RB 3256

Verzending ongeadresseerde reclame KPN na beëindiging klantrelatie in strijd met Code Postfilter

Vzr. RCC 12 november 2018, RB 3256; dossiernr. 2018/00749 (KPN geadresseerde folder) Voorzitterstoewijzing voor zover nodig. Code Postfilter. De uiting betreft de aan “de bewoners van” klagers adres geadresseerde folder van KPN met als onderwerp “Wilt u ook wifi tot in alle hoekjes en gaatjes?” De klacht. Klager voert aan, kort samengevat, dat hij op 18 september 2018 de reclamefolder van KPN heeft ontvangen, hoewel hij staat ingeschreven bij het Postfilter, hij in het verleden al vaker heeft meegedeeld geen reclame van KPN te willen ontvangen en ondanks de aanwezigheid van een NEE/NEE sticker. Op de bij KPN hierover ingediende klacht heeft klager geen reactie ontvangen.

1. Niet is weersproken dat op klagers adres via de post een mailing van afzender is bezorgd die is geadresseerd “Aan de bewoners van” met vermelding van adres en woonplaats van klager. Deze mailing moet worden aangemerkt als ongevraagde geadresseerde reclame (direct mail), waarop de Code voor het gebruik van Postfilter 2015 (Code Postfilter) van toepassing is. De door klager genoemde NEE/NEE-sticker heeft betrekking op de verspreiding van ongeadresseerd reclamedrukwerk, waarvan hier geen sprake is.

2. De Code Postfilter bevat de verplichting voor een adverteerder/opdrachtgever tot het raadplegen van het Nationaal Postregister en een verbod tot het zenden van direct mail aan personen van wie de gegevens in dat register zijn opgenomen indien geen sprake is van een bestaande klantrelatie. Niet is in geschil dat klager zich heeft afgemeld voor reclame via direct mail door zich in te schrijven in het Nationaal Postregister. Verder leidt de voorzitter uit de door klager overgelegde stukken af dat een eerdere klantrelatie tussen klager en KPN in 2007 is beëindigd. Door KPN is niet gesteld dat op dit moment sprake is van een bestaande klantrelatie.

3. Uit het voorgaande volgt dat KPN in strijd met het bepaalde in artikel 5.2 Code Postfilter direct mail aan klager(s adres) heeft gezonden. In de mededeling van KPN dat zij het verzendproces evalueert om dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen, ziet de voorzitter aanleiding om de aanbeveling te doen voor zover nog nodig.