RB 3158

Combinatie van een aanvinkvakje en knop "volgende" heeft een soortgelijke functie om betalingsverplichting duidelijk te maken

CvB 27 juni 2018, RB 3158; Dossiernr. 2018/00257 (Huurwoningenland.nl) Aanbeveling bevestigd. De klacht is, voor zover in beroep relevant, gericht tegen de website www.huurwoningenland.nl, en dan meer specifiek tegen de subpagina met het onderwerp "Start een premiumaccount". Op deze subpagina staat een aanvinkvakje met de tekst: "Ik ga akkoord met de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en de automatische incasso" met daaronder de knop 'volgende'. Daarmee kan men een 'premiumaccount' aanmaken waarbij de eerste 14 dagen gratis zijn en men vervolgens €19,95 per maand betaalt via doorlopende automatische incasso. Appellant maakt bezwaar tegen deze uiting omdat de indeling van het bestelproces doet vermoeden dat op deze pagina nog geen registratie c.q. bestelling wordt geplaatst. Dat dit wel het geval is, blijkt volgens klager evenmin uit de tekst van de knop 'volgende' op deze pagina, terwijl na het klikken op deze knop wel een betalingsverplichting ontstaat.

1. In beroep dient uitsluitend te worden beoordeeld of is voldaan aan de verplichting van artikel 8.4 aanhef en onder q NRC dat het elektronische bestelproces op de website van Huurwoningenland zo is ingericht dat de consument het aanbod voor een premiumaccount niet kan aanvaarden dan nadat hem op niet voor misverstand vatbare wijze duidelijk is gemaakt dat het starten van zo'n account een betalingsverplichting inhoudt. Men start dit account blijkbaar door op de bestreden pagina (de subpagina 'Start een premiumaccount') te klikken op de knop 'volgende'. De Commissie heeft geoordeeld dat aan artikel 8.4 aanhef en onder q NRC is voldaan doordat als informatie op deze subpagina staat: “Je abonnement voor een premium-account komt tot stand als je op onderstaande knop hebt gedrukt”. Deze door de Commissie genoemde tekst is echter onvoldoende om te voldoen aan de specifieke eisen die artikel 8.4 aanhef en onder q NRC stelt aan de bestelknop of soortgelijke functie. Uit dit artikel volgt immers dat ook uit de tekst van de knop of soortgelijke functie moet blijken dat het aanklikken daarvan leidt tot een betalingsverplichting. In het onderhavige geval vermeldt de knop uitsluitend 'volgende'.

2. Het voorgaande kan appellant echter niet baten. In dit geval doet zich namelijk de bijzonderheid voor dat direct boven de knop "volgende" een aanvinkvakje staat met de tekst: "Ik ga akkoord met (…) de automatische incasso". Het College leidt uit de verdere informatie op de website van Huurwoningenland af dat men uitsluitend met succes op de knop 'volgende' kan klikken nadat men dit vakje voor akkoord heeft aangevinkt. Op de pagina 'Veelgestelde vragen' staat immers dat men een abonnement afsluit door het aanmeldingsformulier in te vullen en akkoord te gaan met de automatische afschrijving. Het aanvinkvakje voor akkoord en de knop 'volgende' zijn ook zodanig met elkaar verweven dat zij in dit specifieke geval als één geheel dienen te worden gezien. Door op deze wijze een akkoord met de betalingsverplichting (in de vorm van een automatische incasso) te verlangen voordat het bestelproces kan worden afgerond via de knop 'volgende', hanteert Huurwoningenland een systeem van het informeren over en aanvaarden van de betaalverplichting door de consument dat niet wezenlijk afwijkt van een knop met een tekst waarin staat dat men een betaalverplichting aangaat. Indien men zich door middel van het aanvinken van het vakje akkoord verklaart met de betalingsverplichting, erkent men deze immers uitdrukkelijk, zoals de bedoeling van de onderhavige regeling is (vgl. artikel 8 lid 2 tweede alinea van Richtlijn 2011/83/EU). De combinatie van aanvinkvakje en knop kan worden aangemerkt als een soortgelijke functie in de zin van artikel 8.4 aanhef en onder q NRC die voldoet aan de eisen van dit artikel.

3. Op grond van het voorgaande wordt voldaan aan de eis dat de consument op een goed leesbare en ondubbelzinnige wijze duidelijk wordt gemaakt dat het klikken op de knop op de bestreden pagina leidt tot een betalingsverplichting jegens Huurwoningenland. Het College komt aldus tot hetzelfde oordeel als de Commissie, evenwel op andere gronden. Derhalve wordt beslist als volgt.