RB 3031

Producten van kunststof mogen niet aangeboden worden alsof ze van hout zijn

Vz. RCC 10 augustus 2017, RB 3031; dossiernr. 2017/00488 (247raamdecoratie). Aanbeveling. Misleiding. Het betreffen uitingen op de website www.247raamdecoratie.nl, waar onder andere  het kopje “Houten Jaloezieën” te vinden is. Onder dit kopje staat onder andere de uiting "En voor een nog voordeligere én praktische hout-alternatieven kiest u voor ons imitatie hout gemaakt van PVC". De klacht wordt als volgt samengevat. Klager vindt het misleidend dat onder het kopje “Houten Jaloezieën” collecties worden aangeboden die van PVC (kunststof) gemaakt zijn.

Het oordeel van de Commissie

1) Het bezwaar van adverteerder tegen de beslissing van de voorzitter houdt onder andere in dat de uiting niet misleidend is, omdat de consument al voordat hij de filters “Houten Jaloezieën” en 247raamdecoratie.nl/houten-jaloezieen op de website gebruikt, wordt gewezen op “praktische hout-alternatieven”. Dit bezwaar kan niet slagen. Waar het volgens de Commissie om gaat, is dat aan consumenten die op zoek zijn naar een product van hout, en dus onder het kopje “Houten Jaloezieën” zoeken, niet duidelijk wordt gemaakt dat de producten die onder die noemer worden aangeboden in werkelijkheid van kunststof zijn. De Commissie is daarbij met de voorzitter van oordeel dat de verwachting dat het om een houten product gaat, nog versterkt wordt door de naam “Ecowood”, welke door de samenstelling van “Eco” (een kennelijke afkorting van ‘ecologisch’) en “Wood” (Engels voor hout) onmiskenbaar doelt op een natuurlijk, houten product.

2) De stelling in het bezwaar dat de uiting niet misleidend is omdat consumenten een kleurenstaal kunnen opvragen waaruit zij kunnen afleiden dat het product van kunststof vervaardigd is, treft evenmin doel. De Commissie licht dit als volgt toe. De Commissie beoordeelt (naar aanleiding van een klacht) of reclame-uitingen, zoals de onderhavige aanprijzing van het product “Ecowood Deluxe Absoluut Wit Satijn” op de website van adverteerder, al dan niet misleidend zijn, met betrekking tot onder meer de aard van het product en de uitvoering. Het gaat dus om de beoordeling van de reclame-uiting. De Commissie is gezien hetgeen zij heeft overwogen onder 1) van oordeel  dat de uiting niet duidelijk is met betrekking tot de aard en uitvoering van het product (men denkt dat het product van hout is, terwijl het in werkelijkheid van kunststof is). Deze onduidelijkheid kan de gemiddelde consument er naar het oordeel van de Commissie toe brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. Wat zich in het verdere verkoopproces afspeelt (bijvoorbeeld dat men meer informatie over het product kan krijgen door een kleurenstaal op te vragen), is bij de beoordeling van de reclame-uiting niet van belang, nog los van de vraag of de gemiddelde consument uit de kleurenstaal kan afleiden van welk materiaal het product vervaardigd is.  

3) Het verzoek van adverteerder om een concreet voorstel te ontvangen voor de aanpassing op de website zal niet worden gehonoreerd, zoals tijdens de mondelinge behandeling reeds aan adverteerder is uitgelegd. De Reclame Code Commissie beoordeelt naar aanleiding van een klacht of een uiting in strijd is met de NRC, de Commissie beoordeelt niet (vooraf) op welke wijze een uiting wél aan de regels voldoet.

De beslissing: de Commissie bevestigt het oordeel van de voorzitter en acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. In de bereidheid van adverteerder om de uiting aan te passen in die zin dat deze niet langer misleidend is, ziet de Commissie aanleiding om gebruik te maken van de mogelijkheid om een aanbeveling ‘voor zover nodig’ op te leggen.