RB 3163

Bij een zuiver textielproduct dient niet verplicht te worden vermeld dat het uit één enkele vezelsoort is samengesteld

HvJ EU 5 juli 2018, RB 3163; IEFbe 2645; ECLI:EU:C:2018:539; C-339/17 (Verein für lauteren Wettbewerb tegen Princesport) Consumentenbescherming. Zie eerder RB 2929. De vereniging Verein für lauteren Wettbewerb is van mening dat Princesport de etiketterings- en merkingsvoorschriften bij reclame voor en verkoop van haar uit één vezelsoort samengestelde textielproducten op internet niet naleeft. Het gaat om de in artikel 7 van verordening nr. 1007/2011 genoemde vermeldingen “100%”, “zuiver” en “puur”. Antwoord HvJ EU op prejudiciële vragen:

1)      Artikel 4 en artikel 14, lid 1, eerste alinea, juncto overweging 10 van verordening (EU) nr. 1007/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2011 betreffende textielvezelbenamingen en de desbetreffende etikettering en merking van de vezelsamenstelling van textielproducten, en houdende intrekking van richtlijn 73/44/EEG van de Raad en richtlijnen 96/73/EG en 2008/121/EG van het Europees Parlement en de Raad moeten aldus worden uitgelegd dat zij voorzien in een algemene verplichting tot etikettering of merking met als doel de vezelsamenstelling aan te geven van alle textielproducten, met inbegrip van textielproducten zoals gedefinieerd in artikel 7 van die verordening.

2)      Artikel 7, lid 1, van verordening nr. 1007/2011 moet aldus worden uitgelegd dat het niet voorziet in de verplichting om op het etiket of het merk van een zuiver textielproduct gebruik te maken van een van de drie in die bepaling genoemde vermeldingen, namelijk „100 %”, „zuiver” of „puur”. Indien wordt gebruikgemaakt van deze vermeldingen, kunnen zij gecombineerd worden gebruikt.

3)      Artikel 9, lid 1, van verordening nr. 1007/2011 moet aldus worden uitgelegd dat de verplichting om op het etiket of het merk de naam en het gewichtspercentage te vermelden van alle vezels waaruit het textielproduct in kwestie is samengesteld, niet geldt voor een zuiver textielproduct.

Gestelde vragen [RB 2929]:

1) Moet artikel 7, lid 1, van [verordening nr. 1007/2011] aldus worden uitgelegd dat het verplicht is duidelijk te maken dat het een zuiver textielproduct betreft dat uit één enkele vezelsoort is samengesteld?

2) Is het gebruik van een van de drie in artikel 7 van [verordening nr. 1007/2011] genoemde vermeldingen ‚100 %’, ‚zuiver’ of ‚puur’ verplicht, of gaat het slechts om een keuze voor dergelijke producten, maar niet om een verplichting?

3) Geldt de verplichting uit hoofde van artikel 9, lid 1, van [verordening nr. 1007/2011] om op het etiket of merk van een textielproduct de naam en het gewichtspercentage van alle samenstellende vezels te vermelden, ook voor zuivere textielproducten, zoals die welke onder artikel 7 van [verordening nr. 1007/2011] vallen?