RB 3261

Vordering TP Vision toewijsbaar, voldoende ingespannen reclameuitingen OLED tv te verwijderen

Vzr. Rechtbank Amsterdam 3 december 2018, RB 3261 (TP Vision tegen LG) Misleidende reclame. Partijen produceren en verkopen beide OLED televisies. De EISA heeft een LG OLED televisie bekroond als "Best Product", en een van TPV als "Best Buy". TPV heeft met de uiting "The best OLED TV you can buy" reclame gemaakt. LG heeft op grond hiervan een kort geding aanhangig gemaakt, stellende dat TPV misleidende reclame maakt. De voorzieningenrechter oordeelde dat de reclameslogan in combinatie met het EISA-predicaat misleidend is omdat de awards "Best Buy" en "Best Product" wezenlijk verschillen. Dit is anders in het geval dat de slogan niet met het predicaat is gebruikt. TPV is geboden de reclameuitingen verwijderd te krijgen. Zij heeft daarom een brief gestuurd naar haar zakelijke afnemers het reclamemateriaal waarin de uiting wordt gebruikt in combinatie met het EISA-predicaat te stoppen. Bij email van LG is de raadsman van TPV er echter op gewezen dat LG folders had aangetroffen in vijf filialen waarin de gewraakte uiting werd gebruikt. LG heeft daarom aanspraak gemaakt op de dwangsommen uit het eerdere vonnis van de voorzieningenrechter. TPV heeft echter voldaan aan de veroordeling om zich in te spannen de jegens LG onrechtmatige combinatieslogan bij derden verwijderd te krijgen. In de veroordeling is niet opgenomen op welke wijze TPV het moest doen. De inhoud van de verstuurde brief in overeenstemming met doel en strekking van het vonnis. Vordering toewijsbaar.

5.4. Anders dan LG heeft betoogd, heeft TPV voorshands voldaan aan d onder 5.3 opgenomen veroordeling. Uitgangspunt hierbij is dat in deze veroordeling niet is opgenomen op welke wijze TPV haar schriftelijk verzoek dient te formuleren. Hierin was TPV derhalve vrij. De inhoud van de brief van 22 mei 2018 is naar het oordeel van de voorzieningenrechter in overeenstemming met doel en strekking van het vonnis, zoals hiervoor uitgelegd. In de brief is voldoende duidelijk opgenomen dat het gecombineerd afbeelden van de slogan "The best OLED TV you can buy" met het EISA-predicaat TPV niet is toegestaan. Ook hierin is voldoende duidelijk opgenomen dat is verzocht om het gebruik van het desbetreffende reclamemateriaal met onmiddellijke ingang te stoppen en dit materiaal terug te sturen naar TPV. De brief is neutraal van toon en bevat geen ontkrachtende bewoordingen. Ter verduidelijking zijn in een bijlage bij de brief nog een zevental foto's opgenomen van voorbeeldne van reclamematerialen die wel en niet mogen worden gebruikt. Dat de inhoud van de brief naar de mening van LG niet duidelijk genoeg is (ofwel warrig, ofwel ingewikkeld) vindt mogelijk zijn oorzaak in het vonnis van 16 mei 2018 zelf. In dit vonnis is nu eenmaal uitgemaakt dat de slogan "The best OLED TV you can buy" in sommige gevallen wel en in sommige gevallen niet mag worden gebruikt (afhankelijk van het wel of niet combineren van de slogan met het EISA-predicaat). Het was aan TPV om deze genuanceerde uitkomst van het vonnis duidelijk te verwoorden in de brief van 22 mei 2018. Dit leidt per definitie tot een genuanceerde en niet eenvoudige brief.