RB 3673

Gebruik Nutri-Score systeem bewust gedoogd

RCC 7 juni 2022, RB 3673; dossiernr. 2022/00080 (Albert Heijn tegen klager) Albert Heijn geeft door middel van een Nutri-Score aan welke producten een gezonde samenstelling hebben en welke dit niet hebben. Klager richt een klacht tegen diverse reclame-uitingen van de Albert Heijn die aandacht vestigen op Nutri-Score. Er wordt beweerd door adverteerder dat het systeem met Nutri-Scores gezondere keuzes makkelijker maakt. De voorzitter stelt vast dat dit systeem alleen producten binnen een bepaalde productgroep met elkaar vergelijkt, maar geen claim bevat omtrent het (absolute) gezondheidsgehalte van het dergelijke product. De voorzitter oordeelt verder dat het gebruik van het Nutri-Score systeem in strijd is met de wet. Albert Heijn heeft echter voldoende aannemelijk gemaakt dat, ook als er geen sprake is van expliciete toestemming voor het gebruik van de Nutri-Score, er sprake is van een situatie waarin het gebruik ervan door de Nederlandse overheid bewust is gedoogd. De voorzitter oordeelt dat er wel degelijk sprake is van strijd met de wet als bedoeld in artikel 2 NCR, maar dat hier geen gevolgen ten nadele van haar kunnen worden verbonden. De voorzitter bepaalt dat een aanbeveling achterwege zal blijven.

7)  Het voorgaande brengt mee dat het gebruik van Nutri-Score door adverteerder weliswaar in strijd is met de wet als bedoeld in artikel 2 NRC, maar dat aan deze constatering geen gevolgen ten nadele van haar kunnen worden verbonden. Het is namelijk niet aan de voorzitter van de Reclame Code Commissie om een door de rijksoverheid toegestane praktijk met het oog op het invoeren van een voedselkeuzelogo, waarbij de facto wordt vooruitgelopen op de inwerkingtreding van de noodzakelijke wettelijke basis voor het gebruik van het logo, te doorkruisen. Adverteerder kan, evenals andere verkopers die nu al Nutri-Score gebruiken, in het kader van deze klacht niet worden aangesproken op het feit dat zij meewerkt aan een pilot die op zichzelf genomen in strijd is met wettelijke regels voor het maken van reclame. De voorzitter zal om deze redenen de klacht gegrond verklaren, maar daarbij gebruik maken van de bijzondere bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep. Dit betekent dat een aanbeveling (en daarmee een compliance-traject) achterwege blijft.