RB 3340

Monster Energy moet lijst van ontvangers brief verschaffen

Rechtbank Gelderland 5 september 2019, IEF 18666; ECLI:NL:RBGEL:2019:4417 (VPX en Bang tegen Monster Energy) Het Amerikaanse bedrijf VPX en haar Nederlandse dochter Bang zijn producenten van energiedrank en brengen deze op de markt onder het merk BANG. Monster Energie is een in Ierland gevestigde producent van energiedrank. Monster stuurde een brief aan afnemers van energiedrank over een eerder gewezen vonnis [IEF 18450]. VPX en Bang vorderen onder meer rectificatie van de verzonden brief. Daartoe bestaat geen aanleiding. Niet te verwachten valt dat rectificatie van een brief, die meer dan drie maanden geleden werd verstuurd, nog tot herstel van eventuele schade zal bijdragen. Gezien het (gedeeltelijk) onrechtmatige karakter van de brief wordt Monster Energy veroordeeld een lijst aan Bang te verschaffen van alle (rechts)personen aan wie de brief is verstuurd.

4.9. Voor zover Monster Energy zich tot de resellers van Bang B.V. zou wenden met een brief waarin zij op zakelijke wijze een juiste weergave van het vonnis van 9 mei 2019 zou geven, zou dat op zichzelf niet onrechtmatig zijn. Uit al het vorenstaande volgt echter dat de weergave die is gedaan op een aantal punten niet volledig juist, danwel geheel onjuist en voor een deel tendentieus is geweest. Hieraan doet niet af dat het vonnis bij de brief is meegestuurd. Met het oog op de kans op schade die Monster Energy haar concurrenten VPX c.s. zou kunnen berokkenen met de mededeling dat door de voorzieningenrechter zou zijn verboden BANG energiedrank met het ingrediënt L-Arginine erin in de EU te verhandelen, was die mededeling onrechtmatig. Het moet voor Monster Energy duidelijk zijn geweest dat zij met die mededeling verwarring zou zaaien binnen het verkoopkanaal van Bang B.V. Door VPX c.s. is verklaard, en door Monster Energy is niet betwist, dat zij op dit moment bezig zijn met de opbouw van hun verkoopnetwerk in de EU. Mededelingen als hiervoor bedoeld kunnen die opbouw bemoeilijken en daarmee schade berokkenen aan VPX c.s. Met het oog op de kans van benadeling van haar concurrenten VPX c.s. is daarnaast eveneens onjuist de mededeling of suggestie dat Bang B.V. in strijd met Europese regelgeving energiedrank met Super Creatine in de EU zou hebben verhandeld en dat haar dat door de rechter zou zijn verboden. Hoewel Monster Energy ter zitting heeft laten weten dat zij de brief van 17 mei 2019 niet (binnen het verkoopnetwerk van Bang B.V.) opnieuw zal versturen, ligt daarin niet besloten dat zij niet nogmaals dergelijke onjuiste beweringen over de uitkomst van de kortgedingprocedure in Amsterdam en het naar aanleiding daarvan gewezen vonnis van 9 mei 2019 zal doen aan resellers van Bang B.V. en/of andere derden. Gezien de concurrentiestrijd die tussen de partijen gaande is, waarin VPX c.s. bezig is marktaandeel te veroveren met haar energiedrank ten opzichte van Monster Energy, bestaat aanleiding Monster Energy een verbod voor de toekomst op te leggen tot het in Nederland doen van dit soort uitlatingen over BANG energiedrank en diens producenten VPX c.s. De vorderingen onder 1 b, c en d zullen daarom worden toegewezen.

4.10 Gelet op al het vorenstaande bestaat voor zover het de vordering onder Ia betreft geen aanleiding voor een verbod, omdat juist is dat de voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat op twee betreffende punten sprake is van misleidende reclame en oneerlijke handelspraktijken en de mededeling daarvan door Monster Energy in zoverre niet onjuist is. Aangenomen moet worden dat de manier waarop de mededeling is vormgegeven enigszins tendentieus was, maar niet zodanig dat een verbod voor de toekomst op zijn plaats is. Ten aanzien van de vordering onder 1e kan voorts niet worden vastgesteld dat de gedane mededelingen zozeer onjuist waren dat daardoor schade is te duchten  voor VPX c.s., zodat ook dit verbod zal worden afgewezen.

4.11. VPX c.s. vorderen voorts rectificatie van de door (de advocaten van) Monster Energy verzonden brief van 17 mei 2019. Voor een veroordeling daartoe bestaat geen aanleiding. Niet te verwachten valt dat rectificatie van een brief. die meer dan drie maanden geleden is verstuurd, nog tot herstel van eventuele schade zal bijdragen en een veroordeling tot verzending daarvan zal daarom worden afgewezen. Wet bestaat gezien het (gedeeltelijke) onrechtmatige karakter van de brief aanleiding Monster Energy te veroordelen een lijst aan Bang B.V. te verschaffen van alle (rechts)personen aan wie de brief van 17 mei 2019 of een brief van soortgelijke strekking op andere data is verstuurd, zoals gevorderd onder 111. Met die lijst heeft Bang B.V. het vervolgens zelf in haar macht onjuiste beweringen die in die brief zijn gedaan recht te zetten. al dan niet onder verwijzing naar de inhoud van dit kort gedingvonnis. Niet valt in te zien wat de in dat verband gevorderde verificatie van de lijst door een registeraccountant kan toevoegen, zodat dat onderdeel zal worden afgewezen. De veroordeling tot het doen van opgave is overigens niet beperkt tot Nederland, maar ziet op alle (rechts)personen aan wie Monster Energy de brief heeft gezonden, ook indien gevestigd buiten Nederland. Het doen van een dergelijke opgave is geen grensoverschrijdende maatregel waarvoor de voorzieningenrechter geen rechtsmacht zou toekomen.