RB 3020

Onjuiste informatie over magnesium-producten op zechsal.eu/opname-via-de-huid

RCC 12 oktober 2017, RB 3020; dossiernr. 2017/00566 (Zechsal.eu / Magnesium) Aanbeveling. Zechsal verkoopt voornamelijk producten bestaande uit magnesiumchloride olie en magnesiumchloride vlokken, waarbij zij claimt dat magnesium via de huid wordt opgenomen en zo een magnesiumtekort aanvult. Klager vraagt zich af of deze claim toelaatbaar is, nu er volgens hem geen wetenschappelijk bewijs voor is. Klager licht dit bezwaar als volgt toe. Op de website www.zechsal.eu/opname-via-de-huid wordt gesteld dat er “overtuigende bewijzen zijn” dat magnesium “ook via de huid wordt opgenomen”, terwijl verderop staat  -zo stelt klager- dat “het nog niet eenduidig wetenschappelijk is vastgesteld”. “Deze uitspraak” wordt niet ondersteund door wetenschappelijke literatuur en om die reden is er sprake van oneerlijke reclame, aldus klager. Ook volgens een artikel van “Martijn B Katan, Em. hoogleraar Voedingsleer Vrije Universiteit Amsterdam” is opname via de huid niet mogelijk, aldus klager. In dit artikel, dat bij de klacht deels in kopie is overgelegd, staat onder de aanhef “14 januari – Magnesium – het witte goud” onder meer: “De reclame voor magnesiumzout zegt dat het via de huid nog beter wordt opgenomen dan via de mond. (vii) Maar dat is gelukkig niet waar. Dat is onderzocht - heel merkwaardig - door het Israëlische leger. Die hadden voor hun soldaten een lotion ontwikkeld tegen gifgas. Die moesten ze op de huid smeren als ze werden aangevallen met zenuwgas. In die lotion zat magnesiumzout, en ze wilden weten of dat door de huid heen kon dringen, want dan werd het gevaarlijk. Maar magnesiumzout op de huid smeren had geen enkel effect op het magnesiumgehalte in het bloed van de soldaten”. Volgens klager zijn deze gezondheidsclaims niet toegestaan indien deze niet door wetenschappelijke literatuur worden ondersteund.
 

Wat betreft de hoeveelheid magnesium die via de huid kan worden opgenomen, geldt dat het meten daarvan gecompliceerd is. Meten kan via het bloed, via de urine of intercellulair. Metingen via het bloed, die verricht zijn in het door klager aangehaalde onderzoek door het Israëlische leger, zijn onnauwkeurig, aldus adverteerder.

Adverteerder gaat graag in gesprek met de Keuringsraad KOAG/KAG, maar het zal lastig zijn om aan te tonen dat dat de consument door opname via de huid minimaal 15% van de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid van magnesium binnen krijgt (per dagdosering), zoals bedoeld in de brief van de Keuringsraad. Overigens zal het ook moeilijk zijn om aan te tonen dat men deze hoeveelheid binnen krijgt in geval van orale opname, aldus adverteerder.

Een grootschalig onderzoek naar opname van magnesium via de huid is nog niet op gang gekomen. De financiering daarvoor ontbreekt, aldus adverteerder.

Het oordeel van de Commissie

1. Met betrekking tot de verschillende bezwaren overweegt de Commissie het volgende.

2. Ad a.

In de bestreden uiting op de website staat onder meer:

“Opname via de huid

De beste manier om magnesiumtekort tegen te gaan is toediening via de huid. Het opgeloste magnesium van Zechsal dringt via de huid rechtstreeks door in het zogenaamde 'interstitium' (of intercellulaire vocht, dat wil zeggen de oceaan in je lichaam), waardoor het zeer snel verspreid wordt in het lichaam en meteen beschikbaar is voor de cellen”.

Iets verderop staat:

“Wat betreft magnesium zijn er inmiddels overtuigende bewijzen dat dit ook via de huid wordt opgenomen, althans in de natuurlijke chloride-vorm zoals het magnesium van Zechsal. Maar hoe dat dan precies werkt is nog niet eenduidig wetenschappelijk vastgesteld”.

3. Terwijl in eerstgenoemd onderdeel van de tekst in absolute bewoordingen wordt gesteld dat magnesiumtekort kan worden tegengegaan door toediening via de huid (“De beste manier”) en hoe dat tegengaan gebeurt (“Het opgeloste magnesium van Zechsal dringt via de huid rechtstreeks door (..)  et cetera), staat in voornoemd tweede onderdeel dat “nog niet eenduidig wetenschappelijk vastgesteld” is hoe dat dan precies werkt.

4. Adverteerder heeft meegedeeld dat magnesiumchloride volgens de vele gebruikers van transdermale magnesium(chloride) producten ook via de huid wordt opgenomen, dat de Romeinen al kuurden in de magnesiumchloride rijke Dode Zee en  dat miljoenen mensen, niet alleen consumenten, maar ook therapeuten en medici, inmiddels transdermale magnesiumchloride producten gebruiken.

Verder heeft adverteerder erop gewezen dat de sterke groei van transdermale suppletie mede te danken is aan bepaalde publicaties die, ondanks uitgebreide literatuurverwijzingen, niet kunnen bogen op 'eigen onderzoek volgens de wetenschappelijke regels', maar meer op basis van deductie zijn ingezet, maar dat men, mede gezien de ontelbare positieve testimonials van therapeuten en consumenten op zijn minst kan spreken over een serieus te nemen fenomeen.

Vervolgens heeft adverteerder gewezen op “vijf sporen” binnen “de onderzoekende wetenschap”.

Uit de toelichting van adverteerder op die sporen begrijpt de Commissie onder meer dat er binnen “de onderzoekende wetenschap” verschil van mening bestaat over de vraag of opname van magnesiumchloride via de huid mogelijk is, en dat onderzoek  plaatsvindt naar de effecten van transdermale suppletie van magnesiumchloride en naar  de vraag hoe magnesiumchloride via de huid wordt opgenomen.

Ten slotte heeft adverteerder meegedeeld dat zij de toenemende pleidooien voor (grootschalig) vervolgonderzoek naar de wijze van opname en de effecten ondersteunt.

5. Gelet op bovenstaande reactie van adverteerder, die weliswaar duidt op positieve reacties van gebruikers van transdermale magnesiumchloride producten, maar ook op verschil van inzicht binnen “de onderzoekende wetenschap” over de vraag of magnesiumchloride wel via de huid kan worden opgenomen, acht de Commissie de juistheid van de absoluut gestelde tekst:

“Opname via de huid 
De beste manier om magnesiumtekort tegen te gaan is toediening via de huid. Het opgeloste magnesium van Zechsal dringt via de huid rechtstreeks door in het zogenaamde 'interstitium' (of intercellulaire vocht, dat wil zeggen de oceaan in je lichaam), waardoor het zeer snel verspreid wordt in het lichaam en meteen beschikbaar is voor de cellen” niet, althans niet voldoende aannemelijk gemaakt. 

Gelet hierop is zij van oordeel dat de uiting op de website gepaard gaat met onjuiste informatie als bedoeld in artikel 8.2 aanhef van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, namelijk het aanschaffen van (één van) de op de website www.zechsal.eu aangeboden producten, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.