RB 3253

Brief Ypsomed niet misleidend, keuze uit insulinepompen voldoende duidelijk voor consument

Rechtbank Midden-Nederland 21 november 2018, RB 3253; LS&R 1675 ECLI:NL:RBMNE:2018:5712 (Insulet c.s. tegen Ypsomed c.s.) Misleidende reclame. Oneerlijke handelspraktijken. Insulet c.s. houdt zich bezig met de ontwikkeling, fabricage en wereldwijde verkoop van insulinepompsystemen, waaronder de zogenoemde "Omnipod". Ypsomed c.s. houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en wereldwijde verkoop van injectie- en infuussystemen voor zelfmedicatie, in het bijzonder voor diabetici. Insulet Corporation en Ypsomed Distribution hebben een distributieovereenkomst gesloten waarbij Ypsomed Distribution de distributeur van de Omnipod was. Deze is later geëindigd en de door Ypsomed Distribution uitgevoerde werkzaamheden zijn overgenomen door Insulet Corporation. Partijen hebben een brief opgesteld om hun klanten te informeren. Ypsomed heeft aan individuele Omnipod gebruikers een brief gestuurd, inhoudende dat de garantie van de insulinepomp binnenkort zal verlopen en dat ze kunnen kennismaken met de YpsoPump. Insulet c.s. stelt dat zij zich schuldig maakt aan misleidende reclame en/of oneerlijke handelspraktijken. Dit beroep slaagt niet, mede doordat voldoende duidelijk is gemaakt dat de Omnipod-gebruiker een keuze kan maken voor een nieuw apparaat en kan kiezen voor de Ypsopump. Dat niet opnieuw kan worden gekozen voor de Omnipomp blijkt daar niet uit. Vorderingen afgewezen.

4.13. Insulet c.s. verwijt Ypsomed B.V. dat zij op grote schaal Omnipod-gebruikers benadert en hen wijst op het verlopen van de garantietermijn van de insulinepomp, terwijl die garantietermijn alleen de PDM betreft en niet de POD. Dit maakt deze uitlating volgens haar onjuist, althans onvolledig en onduidelijk en bovendien verwarrend en daarom misleidend. De voorzieningenrechter volgt Insulet c.s. hierin niet. Partijen zijn het erover eens dat het bij het verstrijken van de garantietermijn van vier jaar op een PDM gebruikelijk is dat een nieuw apparaat wordt voorgeschreven. Dit omdat patiënten bij voortgezet gebruik gezondheidsrisico’s kunnen lopen en zij (daarom) onder hun zorgverzekering aanspraak kunnen maken op een nieuw apparaat. Gelet daarop komt deze mededeling de voorzieningenrechter niet onjuist of anderszins misleidend voor. Uit de door Insulet c.s. als productie 3 overgelegde schriftelijke reactie van een Omnipod-gebruiker blijkt ook dat diegene dit niet verkeerd heeft begrepen, zie 2.8. Niets wijst erop dat het voor de benaderde Omnipod-gebruikers niet duidelijk was dat het verstrijken van de garantietermijn betrekking had op de PDM en niet op de POD’s. Dit is ook een logische aanname, omdat de PDM een apparaat is en de POD’s losse componenten zijn, te vullen met insuline, die maximaal drie dagen worden gebruikt.

4.14. Insulet c.s. verwijt Ypsomed B.V. verder dat de inhoud van de brief ook overigens onduidelijk, dubbelzinnig en verwarrend is. Uit door haar ontvangen reacties van Omnipod-gebruikers blijkt volgens Insulet c.s. dat voor hen niet duidelijk is of zij het Omnipod-systeem kunnen blijven gebruiken of dat zij verplicht zijn om de Ypsopump te gaan gebruiken. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Insulet c.s. dit verwijt onvoldoende concreet gemaakt. De tekst van de brief is op zichzelf niet verwarrend. Er wordt voldoende duidelijk gemaakt dat de Omnipod-gebruiker binnenkort een keuze kan maken voor een nieuw apparaat en daarbij kan kiezen voor de Ypsopump. Dat er niet opnieuw kan worden gekozen voor een Omnipomp volgt daar niet uit en evenmin dat voor de Ypsopump moet worden gekozen. Daarbij is van belang dat de brief is voorafgegaan door de gezamenlijke brief, waarin Omnipod-gebruikers uitleg hebben gekregen over de nieuwe situatie op het gebied van distributie en klantenservice (zie verder 4.23.). Naar het oordeel van de voorzieningenrechter was Ypsomed B.V. niet gehouden om in de brief ook expliciet te vermelden dat het Omnipod-systeem beschikbaar blijft. Hierbij weegt mee dat patiënten niet zelf tot aanschaf van een nieuw apparaat kunnen overgaan, maar dat dit moet worden voorgeschreven door een behandeld arts. Voor zover een individuele Omnipod-gebruiker al in verwarring zou zijn over de vraag of het Omnipod-systeem beschikbaar blijft, zal die verwarring in overleg met de voorschrijvend arts gemakkelijk worden weggenomen.

4.15. Insulet c.s. verwijt Ypsomed B.V. ook dat zij de brief heeft verzonden nadat Omnipod-gebruikers, al dan niet door ontvangst van de gezamenlijke brief, zijn geïnformeerd over het einde van het distributeurschap van Ypsomed c.s. en de overdracht van haar werkzaamheden aan Insulet c.s. Volgens Insulet c.s. is er hierdoor verwarring opgetreden onder Omnipod-gebruikers, omdat zij na de overdracht toch nog werden benaderd door Ypsomed B.V. over de garantietermijn. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is dit onvoldoende aannemelijk gemaakt. Uit de vermeende telefoontjes die Insulet c.s. daarover heeft gehad blijkt immers dat Omnipod-gebruikers zich tot Insulet c.s. hebben gewend met hun vragen.