RB 2995

Verwijzing naar verouderd artikel ANWB levert misleiding op

Automotiveimport

RCC 25 september 2017, IEF 17171; RB 2995; dossiernr. 2017/00482 (www.automotiveimport.nl). Aanbeveling. Misleiding. Het betreft een uiting op www.automotiveimport.nl waarin uiteen wordt gezet welke mogelijkheden er zijn voor particulieren om een auto te importeren. Hiertoe wordt onder andere gebruik gemaakt van een, volgens ANWB, verouderd artikel van de website van ANWB. De klacht bestaat in totaal uit zes afzonderlijke klachten. 1a. Automotive lmport maakt meermalen gebruik van het door ANWB geregistreerde woordmerk "ANWB". De bestreden [uiting] wekt de indruk dat er wellicht een samenwerking plaatsvindt tussen ANWB en Automotive lmport.

1b. Automotive lmport maakt zonder toestemming gebruik van een scan van een, inmiddels verouderd, artikel van de website van ANWB. Hiermee maakt Automotive lmport niet alleen inbreuk op de auteursrechten en merkrechten van ANWB, maar Automotive lmport misleidt met deze tekst ook haar klanten omdat er in deze scan een fout staat die door ANWB op haar eigen site al is aangepast.
1c. ANWB heeft het vermoeden dat Automotive lmport Google Adwords heeft gekocht met daarin het woordmerk "ANWB". In beginsel is het niet verboden om Adwords te kopen met de merknaam van een ander bedrijf, tenzij één van de merkfuncties van de merkhouder wordt aangetast. Gelet op de titel van de reclame-uiting meent ANWB dat de indruk wordt gewekt dat er een economische band bestaat tussen de adverteerder en de merkhouder bestaat. Door het gebruik van Google Adwords schept Automotive lmport verwarring met handelsmerken en handelsnamen van ANWB.
2. Vanwege de schijn van een samenwerking tussen ANWB en Automotive lmport kan het voor de gemiddelde consument onduidelijk zijn van wie de reclame afkomstig is.
3. Er is sprake van het verstrekken van onjuiste informatie door Automotive import, want de informatie in de titel van de reclame-uiting is onjuist en de informatie in de verouderde scan is injuist.
4. De bestreden uiting is in strijd met de vereisten van professionele toewijding. Van een professioneel bedrijf als Automotive lmport mag redelijkerwijs worden verwacht dat het eerlijke informatie verstrekt bij het overtuigen van potentiële klanten.

Het oordeel van de Commissie
1. De Commissie stelt voorop dat de bestreden uiting moet worden aangemerkt als een reclame-uiting in de zin van artikel 1 NRC. De uiting, die is geplaatst op de website van  Automotive Import, houdt in elk geval een openbare aanprijzing in van een goed respectievelijk een dienst van Automotive Import, daar waar gesteld wordt: “Zelf een auto uit Duitsland terugrijden? Dit zijn de mogelijkheden
Je kunt er voor kiezen om de auto met een tijdelijk Nederlands kenteken naar huis te rijden. Dit kenteken zit o.a. in het Doe-het-zelf importpakket van Automotive lmport. (…)” en “Tot slot Een auto importeren kun je goed zelf doen. Toch is het belangrijk om vooraf te  controleren of je aan alle regels voldoet voordat je op pad gaat. Je kunt 020 – 7070631 bellen voor informatie over het importeren van een auto”.
2. Uitgaande van de verschillende bepalingen van de NRC waarop klager zich beroept, oordeelt de Commissie als volgt.
3. Ad 1. Artikel 8.3 onder a NRC.
Artikel 8.3 aanhef en onder a NRC luidt: “Als misleidend wordt eveneens beschouwd reclame die het volgende behelst en de gemiddelde consument er toe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen: marketing van een product op zodanige wijze dat verwarring wordt geschapen met producten, handelsmerken, handelsnamen en andere onderscheidende kenmerken van een concurrent”.
In de bestreden uiting wordt meermalen gesproken over de ANWB, maar dit gegeven en/of de wijze waarop over de ANWB wordt gesproken, betekent niet dat er in dit geval sprake is van “marketing van een product op zodanige wijze dat verwarring wordt geschapen met producten, handelsmerken, handelsnamen en andere onderscheidende kenmerken van een concurrent”. In dit verband overweegt de Commissie dat klager niet heeft gesteld, noch aannemelijk is geworden, dat de ANWB een concurrent is van Automotive Import.
4. Ad 2. Artikel 8.2 onder f NRC.
Artikel 8.2 aanhef en onder f NRC luidt:
“Misleidend is elke reclame die gepaard gaat met onjuiste informatie of voor de gemiddelde consument onduidelijk of ondubbelzinnig is ten aanzien van bijvoorbeeld een of meer van de onder a t/m g genoemde elementen, en de gemiddelde consument er toe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen: (…)
f.  de hoedanigheid, kenmerken en rechten van de adverteerder of zijn tussenpersoon, zoals zijn identiteit, vermogen, kwalificaties, status, erkenning, affiliatie, connecties, industriële commerciële of intellectuele eigendomsrechten of zijn prijzen, bekroningen en onderscheidingen”.
In de bestreden uiting is meermalen sprake van de ANWB, maar dit gegeven en/of de wijze waarop over de ANWB wordt gesproken, betekent niet dat de bestreden uiting  voor de gemiddelde consument onduidelijk is ten aanzien van de hoedanigheid of kenmerken van de adverteerder, zoals klager blijkens de klacht vindt. Naar het oordeel van de Commissie is voor de gemiddelde consument voldoende duidelijk dat de bestreden uiting, die is geplaatst op de website van Automotive Import en in haar geheel moet worden beschouwd, en die een aanprijzing inhoudt van een goed en een dienst van Automotive Import, afkomstig is van Automotive Import.
5. ANWB heeft onder verwijzing naar de als bijlage 6 bij de klacht overgelegde afdruk van www.google.nl nog gesteld dat zij het vermoeden heeft dat Automotive lmport Google Adwords heeft gekocht met daarin het woordmerk "ANWB". Nog daargelaten dat niet aannemelijk is geworden dat het laatste het geval is, maakt deze stelling bovenstaand oordeel onder 3 en 4 niet anders.
6.
i. Ad 3. Artikel 8.2 NRC.
Artikel 8.2 aanhef NRC luidt: “Misleidend is elke reclame die gepaard gaat met onjuiste informatie of voor de gemiddelde consument onduidelijk of ondubbelzinnig is ten aanzien van bijvoorbeeld een of meer van de onder a t/m g genoemde elementen, en de gemiddelde consument er toe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen:”.
ii. ANWB heeft de juistheid van de titel van de bestreden uiting: “ANWB en Automotive lmport waarschuwen voor gebruik Duits Exportkenteken in Nederland” gemotiveerd weersproken. Zij heeft erop gewezen dat zij nimmer waarschuwt voor Duitse kentekenplaten. Vervolgens heeft verweerder de juistheid van voornoemde titel niet aannemelijk gemaakt. In zoverre gaat de uiting gepaard met onjuiste informatie als bedoeld in artikel 8.2 aanhef NRC.
iii. Verder heeft ANWB de juistheid van de mededeling “Hoe krijg je de auto thuis? (als Nederlands ingezetene mag je namelijk niet met een buitenlands kenteken in Nederland rijden, ook niet met een tijdelijk kenteken)” gemotiveerd weersproken. Zij heeft gesteld dat deze mededeling is opgenomen in een inmiddels verouderd artikel van de ANWB, van welk artikel ten behoeve van de onderhavige uiting een scan is gemaakt. De ANWB heeft erop gewezen dat de tekst op haar website inmiddels is veranderd in: "Hoe krijg je de auto thuis? (Als Nederlands ìngezetene mag je niet met een buitenlands kenteken in Nederland rijden, tenzij je een vrijstelling hebt voor bpm en mrb voor kortstondig gebruik. Deze vrijstelling is aan te vragen via de website van de Belastingdienst (….)”. Verweerder heeft niet, althans niet voldoende gemotiveerd weersproken dat de in de bestreden tekst opgenomen mededeling onjuist is en dat voornoemde, nieuwe tekst op de website van de ANWB de juiste situatie weergeeft oftewel, als Nederlands ingezetene mag men een buitenlands kenteken in Nederland rijden, mits men een via de Belastingdienst aan te vragen vrijstelling heeft voor bpm en mrb voor kortstondig gebruik. Nu in de uiting slechts wordt vermeld dat men als Nederlands ingezetene niet met een buitenlands kenteken mag rijden, ook niet met een tijdelijk kenteken, terwijl zoals verweerder zelf ook stelt dat onder de hierboven genoemde omstandigheden wel mag, is de uiting onjuist. De verwijzing van verweerder bij dupliek naar bijlage 1 maakt dat niet anders.
iv. Gelet op hetgeen hierboven is overwogen onder ii en iii gaat de uiting gepaard met onjuiste informatie als bedoeld in artikel 8.2 aanhef NRC. Nu de uiting, te meer gelet op de bewuste verwijzingen daarin naar de ANWB, de gemiddelde consument er bovendien toe brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, bijvoorbeeld de aanschaf van een Doe-het-zelf importpakket van Automotive lmport, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.
v. Het verweer dat indien men als consument op de screenshot klikt, men naar de website van de ANWB wordt gebracht en dat Automotive lmport niet claimt dat de bewuste tekst door Automotive lmport is geschreven, wordt verworpen, om de volgende redenen. Ten eerste heeft de ANWB bij repliek meegedeeld dat het niet mogelijk is om op de scan te klikken. Verder acht de Commissie Automotive Import verantwoordelijk voor bedoelde tekst, nu zij deze in de bestreden uiting heeft opgenomen, en kennelijk ten tijde van het indienen van de onderhavige klacht op haar website had staan.
7. Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.
 
De beslissing: gelet op het oordeel onder 6 acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt verweerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Voor het overige wijst de Commissie de klacht af.