RB 3638

Reclame voor plasticvrije, natuurlijke kauwgom is misleidend

CvB RCC 6 april 2022, IEF 20642, RB 3638; dossiernr. 2021/00281 (Perfetti van Melle tegen BenBits) In de zaak tussen Perfetti van Melle en BenBits heeft de Reclame Code Commissie eerder geoordeeld dat de uitingen van BenBits over de ‘natuurlijkheid’ van de kauwgom misleidend zijn [zie IEF 20487]. Deze beslissing wordt door het College van Beroep bevestigd. BenBits heeft onvoldoende onderbouwd dat de ingrediënten van de gombasis die zij door Beta Analytics hebben laten onderzoeken van natuurlijk materiaal zijn.

Naast de toegewezen klacht van Perfetti van Melle dat het niet zou gaan om ‘natuurlijke’ kauwgom, stelt zij incidenteel beroep in tegen het gedeelte van de klacht dat de Commissie heeft afgewezen. Het gaat om de volgende claims van BenBits over haar kauwgom: ‘plasticvrij’, ‘biologisch afbreekbaar’, ‘plantbased’, ‘plantaardig’ en ‘bits of nature’. Het College van Beroep acht deze claims onvoldoende onderbouwd en oordeelt daarom dat deze uitingen eveneens misleidend zijn in de zin van de NRC en de MRC.

7.11. Het feit dat in het principale appel is geoordeeld dat BenBits niet in de vereiste mate heeft aangetoond dat de relevante gombases vrij zijn van synthetische stoffen, staat, mede gelet op de nadere onderbouwing van de klacht door Perfetti, tevens in de weg aan het gebruik van de in het incidentele appel bedoelde claims. Er kan niet worden gesproken van een product dat plasticvrij is, nu het ervoor moet worden gehouden dat de gebruikte gombasis in ieder geval deels synthetisch in de vorm van “synthetic petrochemical” is, hetgeen de gemiddelde consument als synoniem voor plastic zal beschouwen. Hierdoor kan ook het eindproduct niet plasticvrij worden genoemd. Dat de gom ongeveer 20% van het eindproduct vormt en het aandeel synthetische stoffen in het eindproduct om die reden hooguit 5% bedraagt, doet aan dit laatste niet af door het absolute karakter van de claims. Dit impliceert dat de milieuvoordelen die aan deze gombasis worden toegeschreven onjuist zijn, nu wordt verwezen naar het plasticvrije karakter daarvan en daarmee van het product.