RB 3660

Belangenafweging zelfstandige rectificatie

Vzr. Rb. Amsterdam 2 juni 2022, IEF 20758, IT 3951, RB 3660; zaaknr. C/13/715900 KG ZA 22-276 AB/MB (Priva tegen Hero) Kort geding. Priva is een werkmaatschappij die zich richt op het ontwikkelen en leveren van producten die betrekking hebben op het onder controle houden van het klimaat binnen een gebouw. Deze producten en diensten worden door Priva geleverd in verschillende sectoren en hebben duurzaamheid als uitgangspunt. Hero is actief in dezelfde branche als Priva sinds 2017. Hero heeft in januari 2022 een email verstuurd aan een groot aantal relaties met een aantal vergelijkingen van haar product met een van de producten van Priva. Deze mail bleek onjuistheden te bevatten. Priva en Hero hebben vervolgens onderhandeld over een rectificatie van de verstuurde email, waarna Hero ervoor heeft gekozen om begin maart zelf een rectificatie te doen uitgaan. Vervolgens staat de vraag voor de Amsterdamse rechter centraal of Priva als eiseres voldoende belang heeft bij een nieuwe rectificatie. In dit kader dient het evenwicht tussen beide partijen te worden gewogen inzake het rechtzetten van een eerder bericht. Enerzijds het benadrukken van hoe de situatie nu echt in elkaar zit en anderzijds kan niet van de wederpartij, die de rectificatie moet uitvoeren, worden verwacht dat deze reclame maakt voor het product van een ander. De voorzieningenrechter concludeert dat de eigen geplaatste rectificatie van Hero onvolledig is en daarom wordt Hero veroordeeld tot een nadere rectificatie.

4.2. Toen partijen het niet eens konden worden over de precieze bewoordingen van de rectificatietekst, heeft Hero ervoor gekozen om begin maart 2022 zelf een rectificatie te doen uitgaan. Daarmee heeft zij welbewust het risico genomen dat Priva dit onvoldoende zou vinden, zoals nu inderdaad het geval blijkt te zijn. De thans alsnog door Priva gevorderde rectificatie ziet op dezelfde drie onjuiste beweringen als waarover partijen eerder hadden gesproken. Hierna zal worden onderzocht of deze drie beweringen begin maart inderdaad onvoldoende zijn gerectificeerd. Daarbij is het enerzijds zo, dat een bepaalde onjuiste mededeling niet altijd voldoende wordt rechtgezet door een daarop volgend bericht dat de eerdere mededeling niet juist was. Het kan nodig zijn daarbij duidelijk te maken hoe het dan wel zit, om te voorkomen dat de geadresseerde in verwarring achter blijft. Anderzijds hoeft van degene die rectificeert niet te worden verwacht dat hij daarbij reclame maakt voor het product van de tegenpartij.

4.3. Bij haar rectificatie van bewering a) heeft Hero de 'regeltechnische wijzigingen' uit haar eerste e-mail niet genoemd. Verder wordt gesproken van kosteloze updates 'op enkele onderdelen', terwijl Priva onweersproken heeft gesteld dat gratis updates voor alle componenten en diensten mogelijk zijn, zij het dat deze updates maar op enkele onderdelen automatisch worden toegepast. Ten slotte gaat het er niet om waarmee het Priva-systeem niet is uit te breiden, maar waarmee wel, al hoeft daarbij ook weer niet een bepaalde productlijn te hoeven worden aangeprezen. Dit leidt tot een hierna in het dictum opgenomen rectificatie.