RB 3295

Beelden met gewonde ezels in reclamespot te heftig voor jonge kinderen

RCC 9 april 2019, RB 3295; 2019/00016 (Klager tegen Donkey Sanctuary) Reclame. Schokkende uitingen. Het betreft een televisiecommercial van Donkey Sanctuary waarin zij het publiek vraagt om een gift van 3 euro per maand. Die bijdrage wordt blijkens de uiting besteed aan de zorg voor werkezels in het buitenland. Het eerste deel van de commercial bevat een toelichting in beeld en gesproken tekst van het leven van zwaarbelaste werkezels, dat “wreed en kort kan zijn”. Ook als de werkezels wonden hebben of kreupel zijn, moeten zij “met weinig voedsel, water of rust blijven gaan, wat er ook gebeurt”. In het tweede deel van de commercial is te zien dat Donkey Sanctuary dankzij giften zorgt voor opvang en behandeling van de werkezels ter plaatse en voorlichting geeft over hun verzorging.

2. In de commercial vraagt Donkey Sanctuary aandacht voor de slechte leefomstandigheden van werkezels in het buitenland en de zorg en hulp die haar medewerkers aan deze ezels geven. De commercial heeft tot doel financiële bijdragen te verwerven waarmee Donkey Sanctuary dit werk kan (laten) uitvoeren. De wijze waarop de boodschap in de spot tot uiting wordt gebracht, is confronterend en indringend. Voor zover de televisiespot wordt uitgezonden op tijdstippen waarop verwacht mag worden dat (jonge) kinderen geen televisie kijken, gaat de uiting naar het oordeel van de Commissie –gelet op het beoogde doel– de grenzen van het toelaatbare niet te buiten. Voor (jonge) kinderen acht de Commissie de beelden van de commercial echter zodanig schokkend, dat het vertonen ervan op tijdstippen waarop ook jonge kinderen televisie (kunnen) kijken niet wenselijk is. De Commissie ziet hierbij met name op het tonen van ezels die, strompelend met een gebroken been, toch worden gedwongen te werken, de beelden van de wonden die het gevolg zijn van de harnassen die de ezels moeten dragen en het tonen van een tussen het verkeer lopend ‘afgedankt’ werkdier dat tweemaal bijna wordt aangereden. De Commissie ziet in het voorgaande aanleiding voorwaarden te stellen aan het tijdstip van uitzending van de televisiecommercial. Volgens de vaste lijn van de beslissingen van de Commissie wordt in verband hiermee de grens van 20.00 uur gehanteerd.