RB 3053

Te lage premieberekening door een computerstoring komt voor rekening van PMA

RCC 20 november 2017, RB 3053; dossiernr. 2017/00687 (PMA collectieve autoverzekering). Aanbeveling. Het betreft een per e-mail van 29 juni 2017 aan klager gestuurde nieuwsbrief met als onderwerp: “Collectieve autoverzekering met 55% korting”. De klacht wordt als volgt samengevat: Naar aanleiding van de onderhavige nieuwsbrief is klager ingegaan op het betreffende aanbod, en heeft hij via de website zijn verzekering laten oversluiten. De nieuwe verzekering ging in op 15 september 2017. Volgens de bij de klacht overgelegde screenprint van “https://pma.info/autoverzekering/bereken-premie/” bedroeg de voor klagers auto berekende “maandpremie” € 15,30. In deze “websitebevestiging”, zo stelt klager, wordt niets vermeld over “geldigheid”. Deze jaarpremie houdt een maandpremie in van € 64,50 in plaats van de geoffreerde en bevestigd maandpremie van € 15,60, zo heeft klager per (bij de klacht overgelegde) e-mail van 18 september 2017 aan Allianz Benelux meegedeeld. In antwoord hierop is per e-mail van 19 september 2017 aan klager meegedeeld dat de premie van € 15,60 een “foutieve premie” is, dat deze het resultaat is van een computerstoring en dat, om klager hiervan niet de dupe te laten worden, besloten is de verzekering het eerste jaar tegen de geoffreerde premie te laten lopen, op basis van een gecorrigeerde polis. Klager maakt er bezwaar tegen dat noch in de bestreden uiting, noch in de bevestigingen is vermeld dat het aanbod maar een jaar geldig is en dat de premie na een jaar kennelijk wordt verviervoudigd, aldus klager.

Het oordeel van de Commissie

De Commissie vat de klacht op in die zin dat in de bestreden reclame een onjuiste of onduidelijke prijs is vermeld, daaronder begrepen de periode van die prijs. Zij oordeelt hierover als volgt.

Tussen partijen is niet in geschil dat klager via de in de (van PMA afkomstige) nieuwsbrief opgenomen link “BEREKEN NU UW PREMIE” terecht is gekomen op https://pma.info/autoverzekering/bereken-premie”, van welke webpagina bij de klacht een afdruk is overgelegd. In zoverre horen de nieuwsbrief en de bewuste webpagina bij elkaar en zal de Commissie deze als één geheel beoordelen. Bij dupliek heeft PMA meegedeeld dat de bij de klacht overgelegde afdruk van deze webpagina onvolledig is en heeft PMA een volledige afdruk overgelegd, aldus PMA.

Uit al hetgeen door partijen naar voren is gebracht, begrijpt de Commissie dat de op de bewuste webpagina gemaakte premieberekening in het geval van klager heeft geleid tot een maandpremie die lager was dan door PMA bedoeld, dit als gevolg van een computerstoring bij Allianz. Verder heeft PMA niet weersproken dat deze lagere premie van € 15,30 per maand ook was vermeld in de eveneens bij de klacht overgelegde “Uw premieberekening voor het Veilig Op Weg Pakket van Allianz Nederland”, oftewel, aldus klager, de “bevestiging” die hij “per e-mail” ontving en dat klager pas uit de polis gedateerd “13-9-2017” kennis nam van een (veel) hogere premie, toen de nieuwe verzekering al was ingegaan en klager zijn oude verzekering had opgezegd. 

Naar het oordeel van de Commissie hoefde klager er niet op bedacht te zijn noch te begrijpen dat in de voor hem gemaakte premieberekening een onjuiste, te lage premie was opgenomen. De Commissie overweegt daartoe dat in de nieuwsbrief een aanzienlijke collectiviteitskorting in het vooruitzicht wordt gesteld en dat daarin is vermeld: “Premies zijn inclusief collectiviteitskorting (…)”.

Gelet op het bovenstaande is de bestreden uiting in elk geval op het moment dat klager de premieberekening maakte, gepaard gegaan met onjuiste informatie ten aanzien van de prijs als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder d van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Nu PMA in haar nieuwsbrief de geadresseerde heeft aangespoord om op de website van PMA “uw voordeel” en “uw premie” te berekenen, acht de Commissie PMA (mede) verantwoordelijk voor de onderhavige overtreding. Dat bij de premieberekening door een computerstoring bij Allianz een te lage premie is getoond, komt in dit geval mede voor rekening van PMA.

De beslissing: De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.