RB 3488

Televisiecommercial Nationale Postcode Loterij in strijd met artikel 7 NRC

SCR 3 februari 2021, RB 3488; 2020/00485 - CVB (Commissie tegen Nationale Postcode Loterij) De klacht richt zich tegen een televisiecommercial en bijbehorende tag-on van de Nationale Postcode Loterij (NPL) in het kader van ‘Miljoenenjacht’. Volgens de klacht is de tekst die daarbij geheel onderaan staat, door de geringe lettergrootte ervan en de verspringende achtergrond onvoldoende leesbaar. Naar het oordeel van de Commissie is de toelichting op het aanbod voldoende leesbaar en wordt de consument voldoende attent gemaakt op het feit dat men na de gratis periode tegen betaling verder gaat meespelen in de postcodeloterij. Appellant wenst dat de Commissie opnieuw uitspraak doet om een duidelijke omschrijving te geven van wat wordt verstaan onder een televisiebeeldscherm van gemiddelde grootte, respectievelijk een gebruikelijk te achten kijkafstand en hoe lang de tekst in de hoofdspot en de tag-on in beeld behoort te staan. NPL voert het verweer dat de bestreden beslissing in lijn is met de uitspraken van de Commissie. Volgens het College is sprake van het op een onduidelijke wijze verstrekken van essentiële informatie die de consument nodig heeft om een besluit te nemen over een transactie. Het College van Beroep acht de bestreden televisiecommercial daarom in strijd met artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code en beveelt NPL aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. 

3  Met betrekking tot de vraag of de consument in dit specifieke geval voldoende in staat is kennis te nemen van de essentiële informatie onderaan het scherm, oordeelt het College aan de hand van de door NPL toegezonden HD-versie van de commercials als volgt. In de televisiecommercial wordt na diverse scènes gezegd: “Kies uw koffernummer. Speel nu gratis mee op postcodeloterij.nl”. Hierbij ziet men op het scherm onder het midden een grote opvallende rode balk met de tekst: “postcodeloterij.nl of bel 0800 5034”, gevolgd door het logo van NPL. Geheel onderaan het beeld staat in een veel kleiner wit lettertype: “Speel tot en met september gratis mee. Daarna speelt u automatisch betaald verder voor 14 euro per lot per trekking. (…) Er zijn 14 trekkingen per jaar.” Deze tekst blijft staan als in de slotscène groot in beeld verschijnt: “6x GRATIS kans op € 5 MILJOEN!” Indien de uiting in zijn totaliteit wordt beschouwd, valt de essentiële informatie weinig op in vergelijking met de overige informatie. De aandacht wordt met name getrokken door de presentator, zijn mededeling dat men gratis kan meespelen en door de ‘koffermeisjes’ die nummers op hun koffers tonen. Dat onder de rode balk – belangrijke – tekst staat, kan gemakkelijk aan de aandacht ontsnappen door het relatief zeer kleine lettertype en de achtergrond waartegen deze tekst is geplaatst. Deze achtergrond is deels lichtgekleurd, waardoor een deel van de tekst min of meer wegvalt, hetgeen tevens de leesbaarheid sterk vermindert. In de slotscène heeft de onduidelijke achtergrond met een glittereffect zelfs tot gevolg dat de tekst vrijwel niet meer te zien is en geheel onleesbaar is.

5. Blijkens het voorgaande is sprake van het op een onduidelijke wijze verstrekken van essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Hierdoor kan de gemiddelde consument ertoe gebracht worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet zou hebben genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Nu om deze redenen het beroep slaagt, kan de bestreden beslissing niet in stand blijven en beslist het College als volgt.