RB 3119

PVS mocht dit jaar niet meer uitgaan van de prijslijst van 2016 in vergelijkende reclame

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 30 maart 2018, RB 3119; ECLI:NL:RBOBR:2018:1513 (Vervor tegen PVS Hoveniers) Vervor produceert, verkoopt en plaatst veranda's. PVS en houdt zich eveneens bezig met de verkoop en het plaatsen van veranda’s en is een voormalig dealer van Verasol-producten. In de door haar onlangs huis-aan-huis verspreide reclamefolder met “leuke paas-acties” vergelijkt PVS haar eigen prijzen voor een tweetal veranda’s met de prijzen van (onder meer) Vervor. Vergelijkende reclame in de zin van artikel 6:194a BW. Gedaagde heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat in reclamefolder juiste prijzen van concurrent staan vermeld. PVS mocht in januari van dit jaar niet meer uitgaan van de prijslijst van 2016 dat die prijs nog actueel was. Vordering tot rectificatie op website gedaagde toegewezen.

4.3. In de folder staat vermeld dat een veranda uit de Standaard-klasse van PVS met de afmeting 6000 x 3000 mm € 1.533,-- kost. Een vergelijkbaar product zou volgens de folder op de website ww.verasol.nl, dus bij Vervor, € 1.839,-- kosten. Tussen partijen is niet in geschil dat een veranda uit de Greenline van Vervor met drie staanders en een polycarbonaat dak het vergelijkbare product is. Vervor stelt dat een veranda uit de Greenline met een afmeting van 6000 x 3000 mm geen € 1.839,-- kost, maar € 1.569,--. € 1.839, -- is volgens Vervor de prijs die gold in 2016. Ter onderbouwing van die stelling heeft zij prijslijsten van 2016, 2017 en 2018 overgelegd. In de prijslijst 2016 staat als prijs voor een overkapping met een afmeting van 6000 x 3000 mm uit de Greenline inderdaad € 1.839,-- vermeld en in de prijslijst van 2018 een prijs van € 1.569,--.

4.4. PVS heeft ter zitting bevestigd dat zij de prijs die staat vermeld in de folder heeft gehaald uit de prijslijst 2016. PVS heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij er ten tijde van het verspreiden of zelfs het drukken van de folders in januari van dit jaar van uit mocht gaan dat die prijs nog actueel was. PVS stelt weliswaar dat zij destijds als dealer van Verasol van Vervor de prijslijst 2016 heeft ontvangen met de mededeling dat de daarin genoemde prijzen ook voor 2017 golden, maar zij onderbouwt die stelling niet. Ook ontbreekt elke concrete aanwijzing dat Vervor aan het begin van dit jaar op haar website nog de oude prijzen uit 2016 vermeldde en achteraf, ten behoeve van dit kort geding, de prijzen op haar website heeft aangepast, zoals PVS suggereert. Vervor stelt dat zij tijdig haar actuele prijzen volgens de overgelegde prijslijsten op haar website vermeldt, welke prijzen telkens geldig zijn vanaf het begin van het jaar tot het einde van dat jaar. De voorzieningenrechter ziet voorshands onvoldoende aanleiding om aan de juistheid van die stelling te twijfelen.

4.8. Het vorenstaande leidt tot de slotsom dat voldoende aannemelijk is PVS in de folder een vergelijkende reclame heeft gemaakt op basis van onjuiste prijzen. Daarmee voldoen de prijsvergelijkingen niet aan de objectiviteitseis van artikel 6:194 a lid 2 sub c BW en zijn deze misleidend. PVS wekt immers bij het publiek ten onrechte de indruk dat de betreffende veranda’s bij haar (veel) goedkoper zijn dan bij Vervor. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter bestaat daarmee voldoende grond om PVS te veroordelen tot het plaatsen van de in de dagvaarding omschreven rectificatie op haar website. Afweging van de wederzijdse belangen leidt niet tot een ander oordeel. Het plaatsen van de rectificatie is in het licht van de gegeven omstandigheden niet disproportioneel en PVS heeft ook geen verweer gevoerd tegen de inhoud van de rectificatie noch heeft zij gesteld dat plaatsing van de rectificatie niet binnen de door Vervor gevorderde termijn zou kunnen worden gerealiseerd. Onderdeel 1 van de vordering zal daarom worden toegewezen.