RB
Gepubliceerd op dinsdag 26 april 2022
RB 3648
Nederland ||
2 mrt 2022
Nederland 2 mrt 2022, RB 3648; ECLI:NL:RBMNE:2022:1054 (Computerreiniging), https://www.reclameboek.nl/artikelen/auteursrechtelijke-inbreuk-en-misleidende-reclame-omtrent-computerreiniging

Auteursrechtelijke inbreuk en misleidende reclame omtrent computerreiniging

Rb. Midden-Nederland 2 maart 2022, IEF 20677, RB 3648; ECLI:NL:RBMNE:2022:1054 (Computerreiniging) In deze zaak over misleidende reclame en auteursrecht staan de reinigingsdoekjes en reinigingsdiensten van eiseres centraal. Gedaagde maakt auteursrechtelijke inbreuk op de teksten van eiseres, door deze over te nemen met opvallende gelijkenissen op de eigen website. Volgens de rechtbank was er evident sprake van ontlening. Er was in dit geval voldoende ruimte om af te wijken omtrent de vormgeving van de feitelijke informatie en de teksten. Gedaagde is daardoor als houder van de website waarop de inbreukmakende teksten zijn geplaatst aansprakelijk voor de schade die de eiseres daardoor lijdt. In reconventie wordt vervolgens beslist dat eiseres op haar beurt zich schuldig heeft gemaakt aan misleidende reclame door op haar websites te vermelden dat de schoonmaakdoekjes een coating hebben "die schadelijke bacteriën uitschakelt". Deze claim is volgens de rechtbank een onterechte biocidale claim.

3.10. De rechtbank hanteert bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van auteursrechtinbreuk niet de totaalindrukkentoets. De Hoge Raad heeft dit criterium tot nu toe alleen toegepast bij (bepaalde) gebruiksvoorwerpen en zich nog niet uitgelaten over de vraag of dit criterium ook bij andere werken kan/moet worden toegepast. Daarom beoordeelt de rechtbank alleen of er auteursrechtelijk beschermde trekken van de drie teksten van [eiseres] zijn overgenomen en niet of dit, als dat het geval is, tot dezelfde totaalindruk leidt. De rechtbank vindt dat [eiseres] voldoende heeft aangetoond dat in de teksten a, b en c niet alleen feitelijkheden uit de teksten 1, 2 en 3 zijn overgenomen, maar ook auteursrechtelijk beschermde elementen daaruit en wel in zodanige mate dat de teksten a, b en c inbreuk maken op de auteursrechten op de drie teksten van [eiseres] . Er is namelijk te weinig afgeweken van de oorspronkelijke teksten, terwijl daar wel voldoende ruimte voor was in de vorm van keuzes bij de vormgeving van de feitelijke informatie.

3.61. De rechtbank stelt voorop dat de ILT heeft geoordeeld dat de vermelding “Houdt je hardware vrij van bacteriën” op de displaydoos van de schoonmaakdoekjes een onterechte biocidale claim was en daarom moest worden aangepast. Uit de toelichting van [eiseres] blijkt dat in de schoonmaakdoekjes geen biocide zit verwerkt, maar alleen een reinigingsmiddel waarmee kan worden schoongemaakt. Hoewel de aanduiding “vrijhouden van bacteriën” niet zo sterk is als de aanduiding “bacteriën uitschakelen”, kan deze op zichzelf worden opgevat als “bacteriën vernietigen”. Nu de schoonmaakdoekjes geen biocidale werking hebben, is de mededeling “Houdt je hardware vrij van bacteriën” ten aanzien van deze doekjes daarom onjuist geweest. De rechtbank acht het echter gelet op de door [eiseres] geschetste context waarin de mededeling was geplaatst onvoldoende aannemelijk dat deze onjuiste mededeling zakelijke afnemers kan of zal hebben misleid. De mededeling stond op de achterzijde van de displaydoos, die niet zichtbaar was op de website, en uit de andere aanduidingen op de displaydoos bleek duidelijk dat het om doekjes voor reiniging ging en niet om desinfectiedoekjes.