RB 3505

Suggestie commerciële band is ten onrechte

Vzr. Rechtbank Den Haag 29 maart 2021, IEF 19898, RB 3505; ECLI:NL:RBDHA:2021:2986 (Schlumberger en ITT Controls) Kort geding. Het Schlumberger-concern is leverancier van producten en diensten in de olie- en gasindustrie. ITT Controls verkoopt als wederverkoper meet- en regelsystemen voor de olie- en gasindustrie aan professionele afnemers, waaronder producten van het Schlumberger-concern. Geoordeeld wordt onder meer dat ITT Controls inbreuk maakt op de merkrechten van Schlumberger, omdat ten onrechte een commerciële band met Schlumberger wordt gesuggeerd. De vermelding 'exclusieve leverancier' op de website van gedaagde is misleidende reclame in de zin van artikel 6:194 lid 1 sub i BW omdat ITT Controls geen officiële wederverkoper is van Schlumberger. Ook is sprake van auteursrechtinbreuk op handleidingen en afbeeldingen. De op het auteursrecht op de ‘look and feel’ van de website van Schlumberger gebaseerde vorderingen worden afgewezen.

4.20.
Tussen partijen is evenmin in geschil dat ITT Controls op pagina’s van haar algemene websites afbeeldingen (foto’s en CAD-tekeningen) van de website van Schlumberger c.s. heeft gekopieerd (vergelijk onder 2.4 en 2.7) en dat op deze afbeeldingen auteursrecht rust. Volgens ITT Controls c.s. is het gebruik van deze afbeeldingen op haar webpagina’s echter gerechtvaardigd, omdat het gebruikers een (eerste) indruk geeft van het betreffende product, waarbij ITT Controls c.s. een beroep doet op het citaatrecht.

4.21.
Het citaatrecht is geregeld in artikel 15a Aw, waarin wordt bepaald dat als inbreuk op het auteursrecht op een werk niet wordt beschouwd het citeren uit een werk in een aankondiging, beoordeling, polemiek of wetenschappelijke verhandeling of voor een uiting met een vergelijkbaar doel, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Zoals Schlumberger c.s. terecht opmerkt, is met het overnemen door ITT Controls van de afbeeldingen als geheel al geen sprake van een “citaat uit” de desbetreffende afbeeldingen, laat staan dat wordt voldaan aan de overige voorwaarden. Ook met betrekking tot de foto’s en CAD-tekeningen is naar voorlopig oordeel derhalve sprake van auteursrechtinbreuk.

4.24.
De voorzieningenrechter ziet onvoldoende reden om ITT Controls op dit moment, naast een bevel dat ziet op eerder genoemde afbeeldingen (foto’s en CAD-tekeningen) van de Schlumberger-producten, ook op te dragen om de verdere vormgeving van haar websites aan te passen. Dat komt omdat de afbeeldingen in belangrijke mate bijdragen aan de voor auteursrechtinbreuk vereiste overeenstemming tussen de totaalindruk van de website van Schlumberger enerzijds en de webpagina van itt.controls.nl anderzijds. Verder zijn in de vormgeving ook punten van verschil tussen de webpagina’s aan te wijzen. Zo is noch de grijze balk met tekst bovenin, noch het blauwe balkje met tekst rechts in de screenshot van de website van Schlumberger in het screenshot van de website van ITT Controls terug te vinden. De voorzieningenrechter kan nu niet beoordelen in hoeverre de totaalindruk van de algemene websites van ITT Controls na het verwijderen/aanpassen van de afbeeldingen (nog) overeenstemt met die van de website van Schlumberger en of dan sprake is van inbreuk op auteursrechten van Schlumberger c.s. op de vormgeving van haar website. Daarbij neemt de voorzieningenrechter ook in aanmerking dat Schlumberger c.s. geen gebruik meer maakt van voornoemde website, maar – zoals zij heeft aangegeven – inmiddels gebruik maakt van een anders vormgegeven website. De op het auteursrecht op de ‘look and feel’ van de website van Schlumberger gebaseerde vorderingen zullen zodoende worden afgewezen.