RB 3132

Claim Windsharefund voor "jaarlijks vast, duurzaam rendement van 5%" is in strijd met Wft

RCC 16 april 2018, RB 3132; Dossiernr. 2018/00199 (Windsharefund) Aanbeveling (Strijd met wet). Het uiting betreft de televisiecommercial en de flyer van Windsharefund voor het fonds WindShareFund III. In de televisiecommercial wordt onder meer gezegd: “Investeren in een beter milieu is nu eenvoudig en aantrekkelijk. Investeer in windenergie en ontvang 5% rente. Ga nu naar windsharefund.com”. In de flyer staat op de voorzijde onder meer: “ClimateBonds vanaf € 500,- met 5% groene rente” en, in een oranje cirkel: “Rente 5%”. Op de achterzijde van de flyer staat, voor zover hier van belang: “WindShareFund ClimateBonds zijn beschikbaar voor € 500,- per stuk met jaarlijks 5% groene rente met uitkeringen per kwartaal” en “Jaarlijks 5% groene rente”. Ook is een rekenvoorbeeld opgenomen met een inleg van € 7000,-, waarbij staat: “+5%  € 350,- per jaar”. De klacht: In dossier 2015/01089 heeft de Commissie adverteerder naar aanleiding van een klacht over diens folder een aanbeveling gedaan niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Dat oordeel is volgens klager onverkort van toepassing op de huidige flyer, waarin ten opzichte van de oude folder nauwelijks iets veranderd is, en ook op de televisiecommercial.

Het oordeel van de Commissie

De Commissie vat de klacht aldus op dat klager de bestreden uiting misleidend acht nu hierin volgens klager de suggestie wordt gewekt dat de consument met het product van adverteerder een vast (financieel) rendement van 5% per jaar kan behalen, terwijl dit niet zonder meer het geval is. 

De bestreden reclame-uiting, waarin men wordt opgeroepen te investeren/deel te nemen in climatebonds van windsharefund bereikt door het gekozen medium – reclamefolder bij het tijdschrift “Op pad” een breed publiek en is met name gericht op de niet-professionele belegger. Gelet hierop rust op adverteerder de verantwoordelijkheid om in de reclame voldoende op deze doelgroep van niet-professionele beleggers afgestemde informatie te verstrekken. Dit betekent dat de uiting met name duidelijk dient te zijn over de aan het product verbonden risico’s.

Adverteerder stelt dat de in de uiting genoemde garantie ziet op duurzaamheid en niet op het financiële rendement. De Commissie is echter van oordeel dat door in de uiting te zeggen: “vaste rente uit windenergie 5%” en “Windshare bonds zijn beschikbaar voor € 500,- per stuk met een jaarlijks vast, duurzaam rendement van 5% met uitkeringen per kwartaal” de gemiddelde consument na het lezen van de bestreden uiting zal denken dat hij – zonder voorbehoud – een jaarlijks vast (financieel) rendement van 5% ontvangt. Naar het oordeel van de Commissie is  gebleken dat dit niet onvoorwaardelijk het geval is. Niet in geschil is namelijk dat het niet zonder meer zo is dat de consument met dit product een vast (financieel) rendement van 5% per jaar maakt, maar dat dit afhangt van een aantal risicofactoren en dat het bovendien mogelijk is dat een deelnemer zijn inleg in zijn geheel verliest. De Commissie is daarom van oordeel dat de uiting misleidend is en dat adverteerder daarmee heeft gehandeld in strijd met artikel 4:19 lid 2 Wet op het financieel toezicht (Wft), dat een bijzondere regeling kent met betrekking tot misleidende reclame voor financiële producten als de onderhavige. Aldus komt de Commissie tot het oordeel dat de bestreden uiting in strijd is met de wet en daardoor in strijd met artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). De enkele verwijzing naar de website is onvoldoende om tot een ander oordeel te komen.

Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

De beslissing

De Commissie acht op grond van het voorgaande de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 2 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.