RB 2804

Gebruik 'VP' bij registratie Vrouwen Partij(VP) is functioneel en niet misleidend

vrouwen partij(VP) vrijzinnige partij

ABRvS 13 januari 2017, IEF 16523; RB 2804; ECLI:NL:RVS:2017:67 (Vrijzinnige Partij tegen Kiesraad) Als randvermelding. Het centraal stembureau heeft de politieke groepering Vrouwen Partij de aanduiding ‘Vrouwen Partij (VP)’ ingeschreven in het register voor de Tweede Kamer-verkiezing. De Vrijzinnige Partij stelt zonder succes beroep in. Bij de kiezer zal niet de indruk ontstaan dat de beide politieke groeperingen op enigerlei wijze verbonden zijn. De afkorting VP wordt niet functioneel gebruikt door de Vrijzinnige Partij. De Beleidsregel staat tekens, zoals '(VP)', in relatie tot de rest van de aanduiding toe, mits ze functioneel zijn. Dat de Vrijzinnige Partij, naar zij stelt, in het maatschappelijk verkeer de letters VP als afkorting gebruikt en dat die afkorting ook als element in de geregistreerde aanduiding van de Vrouwen Partij is opgenomen, maakt niet dat die aanduiding als geheel reeds daarom voor de kiezers misleidend is.

2.2 (...) De Afdeling volgt dit standpunt niet. In onderdeel e van de Beleidsregel is vermeld dat tekens in combinatie met letter(s) en/of cijfers worden geregistreerd, mits de tekens functioneel zijn in relatie tot de rest van de aanduiding. Onderdeel e heeft betrekking op tekens die functioneel moeten zijn in relatie tot de rest van de aanduiding en dus niet op letters, zoals de letters VP. De beide tekens, twee haakjes rond de afkorting VP, in de aanduiding ‘Vrouwen Partij (VP)’ zijn zonder twijfel functioneel in relatie tot de rest van de aanduiding, want het maakt duidelijk dat het een voluit geschreven aanduiding betreft in combinatie met de afkorting van die voluit geschreven aanduiding. De Beleidsregel staat daarmee niet in de weg aan het inschrijven van de aanduiding ‘Vrouwen Partij (VP)’ in het register.

2.4. Het centraal stembureau beschikt ingevolge artikel G 1, vierde lid, aanhef en onder c, van de Kieswet voorts afwijzend op een verzoek om registratie, indien de aanduiding anderszins misleidend is voor de kiezers. Niet aannemelijk is dat door registratie van de aanduiding ‘Vrouwen Partij (VP)’ naast de aanduiding ‘Vrijzinnige Partij’, bij de kiezer de indruk zal ontstaan dat beide politieke groeperingen op enigerlei wijze met elkaar verbonden zijn, waardoor een situatie ontstaat die anderszins misleidend kan worden geacht voor de kiezers. Dat de Vrijzinnige Partij, naar zij stelt, in het maatschappelijk verkeer de letters VP als afkorting gebruikt en dat die afkorting ook als element in de geregistreerde aanduiding van de Vrouwen Partij is opgenomen, maakt niet dat die aanduiding als geheel reeds daarom voor de kiezers misleidend is.