich niet aan de indruk onttrekken dat DWP opzettelijk de werkwijze hanteert van twee afzonderlijke opdrachtbevestigingen met een tussenpoos van ongeveer twee weken, waarbij in de eerste opdrachtbevestiging een fout in de advertentie zit. De kantonrechter verwijst in dat verband naar de door MSNoord overgelegde stukken van de firma Meton. Ook in die advertentie stond eenzelfde fout (verwisseling van de letters van de postcode) in de advertentietekst. De kantonrechter sluit niet uit dat DWP met deze handelwijze probeert te bewerkstelligen dat de opdrachtgever met de ontvangstbevestiging voor de tweede opdracht in de veronderstelling verkeert akkoord te verlenen voor de eerste gecorrigeerde opdracht. DWP heeft dit ook niet betwist. DWP heeft er geen verklaring voor gegeven waarom zij niet voor beide producten gelijktijdig een opdrachtbevestiging verstuurt.

Dat DWP ten opzichte van MSNoord gebruik heeft gemaakt van het logo van Oxfam Novib is niet gebleken, zodat dit in het onderhavige geval geen rol kan spelen.


5.3.  Een en ander laat echter onverlet dat het op de weg van MSNoord had gelegen om zich ervan te vergewissen waarvoor zij haar akkoord gaf. Daartoe had MSNoord de opdrachtbevestigingen nauwkeuriger moeten lezen en er niet blindelings op mogen vertrouwen dat zij hiermee instemde met een advertentie in het kleurboek "Kind en Ziekenhuis". Voor zover MSNoord al gedwaald heeft, dient deze dwaling naar het oordeel van de kantonrechter voor haar rekening te blijven.

5.4. De kantonrechter is echter van oordeel dat op MSNoord geen betalingsverplichting rust, nu DWP, ondanks de gemotiveerde betwisting van de zijde van MSNoord, niet heeft aangetoond dat zij voldaan heeft aan haar verplichting tot verspreiding van de kleur- en puzzelplaten. DWP heeft in dat kader immers slechts een lijst met zes namen van fysiotherapiepraktijken in de omgeving van Menaam overgelegd. Uit niets blijkt echter dat zij de door haar bedoelde kleur- en puzzelplaten ook onder deze praktijken heeft verspreid en zo ja, in welke oplages dit is geschied. MSNoord daarentegen heeft gemotiveerd aangevoerd dat uit navraag bij de door DWP opgegeven adressen is gebleken dat de gestelde levering van de kleur- en puzzelplaten niet heeft plaatsgevonden. DWP heeft hier niet meer op gereageerd.

5.5. Op grond van het bovenstaande zal de kantonrechter de vordering van DWP afwijzen en de vordering van MSNoord tot terugbetaling van het bedrag ad € 2.160,56 toewijzen.

Lees het vonnis hier (LJN / pdf)

RB 1099

Aftrekbare gift

RCC 11 augustus 2011, Dossiernr. 2011/00591 (Vincentiuskerk Aftrekbare gift)
 
In een folder wordt verzocht tot het steunen van het onderhoudsfonds van de Vincentiuskerk in Volendam: “Maak een bedrag van minimaal € 5,00 over. Onze stichting is bij beschikking van 20 september 2007 door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift is fiscaal aftrekbaar”.
 
De klacht:  Veel mensen komen niet in aanmerking voor fiscale aftrek, omdat hun gift in totaal minder zal zijn dan 1% van het drempelinkomen, waarboven pas mag worden afgetrokken. Ook de periodieke aftrekmogelijkheid wordt niet besproken.  
 
Het verweer: De bestreden mededeling is destijds opgenomen omdat deze volgens adverteerder correct is. Adverteerder staat echter open voor suggesties. Commissie wijst de klacht af: het is niet aan adverteerder om te wijzen op alle factoren waarvan fiscaal voordeel afhangt. 

Naar het oordeel van de Commissie zullen de mededelingen:
Onze stichting is (..) door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende  Instelling (ANBI). Uw gift is fiscaal aftrekbaar” door de gemiddelde consument worden opgevat in die zin dat de gift bij de aangifte Inkomstenbelasting kan worden opgegeven als aftrekpost, waarna -al naar gelang de hoogte van de gift en eventuele andere opgegeven giften in relatie tot het zogenaamde drempelinkomen dan wel de vraag of er sprake is van een periodieke gift- door de Belastingdienst wordt bepaald of de gift daadwerkelijk een belastingvoordeel meebrengt. Het is naar het oordeel van de Commissie niet aan adverteerder om in een uiting als de onderhavige te wijzen op het feit dat het daadwerkelijk genieten van fiscaal voordeel afhangt van voornoemde factoren.

RB 1088

Noemen van de verkoopprijs

CvdM 12 juli 2011, Kenmerk: 24674/2011010138 NOS Studio Sportzomer: De avondetappe.

Als randvermelding. CvdM geeft 50.000 boete aan NOS voor overdreven tonen Eddy Merckx-boek en Sponsorvermelding.

In de uitzending van 4 juli 2010 is aandacht besteed aan het boek Eddy Merckx kunstbox door de presentator van het programma. Het boek is in totaal 91 seconden getoond. Daarbij wordt de prijs van het boek genoemd, er wordt in- en uitgezoomd en er worden aanprijzingen gedaan zoals opgenomen in het onderstaande overzicht. De website van de uitgever is tweemaal getoond voor de duur van (in totaal) 21 seconden en is daarnaast meerdere malen door de presentator vermeld. Bijgaand de uitwerking van beeld en geluid van het item.

Niet toegestane reclame-uiting
19. De NOS voert met betrekking tot hetgeen door het Commissariaat in het sanctievoornemen is overwogen omtrent het boek Eddy Merckx kunstbox aan dat er journalistieke aanleiding bestond om aandacht te besteden aan het boek. Hoewel toegegeven wordt dat de presentator zich in lovende bewoordingen omtrent het boek heeft uitgelaten, dient bedacht te worden dat dit een gebruikelijke wijze is om gasten in een live-uitzending te bejegenen. Een verkoopbevorderend effect op het boek is daarmee evenwel niet beoogd. Bovendien was dit niet mogelijk, aangezien het boek op het moment van uitzending reeds nagenoeg was uitverkocht. Het noemen van de verkoopprijs van het boek dient ook in een bepaalde context geplaatst te worden; de extreem hoge prijs (€ 995,-) is niet genoemd om de kijker tot aankoop te bewegen maar om aan te duiden welk een exclusief en onbereikbaar product het betreft. De NOS vergelijkt dit met het noemen van de verkoopprijs van een dure sportauto, zoals een Ferrari, in een programma gewijd aan auto’s. Ook daarvan gaat geen verkoopbevorderend effect uit, aldus de NOS.

20. Ten aanzien van de overwegingen van het Commissariaat dat de uitingen omtrent de racefietsen eveneens een niet toegestane reclame-uiting opleveren heeft de NOS geen zienswijze gegeven.

30. Daartoe is van belang dat de racefietsen van BeOne, Koga en Carbonfreaks identificeerbaar in beeld zijn gebracht tijdens de uitzendingen. Zo was tijdens het afbeelden van de weekprijs (de racefiets) de naam van de fabrikant duidelijk zichtbaar en werd tweemaal per week de website van de fabrikant duidelijk in beeld gebracht. Verder is het Commissariaat, onder verwijzing naar het bovenstaande, van oordeel dat hier geen sprake is van een bijdrage van ondergeschikte betekenis in de zin van de BSPO, nu door de NOS is aangegeven dat elk van de fietsen een waarde van rond de € 2000,- per stuk vertegenwoordigen. Gelet op het bovenstaande merkt het Commissariaat BeOne, Koga en Carbonfreaks dan ook aan als sponsors van het programma.

31. Op grond van artikel 2.107, eerste lid, van de Mediawet 2008 wordt bij gesponsord media-aanbod ter informatie van het publiek duidelijk vermeld dat en door wie het mediaaanbod is gesponsord. Het Commissariaat heeft geconstateerd dat aan het begin noch aan het einde van het programma een sponsorvermelding van de hierboven genoemde fietsenfabrikanten heeft plaatsgevonden.

32. Gelet op het voorgaande is het Commissariaat van oordeel dat de NOS artikel 2.107, eerste lid, van de Mediawet 2008 heeft overtreden.

RB 1059

UK ASA Adjudications 20 en 27 juli

Ook de Advertising Standards Authorization, de RCC in Groot-Britannië, heeft een bundel uitspraken gepubliceerd. Categorieën variëren van vliegtuigmaatschappij, indoor karting, trein, foundation, beton, opticien, voedingscentrum, website, autobedrijf, korting op schoeisel, belasting terugbetaling, vacature, camera, autoradio ontgrendeling, teleshopping, homeopathische producten, iPod dock, gasleverancier, apparaat voor voetenmassage, retailer van vitaminen en voedingssupplementen, vergelijkingswebsite voor verzekeringen, autoverhuur, retailer van kledingcatalogus, opslagbedrijf, fietsaccessoire, anti-rimpel product, tosties, netwerk voor dieren, stofzuiger, energiemaatschappij, attractiepark, vacaturewebsite, telefoon en breedband provider, speeltenten voor kinderen, reisgeld service, metaalrecycling service, cursus autorijden, reiki, drogist, vliegticket, recruitmentbureau, paardenshampoo en zonnepanelen.

Zie plaatje hieronder (klik voor vergroting), klik voor de directe site hier

Ryanair Ltd
A national press ad, for flights, appeared on 16 December 2010. It was headlined “FLY RYANAIR one way from £7”. The ad included a map that showed Dublin as well as images of people who appear

ScotKart Cambuslang
A sponsored link, for an indoor karting centre, stated "Indoor Karting Glasgow Race Scotland's largest 5 Star track with flyover from £10 www.scotkart.co.uk".

Southern Railway Company Ltd
Claims on the Gatwick Express website stated "Gatwick Express is the fastest way between London Gatwick Airport and central London. Running non-stop between London Victoria station and London Gatwick Airport, our dedicated airport train is renowned for its speed and frequency. With a timetable departure of every 15 minutes, and with a journey time of just 30 minutes, Gatwick Express is the best way to get to and from London Gatwick Airport".

L'Oreal (UK) Ltd
A magazine ad for "The Eraser" foundation by Maybelline featured an image of the model Christy Turlington. Parts of her face had been covered by the foundation while other areas were left uncovered to show the effects of the product. Text stated "The Eraser perfect cover foundation. Conceals instantly, visibly, precisely ... Covers dark circles and fine lines to help conceal crow's feet - as if erased! For ultimate flawless-looking perfection ... The Eraser covers, fills and...

L'Oreal (UK) Ltd
A two-page magazine ad for "Teint Miracle" foundation by Lancôme featured an image of Julia Roberts. Text stated "Now, Aura is our science. NEW TEINT MIRACLE NATURAL LIGHT CREATOR - BARE SKIN PERFECTION - Aura is natural light emanating from beautiful skin. We can reproduce this. 10 years of research, 7 patents pending: Lancôme invents its 1st foundation that recreates the aura of perfect skin. Instantly complexion appears naturally bare, beautifully flawless and luminous, as...

Nottingham Ready Mix Ltd
An ad, on the back of a local bus in March 2011, for a company supplying concrete, featured a picture of a woman wearing a short, low-cut black dress lying on her front. Behind the woman was an image of a cement mixer and a man laying cement using a pump. Text stated "Why barrow it ... pump it! ... YOU THINK SHE LOOKS GOOD...CHECK OUR NEW CONCRETE PUMP!!"

Specsavers Hearcare Ltd
Two national press ads for Specsavers. Both were headed “AT SPECSAVERS, THE PRICE OF ALL OUR HEARING AIDS INCLUDES EVERYTHING YOU NEED. AT BOOTS, IT DOESN’T” and further text stated “At Specsavers, we know that there are essential extras you need when buying hearing aids, which is why we include them in our prices. We’ll not only give you two digital hearing aids for the price of one but we’ll include four years’ worth of batteries, a four-year guarantee, and aid enhancements such as...

The International Centre for Nutritional Excellence Ltd
An insert in a specialist magazine for sheep farmers was headlined "The International Centre for Nutritional Excellence. CHOOSING THE RIGHT COLOSTRUM WINTER 2010". The next page was headlined "What should I look for in Quality Colostrum Substitutes" and highlighted the benefits of various ingredients in the substitutes. Text continued "Why the label doesn't tell the whole story. While the labels on colostrum products give you useful information about the nutritional...

the-social-media-people-scam.co.uk
A Google sponsored search ad stated “Social media people scam net66-the social media people AVOID this company is a scam www.the-social-media-people-scam.co.uk.”

Titanium Motors
A classified ad, for Titanium Motors, on www.autotrader.co.uk on 4 May 2011. Text stated "... ONE OWNER WITH FULLY DOCUMENTED FORD SERVICE HISTORY ...".

Sportsdirect.com Retail Ltd
A TV ad (a) and an ad on the Sports Direct International website (b) for a sale on footwear were seen on 21 March 2011.a. The TV featured a voice-over which stated "Massive footwear savings. Adidas Adi5 Turf Boots just £15, yes £15. And Lee Cooper men's and women's canvas trainers are £5, yes, just £5. At over 300 stores nationwide and online". On-screen text read "Offers max 3 per person. Selected styles.".b. The website ad included text which stated "AT LEAST HALF...

Taxback Republic
Text on a website, for a tax refund service, stated "We are bonded by the Association of Tax Agents" and included a number of testimonials from individuals.

The Emergency Services Media Department Ltd
An ad, on a jobseekers website, for a job vacancy, was viewed on 14 March 2011. Text stated "ADVERTISING SALES EXECUTIVE ... Wage EXCEEDS NAT MIN WAGE + COMMISSION ... Hours 30 HOURS PER WEEK, MON-THU 9AM-4PM FRI 9AM-2PM ...".

Camerabox Ltd
An ad for a camera was seen on the Camerabox Ltd website on 20 March 2011. Below the product details text stated "LIVE STOCK 4 Available".

Car Radio Unlocking
A sponsored search ad for Car Radio Unlocking, seen on 4 April 2011, stated “Car Radio Unlocking £2.79 - Radio Unlocking Instant Service - Unlock your Radio Today. UK Service [website address].”

Coloured Rocks Ltd
A teleshopping presentation, on Gems TV, gave details of two items.The first item was a tanzanite 9 carat yellow gold ring. The presenter said “Based on our research of three high street stores and their bands of yellow gold, this is the price tag of the gold alone that you’re about to see on your screen - just the 3.4 grams of gold, based on our research.” On-screen text stated “£180”. The presenter continued “So, at £180, that’s how much the gold would cost, we reckon, for the gold alone in...

Ainsworths (London) Ltd
A leaflet that offered "Homeopathic Travel Prophylaxis" made a number of claims about the ways that homeopathic products could help people when they travelled abroad. Under the heading “HOMEOPATHIC PROPHYLAXIS”, text stated “Conventional holiday vaccination involves injecting a foreign protein into the blood. Homeopathic prevention is more subtle and relies on an oral dose of the same material in a highly diluted and potentised form. We offer homeopathic alternatives to conventional...

Avland Ltd
Claims on a website for an iPod docking station, in May 2011, stated "Denon ASD-11R iPod Docking Station ... Compatible with 4th gen iPod onwards, iPod Touch, iPod Nano, iPod Mini and Apple iPhone". A chart underneath titled "Supported iPods" featured an image of the relevant iPod products and text stating the specific models supported. Text next to the image of the iPod Touch stated "8GB, 10GB, 32GB".

British Gas Services Ltd
A TV ad, a radio ad, a poster and three national press ads for British Gas Services' same day repair and next day replacement boiler service. a. The TV ad showed how a family's world cou

Comfort Click Ltd
Claims on Comfort Click's website for a "Bioenergiser TM Electro Flex Circulation Enhancer" included "Bad circulation is not something you just have to learn to live with. While doctors usually recommend difficult-to-implement solutions to deal with poor circulation, you can fix it by just literally putting your feet up. The Electro Flex Circulation Enhancer works using the traditional art of reflexology to target specific areas on your feet with a tiny electrical current. The...

Holland & Barrett Retail Ltd
A TV ad, for Holland & Barrett, viewed on 4 May 2011, featured Gethin Jones telling customers about half price savings on a range of products. On-screen text stated "Subject to availab

Inspop.com Ltd
Two TV ads and a radio ad, for an insurance price comparison website. The radio ad was heard on 18 February 2011. The TV ads, which were viewed between November 2010 and March 2011, showed animated characters singing and dancing in a large group:a. The voice-over in the first TV ad stated “Confused.com, 18 million strong and growing”. Text on screen stated “18 Million Strong. Love Confused.com”.b. Text on screen in the second TV ad stated “18 million strong and growing”, then “20 million...

Last Minute Network Ltd
A website, on 13 April 2011, advertised car hire offers. Text stated "FREE additional driver offers worldwide Barbados Dubai New Zealand Thailand europe France Germany Turkey Spain Alicante Barcelona Madrid Malaga".

Damartex UK Ltd
A direct mailing, for a clothing catalogue retailer, stated “Designated finalist in our 5 WINNERS OF 5 X £1000 Pocket the Cheque Prize Draw Strictly confidential!! Confirmation of your status is enclosed! ... 5 names to be selected, as winners will each receive a cheque for the sum of £1,000.00!”. The mailing included a list headed “OFFICIAL EXTRACT LIST OF FINALISTS”; the complainant’s details appeared in the list. Text below stated “REMINDER: The first 5 people drawn as winners in the ‘5 x...

David Roberts
Two price comparison claims, on The Big Space's website, on 21 April 2011, compared the cost of storage at The Big Space with its competitor Flexistore Ltd. In respect of four boxes for four weeks, using the "instant quote" facility on the website, text stated "The total for your storage would be £16.00 ... Here are our competitors' prices ... Flexistore (Edinburgh) £169.00 ... ". In respect of nine boxes for 18 weeks, using the "instant quote" facility on the...

Fat Boy Imports
A banner ad for "Pump n Ride" inner tubes, on a website for bicycle accessories on 15 March 2011, featured an image of a woman wearing a black leather cap and studded leather bra, holding a length of rubber tubing. Text stated "She might go down on you ...", followed by an arrow pointing at the woman. Further text stated "These won't!", followed by an arrow pointing at a box of "Pump n Ride" inner tubes.

Radialabsdirect.net
Three banner ads and a website for an "instant wrinkle reducer".a. The first banner stated "RADIALABS instant wrinkle reducer... REDUCE WRINKLES IN 4 WEEKS!” and featured a before and after picture of a model's face.b. The second banner stated "RADIALABS instant wrinkle reducer... AS FEATURED IN VANITYREPORTS CLAIM YOUR SAMPLE" and featured a before and after picture of a model's eye area.c. The third banner ad stated "Radialabs instant wrinkle reducer... RESERVE...

Shazan Foods Ltd
A TV ad for Shazan's Paratha Toasties featured various shots of the products.

Network for Animals Ltd
A direct mailing, for donations to help dogs rescued from the dog trade in the Philippines, received in February 2011, included a number of pictures of adults and children with dogs. Text underneath stated "Having been saved from their captors they are immediately taken to have their injuries assessed, medication prescribed and when they are fit and healthy they will all be spayed/neutered. Then begins the lengthy period of nursing them back to health where through the patient...

Panasonic UK Ltd
a. A press ad pictured a woman pushing a vacuum cleaner and was headlined “UNRIVALLED SUCTION, MAXIMUM EFFICIENCY. WE’VE REALLY CLEANED UP”. Text stated “The Panasonic UL594 is part of a new range of vacuum cleaners that have Eco ideas at their heart. Featuring our unique Eco-Max motor, it uses energy more efficiently to deliver unrivalled suction power for an upright bagless vacuum - making cleaning effortless. As part of a new generation of home appliances from Panasonic, it...

Spark Energy Ltd
Claims made on an energy company's own website, accessed in early April 2011.

Thorpe Park Operations Ltd
A TV ad, for a new ride at Thorpe Park, featured two cleaners at work. One was shown mopping the floor while the other stood on a floor-buffing machine as it turned. The voice-over stated "Errrr, what is this? A spinning fool? Well my friend, for thrills, get a load of these". The ad showed images of a roller coaster-style ride followed by images of the man on the machine spinning at an increased pace. The voice-over continued "Yeah, you're spinning faster, but without...

Totaljobs Group Ltd
A claim on the Totaljobs website on 10 March 2011 stated “94,618 jobs from 4,743 companies across the UK”.

TalkTalk Telecom Ltd
A TV ad for a phone and broadband provider featured a voice-over accompanied by changing on-screen text. The voice-over stated "Would you like to save over 140 pounds a year on your calls and broadband? Well, it couldn't be easier." On-screen text stated "SAVE OVER £140". Small print at the bottom of the screen stated "TT Essentials package. 40GB download limit. Connection £29.99. £12.30 monthly line rental. 18-mnth min contract. Conditions apply. Direct...

The Win Green Trading Company Ltd
A catalogue, for children’s play tents, viewed on 13 April 2011. The ad featured a photograph which showed two children playing with the Fire Station tent. The picture included a real fire that one child was pretending to extinguish.

Marks and Spencer Financial Services plc
A press ad for a travel money service was headlined "Wherever you're off to, we've got your currency". Further text included "with no hidden charges, and 0% commission on foreign currency”.

Dalton Group Ltd
A poster for a metal recycling service, which was seen on the side of a lorry on 14 April 2011, featured an image of a woman who was kneeling on the floor with her back to the camera. She was wearing a pair of low-slung jeans that exposed the top of her bottom and her torso was covered only by a pair of braces.

Easy as HGV Ltd
Claims on Easy as HGV's website on 25 March stated "With an LGV driving licence, you will be fully equipped to begin a new and flexible career” and “Easy As HGV have made HGV Training a very simple process, by arranging EVERYTHING from start to finish and it can be done in no time at all". In a list of bullets points describing the training course, the website stated "“Excellent pay - earn up to 30k a year!”. “Very high demand for qualified drivers,” and “Begin your 5...

Allan Sweeney
Claims that appeared on 29 March 2011 on reiki-healing.com stated under the sub heading THERAPY AND LEARNING "Heaven-by-the-Sea offers complementary therapies that complement doctors. In GP's surgeries, 71% of chronic patients the doctor could not help were helped by the complementary therapist! So there is a good chance one of our wide range of therapies may also help you! Therapies can be received as a patient or studied as a student. Effective therapies offered include for...

Boots UK Ltd
An online sales promotion on Boots’ website stated “3 for 2 across all vitamins, complementary medicines and herbal products”. The promotion included the following products and claims: "Metatone Original Flavour Tonic - 500ml ... Metatone Tonic Original Flavour helps restore Health & Vitality after illness such as colds and flus, and when you are feeling tired and run down". "Potters Allerclear - 84 Tablets ... Potter's Allerclear Tablets contain a unique...

Flying Eagles Ltd
A website listing seen in March 2011 stated “437 RTincl.taxesPhoneonly deal. London (LHR) to Singapore (SIN), Check specific date availability with partner. Depart between 24 Apr 11 - 30 Jun 11, check return dates with partner. Genie Flights Phone only deal”.

International Hospitality Recruitment
Claims on a hospitality recruitment agency website which appeared in April 2011 stated "IHR [International Hospitality Recruitment] team has over 50 years of Hospitality, Catering and Leisure industry experience internationally. Combined team experience in the hospitality recruitment industry is over 10 years."

LCT Medical Ltd
A TV ad seen in March 2011 promoted a horse shampoo. The presenter stood in front of a horse that was being shampooed and stated "Cleanround can keep your horse healthy. It kills bacteria, fungi and viruses, including strangles." On-screen text stated "Kills Strangles & Ringworm".

Green Sun Ltd
A magazine ad for solar panels, in January 2011, was headlined "NOW you can PROFIT from your energy bills with SOLAR P.V. The BEST INVESTMENT for your home that you'll ever make!". Text underneath stated "A typical domestic SOLAR P.V. system from Green Sun could - ... ADD UP TO 10% TO THE VALUE OF YOUR PROPERTY Installing a Green Sun Solar PV system could also increase the value of your home ... PROTECT YOURSELF FROM EVER RISING ENERGY COSTS There is less need to worry...

HGV Training Nationwide
a. A sponsored link on Google stated “HGV & LGV Training Prices - We Find The Best Price Guaranteed Compare training prices now! [website]”. b. The website offering to compare training courses stated “We will find the very best package that takes all your needs into consideration such as budget, whether you need help with finance, distance you are prepared to travel and any other factors that need considering when choosing whom to do your training with. We work alongside some...

RB 1036

Een willekeurige greep uit rechtszaken rondom jazz

 

Uit: B. Schipper, Kleine juridische kroniek van de jazzmuziek, Muziekwereld p. 24-26, zie IEF 9960.

Ongeoorloofde sponsoring jazzfestival
De hoofdsponsor van het jazzfestival A Jazz Weekend is in 2007 en 2009 juridisch op de vingers getikt door zowel de Rechtbank12 als het College van beroep voor het bedrijfsleven13 vanwege overtreding van de tabakswetgeving. De hoofdsponsor had in strijd met de regels rondom sponsoring van muziekevenementen op niet toelaatbare wijze de sponsoring onder de aandacht van het publiek gebracht, onder meer via de website jazz.nl. Geoordeeld werd dat de naam van het muziekevenement (en/of dat van de hoofdsponsor) een associatie met het betreffende tabaksproduct opriep. Zo maakte de naam van een bekend sigarettenmerk in beduidende mate deel uit van de naam van het evenement en was het font sterk gelijkend op dat van het sigarettenmerk. De sponsor was in 2002 in dit verband al eens eerder door de Keuringsdienst van Waren gewaarschuwd voor overtreding van de tabakswetgeving.

12 Rb. Rotterdam 31 augustus 2007, kenmerk BC 06/4186-KRD (Sponsor/Minister van VWS).
13 College van Beroep voor het bedrijfsleven 4 mei 1999, LJN: BJ6450 (Sponsor/Minister van VWS); zie ook IEPT20090504 (iept.nl).

RB 996

Aanbesteding van reclameborden

Antwoord kamervragen Haverkamp en Koopmans over het artikel ‘Vrije meningsuiting beknot’ Aanhangsel Handelingen 2010-11, 2 769, nr. 2606.

Reclamerecht. Vrijheid van meningsuiting. Aanbesteding van reclameborden.

2. Is het waar dat de gemeente Wijdemeren de borden voor buitenreclame, die voorheen bestemd waren voor niet-commerciële activiteiten, sinds 1 januari 2011 commercieel laat exploiteren?
Antwoord 2
Ja. Uit het oogpunt van onder meer verbetering van de kwaliteit van de publieke ruimte heeft de gemeente Wijdemeren recentelijk een nieuw buitenreclamebeleid geïntroduceerd. Hierbij is gekozen voor openbare aanbesteding. Commerciële en niet-commerciële uitingen op nieuwe tweezijdige borden zullen tegen betaling kunnen worden geplaatst. Daarnaast zijn als onderdeel van het nieuwe buitenreclamebeleid acht digitale informatieborden en posterborden aan de invalswegen van de gemeente geplaatst waarop, naast gemeentelijke informatie, ook kosteloos nietcommerciële informatie kan worden gepubliceerd door derden.

3. Ontstaat hierdoor het risico dat de promotie-uitingen van lokale verenigingen, zoals die sinds jaar en dag in de dorpen hangen, nu verwijderd worden, omdat zij voor die uitingen moeten betalen aan de exploitant van de buitenreclames? Zo ja, hoe beoordeelt u deze ontwikkeling?

Antwoord 3
Nee. Naast de commercieel uit te baten reclameborden heeft de gemeente ook acht digitale informatieborden en posterborden beschikbaar gesteld. Hierop kunnen evenementenorganisaties en verenigingen die niet van de commercieel geëxploiteerde nieuwe borden kunnen of willen gebruikmaken kosteloos kenbaarheid geven aan niet-commerciële informatie. De gemeente heeft daarnaast in antwoorden aan de lokale CDA-fractie aangegeven de mogelijkheid te willen openlaten om enkele extra niet-digitale vrije plakplaatsen te creëren als mocht blijken dat de geboden mogelijkheid voor kosteloos niet-commercieel aanplakken onvoldoende is.

4. Doet deze ontwikkeling zich ook in andere gemeenten voor?
Antwoord 4
Ja. Naast Wijdemeren hebben ook vele andere gemeenten gekozen voor openbare aanbesteding van reclameborden.

5. Deelt u de mening, dat de vrijheid van meningsuiting in het gedrang komt, als er naast de exclusieve rechten voor het A0-formaat geen plakruimte blijft voor niet-commerciële mededelingen?
Antwoord 5
Ja. In de APV-modelverordening van de VNG (artikel 2:42) wordt aangegeven onder welke omstandigheden aanplakken van onder meer niet-commerciële mededelingen kan worden beperkt. Op grond van rechtspraak wordt benadrukt dat gemeenten zorg moeten dragen voor een “voorwaardenscheppend beleid” waarmee plakruimte overblijft voor “gebruik van enige betekenis”. In het geval van de gemeente Wijdemeren blijft er, zoals aangegeven, ruimte voor het plaatsen van niet-commerciële berichten met het installeren van de acht digitale informatieborden. Daarnaast heeft de gemeente aangegeven extra vrije plakplaatsen te zullen creëren als mocht blijken dat de geboden mogelijkheid voor kosteloos niet-commercieel aanplakken onvoldoende is.

Meer hierover: link

RB 933

Overtreding Woningwet alleen op betrekking op vervanging lamellen

Raad van State 18 mei 2011, LJN BQ4936 (Dagelijks bestuur stadsdeel centrum tegen sigarenmagazijn)

Reclamerecht. Sigarenmagazijn heeft o.a. rolluik vernieuwd en reclame aangebracht op zijpenanten van het pand. Stadsdeel heeft het magazijn opgedragen deze incl. gehele rolluikbak te verwijderen. De rechtbank heeft het het sigarenmagazijn in het gelijk gesteld op bovengenoemde punten en het stadsdeel gaat hiertegen in beroep.

Raad van State: Rechtbank heeft terecht overwogen dat de overtreding van art. 40 lid 1 aanhef en onder a Woningwet alleen betrekking heeft op vervanging lamellen en niet op gehele rolluik, nu het omhulsel al was aangebracht door eerdere huurder. Het betoog omtrent de reclame op de zijpenanten slaagt. De rechtbank heeft ten onrechte het beroep op het gelijkheidsbeginsel beoordeeld. Deze grond was niet in het beroepschrift aan de orde gesteld en daarom hoefde het stadsdeel er geen rekening mee te houden dat het behandeld zou worden bij de rechtbank. Verklaart hoger beroep gegrond, vernietigt uitspraak rechtbank op het punt van de reclame op zijpenanten, bevestigt de uitspraak voor het overige voor zover aangevallen.

2.4.1. De overtreding waar de last op ziet betreft het bouwen zonder bouwvergunning, als bedoeld in artikel 40, eerste lid, aanhef onder a, van de Woningwet. Vast staat dat het vervangen van de lamellen door [sigarenmagazijn] aangemerkt dient te worden als bouwen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Woningwet en daarvoor een bouwvergunning is vereist. Het dagelijks bestuur was dan ook bevoegd om ten aanzien van [sigarenmagazijn] handhavend op te treden tegen de vervangen lamellen. Het dagelijks bestuur wordt niet gevolgd in zijn betoog dat, nu de rolluikbak en de lamellen tezamen als één bouwwerk dienen te worden beschouwd en dat voor het vervangen van de lamellen werkzaamheden aan de rolluikbak met de daarin bevestigde ophang- en oprolconstructie hebben plaatsgevonden, het ook bevoegd was om ten aanzien van [sigarenmagazijn] handhavend op te treden tegen de aan de voorgevel aangebrachte rolluikbak. De rolluikbak is niet aangebracht door [sigarenmagazijn] en het aanbrengen daarvan kan dan ook niet als een door hem begane overtreding worden aangemerkt. De rechtbank heeft derhalve terecht overwogen dat de overtreding van artikel 40, eerste lid, aanhef en onder a, van de Woningwet door [sigarenmagazijn] slechts betrekking heeft op de vervanging van de lamellen.
(...)
2.6.1. Dit betoog slaagt. De rechtbank heeft ten onrechte het beroep op het gelijkheidsbeginsel, dat [sigarenmagazijn] in strijd met de goede procesorde eerst ter zitting bij de rechtbank heeft gedaan, beoordeeld. Deze grond is niet in het beroepschrift aan de orde gesteld. Het dagelijks bestuur behoefde er niet op bedacht te zijn dat het beroep op het gelijkheidsbeginsel, dat eerder in de bezwaarprocedure wel onderdeel van het geding uitmaakte maar in het beroepschrift niet, ter zitting bij de rechtbank opnieuw en verder uitgebreid met nieuwe gevallen aan de orde zou worden gesteld. Daarbij valt ook niet in te zien dat [sigarenmagazijn] de door hem ter zitting aangedragen gevallen niet eerder naar voren heeft kunnen brengen, zodat het dagelijks bestuur daarop naar behoren had kunnen reageren.

Lees de gehele uitspraak hier (link en pdf)

RB 844

Winkelnering Olympische Spelen London

 Minister Shippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) antwoord, mede namens de minister van Financiën, vragen van PvdA-Kamerlid Van Dekken over (gedwongen) winkelnering rondom de Olympische spelen 2012 in Londen.

Het gaat erom dat tickets op de officiële site www.olympischespelenlonden.nl slechts kunnen worden besteld met een creditcard van VISA. Het is een autonome keuze van de organisatie, in Nederland heeft NOC*NSF ATP Events Experts als Official Ticket & Travel Agent aangewezen en die accepteert ook andere gangbare betaalwijzen, aldus de minister.

3. Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat mensen gedwongen worden om een creditcard aan te schaffen als zij de Olympische Spelen willen bezoeken, omdat creditcard betalingen vaak uitmonden in dure leningen?
3. Indien mensen kaarten bestellen via ATP worden zij niet gedwongen om een creditcard aan te schaffen.

4. Is hier sprake van het misbruik maken van een economische machtspositie, gegeven het feit dat de organisatie van de Olympische Spelen een monopolist is? Kunt u uw antwoord toelichten?
4. Via meerdere kanalen kunnen er tickets gekocht worden. Voor de officiële verkoop vanuit Nederland geldt dat er meerdere betalingsmogelijkheden zijn. Met het oog hierop is uitbuiting of uitsluiting van consumenten of concurrenten niet aan de orde. Van een overtreding van het verbod op misbruik van een economische machtspositie is dan ook geen sprake.

5. Welke acties gaat u ondernemen om de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de kaarten voor dit evenement op korte termijn te vergroten? Wilt u zich er voor inzetten dat ook andere betaalmodaliteiten mogelijk zijn, zodat sportliefhebbers de keuze hebben hoe zij willen betalen?
5. Geen. Het feit dat VISA sponsor is van de Olympische Spelen en de keuze dat via de officiële site alleen betaald kan worden met VISA is een verantwoordelijkheid van het organiserend comité.

Lees de kamervragen en antwoorden hier .