RB 3546
  • Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG)
    23 jul 2021
  • Klaagster tegen Takkenkamp Isolatie

Purschuim reclame mag geen vertekend beeld geven

RCC 23 juli 2021, RB 3546; 2021/00088 (Klaagster tegen Takkenkamp Isolatie) In deze zaak betreft het verschillende uitingen die onderdeel zijn van de website van Takkenkamp Isolatie. Het onderwerp van deze uitingen is veelal gezondheidsrisico's en milieugevolgen van het gebruik van purschuim als isolatiemateriaal. Klaagster maakt bezwaar tegen deze onderdelen omdat zij advertenties en vlogs van verweerder misleidend en/of in strijd met de Milieu Reclame Code acht. Takkenkamp wordt door de voorzitter geadviseerd om het statement dat purschuim de gezondheid niet aantast, te verwijderen in advertenties en reclames. In het oordeel van de Commissie worden de klachten afgewezen of de beslissing van de voorzitter tot afwijzing van de klacht in stand gehouden. De Commissie beveelt Takkenkamp één uiting in de vlog niet nogmaals te gebruiken in reclames. De desbetreffende uiting had als strekking dat het gebruik van purschuim goed zou zijn voor het milieu.  

7. De klacht is ten slotte gericht tegen de vlog van adverteerder met de titel “Isoleren met PUR 2.0”. In de vlog wordt een isolatieproject van adverteerder getoond waar wordt gewerkt met PUR 2.0. Over dit product wordt onder meer meegedeeld: “Dit type bevat geen bestanddelen, meer dan CO2 zelf, die een bijdrage leveren aan de opwarming van de aarde. En die de ozonlaag natuurlijk niet aantasten. Hiermee combineren we dus een maximaal isolatievermogen met de best mogelijke bescherming van het milieu” en “Dus het is ook nog eens goed voor het milieu” en “Het grootste verschil zit in het type blaasgas (…) Geen broeikasgas. Een stuk beter voor het milieu” en “Veel beter voor het milieu omdat er geen drijfgassen worden gebruikt.” Nu in de bovengenoemde mededelingen wordt gerefereerd aan milieuaspecten die zijn verbonden aan het product PUR 2.0, is sprake van milieuclaims in de zin van artikel 1 van de Milieu Reclame Code (MRC). De Commissie acht voldoende aannemelijk gemaakt dat PUR 2.0 dankzij het gebruik van een ander type blaasgas (HFO’s in plaats van HFK’s) minder milieubelastend is dan het traditionele PUR. Dit is door klaagster ook niet weersproken. Voor zover in de vlog in het kader van deze vergelijking wordt meegedeeld dat PUR 2.0 “beter voor het milieu” is, is deze mededeling niet onjuist. Dat PUR 2.0 een lagere milieubelasting kent, rechtvaardigt echter niet de absolute claims “de best mogelijke bescherming van het milieu” en “goed voor het milieu”. In zoverre is de vlog in strijd met artikel 2 MRC, waarin is bepaald dat milieuclaims de consument niet mogen misleiden.