RB 3675

Vooralsnog geen sprake van ongeoorloofde vergelijkende reclame

Vzr. Rb. Amsterdam 15 juli 2022, RB 3675; ECLI:NL:RBAMS:2022:4065 (Perfetti tegen Benbits) Perfetti is een producent van zoetwaren, suikerwerken en kauwgom. Benbits is producent van kauwgom. Perfetti heeft een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie (RCC). Zij stelt dat Benbits misleidende reclame maakt door gebruik van de termen ‘natuurlijke kauwgom’, ‘natuurlijke gombasis’, ‘plasticvrij’, ‘plantaardig’ en ‘natuurlijk afbreekbaar’. De RCC oordeelde dat Benbits inderdaad misleidende reclame heeft gemaakt door gebruik van de termen ‘natuurlijke gom’/natural gum’, ‘natuurlijke kauwgom’ en ‘natuurlijke gombasis’. Het College van Beroep (CvB) bevestigde de beslissing van de RCC. Het CvB oordeelde daarnaast dat ook de termen ‘plasticvrij’/’plasticfree’, ‘plantbased/plantaardig’ ‘bits of nature' en ‘natuurlijk afbreekbaar’ misleidend waren. Perfetti vordert onder meer dat de voorzieningenrechter Benbits verbiedt deze misleidende termen te gebruiken. Benbits heeft onderzoek laten doen naar de gombasis en eindproducten van Benbits. Perfetti had ook onderzoeken laten doen. Beide onderzoeken hebben een andere uitkomst. Perfetti en Benbits hebben over en weer kritiek op de manier waarop het door de ander ingeschakelde onderzoekslab onderzoek heeft gedaan. Er is dus een nadere opinie door een derde deskundige nodig. De voorzieningenrechter oordeelt dan ook dat er niet zonder meer kan worden geoordeeld dat de mededelingen van Benbits onjuist en daarmee misleidend zijn. Vooralsnog is er volgens de voorzieningenrechter door geen sprake van ongeoorloofde vergelijkende reclame en/of van oneerlijke handelspraktijken. De vorderingen van Perfetti worden afgewezen.

4.7. Deze uitleg van Benbits roept de nodige vragen op, te meer omdat Perfetti heeft verwezen naar een ander onderzoek van de TU Milaan, volgens dezelfde methode, waarbij in de ‘natuurlijke’ kauwgum van een andere concurrent wel de eigenschappen van (de structuur van) chicle en niet die van synthetische stoffen werden aangetroffen. Tegen de achtergrond van het overwogene over het productieproces, voert het echter te ver om de mogelijkheid dat deze uitleg zou kunnen kloppen bij voorbaat uit te sluiten. Een verklaring van een onafhankelijke deskundige die dat bevestigt ontbreekt. Ook voor de beoordeling van de kritiek die partijen over en weer hebben geuit op de onderzoeksmethodes van Beta respectievelijk de TU Milaan, lijkt een nadere opinie van een (derde) deskundige op zijn plaats. Een kort geding is echter niet de plaats voor een dergelijk deskundigenonderzoek.

4.8.  Het voorgaande betekent dat de resultaten van de onderzoeken door de TU Milaan niet zo hard zijn, dat deze – in weerwil van de beschrijving van Benbits van haar productieproces en de analyses van haar product en de daarvoor gebruikte grondstof door Beta – zonder meer tot het oordeel leiden dat de mededelingen van Benbits onjuist, en daarmee misleidend zijn. In aansluiting daarop is van ongeoorloofde vergelijkende reclame en/of van oneerlijke handelspraktijken, of anderszins onrechtmatig handelen, vooralsnog evenmin sprake.

Overigens heeft Benbits terecht aangevoerd dat de onder 2.17 genoemde uitspraak van [naam 3] niet als reclame kan worden aangemerkt, aangezien dat een reactie

– heet van de naald – is op een vraag van een journalist, naar aanleiding van de uitspraak van het CvB.