RB 2792

Sprake van onrechtmatige uitlatingen nu niet is voldaan aan de voorwaarden van vergelijkende reclame

DR. Rath Health Programs

Vzr. Rechtbank Den Haag 8 november 2016, IEF 16365; LS&R 1391; RB 2792; ECLI:NL:RBDHA:2016:13311 (Natuurlijk Beter Leven en Aliter Curari tegen DR. Rath Health Programs) Onrechtmatige uitlatingen. Vergelijkende reclame. Voedingssuplement. Health Programs is distributeur van voedingssuplementen en heeft met Aliter Curari is een distributieovereenkomst gesloten. Volgens Aliter doet Health Programs in een informatiebrief uitlatingen tegen derden dat Aliter imitatieproducten aanbiedt. Aliter stelt dat de informatiebrief verschillende mededelingen bevat die onrechtmatig zijn omdat sprake is van ongeoorloofde vergelijkende reclame, aantasting van de eer en goede naam en handelen met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt. De voorzieningenrechter stelt dat de informatiebrief van Health Programs een aantal passages bevat die voorhands onrechtmatig moeten worden geacht jegens Aliter Curari en Natuurlijk Beter Leven, omdat niet is voldaan aan art. 6:194a lid 2 BW en omdat de reputatie wordt aangetast.

4.8. (…) Het staat Aliter Curari en Natuurlijk Beter Leven vrij om de producten die zij thans van een andere toeleverancier betrekken op dezelfde wijze als voorheen etiketteren (mogelijk met uitzondering van het kwaliteitszegel waarin het ECG-logo is verwerkt) en als onderdeel van haar assortiment op de markt te brengen. Van imitatie is naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geen sprake. De uitlatingen als door Dr. Rath Health Programs in de informatiebrief gedaan zijn aldus voorhands in strijd te achten met het bepaalde in artikel 6:194a lid 2 sub e en 6:194a lid 2 sub a jo. 6:193c lid 2 sub a BW.

4.9. In het midden kan blijven of Aliter Curari c.s. het voortgezette gebruik van het kwaliteitszegel zou kunnen worden verbroken op grond van een aan X toekomend merkrecht op het ECG-logo, nu dit kort geding geen betrekking heeft op een gestelde inbreuk op dat recht.

4.12. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter wordt met deze uitlatingen, in het bijzonder door het gebruik van de woorden “waarschuwen”, “imitatieproducten” en “zonder benodigde biochemische kennis”, de suggestie gewekt dat Aliter Curari en Natuurlijk Beter Leven trachten de producten van Dr. Rath Health Programs na te maken maar dat de kwaliteit inferieur is aan die van de producten van Dr. Rath Health Programs. Voor de gesuggereerde kwaliteitsverschil ontbreekt echter iedere objectieve onderbouwing, zodat deze uitlatingen op grond van art. 6:194a lid 2 sub c BW als onrechtmatig moeten worden beschouwd.

4.16. De conclusie op grond van het voorgaande is dat de brief die Dr. Rath Health Programs op 12 augustus 2016 heeft verzonden een aantal passages bevat die voorhands onrechtmatig moeten worden geacht jegens Aliter Curari en Natuurlijk Beter Leven omdat niet is voldaan aan artikel 6:194a lid 2 BW en jegens X en X omdat die in hun reputatie worden aangetast. Hun vorderingen dienen te worden toegewezen als hierna vermeld.