RB 3596

Reclame voor natuurlijk kauwgom is misleidend

RCC CvB 13 januari 2022, IEF 20487, RB 3596; Dossiernr: 2021/00281 (Perfetti van Melle tegen Benbits) Perfetti van Melle heeft een klacht ingediend tegen reclame-uitingen van kauwgomproducent Benbits. Benbits presenteert haar kauwgom als natuurlijk en stelt dat de gombasis die in de kauwgom is gebruikt bestaat uit de grondstof chicle, dat wordt gewonnen uit de Sapodillaboom en dat deze gombasis eveneens natuurlijk is. Perfetti heeft de juistheid van de mededeling “natuurlijke kauwgom”, “natuurlijke gom” en “natuurlijke gombasis” uitvoerig en gemotiveerd bestreden. Onder verwijzing naar een zogenoemd NMR-onderzoek met betrekking tot BenBits van de Technische Universiteit van Milaan heeft Perfetti aangevoerd dat BenBits geen natuurlijke gombasis heeft, omdat bij dit onderzoek geen sporen zijn gevonden van CPI en TPI, de twee polymere hoofdcomponenten van natuurlijke chicle ofwel natuurlijke gom, maar wel styrene-butadiene rubber en rosin ester, de markers voor niet-natuurlijke synthetische substanties.

Benbits heeft een beroep gedaan op een zogenaamde C14-analyse ter onderbouwing van de claim dat de gombasis als “natuurlijk” kwalificeert. Die analyse biedt echter onvoldoende basis voor de juistheid van de mededeling van Benbits dat haar kauwgom bestaat uit een “natuurlijke gombasis”. Om die reden oordeelt de Reclame Code Commissie dat de uitlatingen van Benbits op de productverpakking en in uitingen op social media misleidend zijn in de zin van artikel 7 lid 4 onder b van de Verordening (EU) Nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten en daardoor in strijd met de wet als bedoeld in artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code. Datzelfde geldt voor de uitingen waarin wordt verwezen naar “natuurlijke kauwgom” en “natuurlijke gom” die dezelfde strekking hebben. Benbits wordt bevolen om niet meer op een dergelijke manier reclame te maken.
Benbits heeft aan de redactie van IE-Forum medegedeeld dat zij in hoger beroep zal gaan tegen de beslissing.

2. Perfetti heeft de juistheid van de mededeling "natuurlijke gombasisi" uitvoerig en gemotiveerd bestreden. Onder verwijzingen naar een zogenoemd NMR-onderzoek met betrekking tot benbits van de Politecnico di Milano heeft Perfetti aangevoerd dat BenBits geen natuurlijke gombasis heeft, omdat bij dit onderzoek geen sporen zijn gevonden van CPI en TPI, de twee plymere hoofcomponenten van natuurlijke chicle ofwel natuurlijke gom, maar wel styrene-butadiene rubber en rosin ester, de markers voor niet-natuurlijke synthetische substanties, zo heeft Perfetti gesteld. Daartegen zijn bij een soortgelijk onderzoek betreffende een andere kauwgum, namelijk "Chicza" , volgens de productverpakking "a 100% natural chicle based gum" wel sporen aangetroffen van CPI en TPI, maar geen styrene-buradiene rubber en rosin ester, aldus Perfetti.