RB 2906

Misleidend: prijsvoordelen op wijnoutlet.nl gebaseerd op onjuiste informatie

RCC 14 juni 2017, RB 2906; dossiernr. 2017/00322 (Wijnoutlet.nl) Bijzondere reclamecode. Misleiding. Voornaamste kenmerken product. Uiting I: De aanbieding van de wijn “Esprit de Preuillac Medoc ’12” in een e-mail van 24 februari 2017 en op de pagina op www.wijnoutlet.nl. In de mailing staat onder meer: “Esprit de Preuillac – AC Médoc ‘12. Jaar: 2012. Prijs elders: Bij Wine-searcher.com zelfs € 17,-. Elders: € 13.98. Bij ons: € 6.99 per fles”. Uiting II: De aanbieding van de wijn “Sellata Nero di Troia – Puglia IGP ‘14” op adverteerders website: “Medailles Gouden medaille, Berliner Wein Trophy 2016”. En: “Elders € 11.99. Bij ons: € 6.99 per fles”. Uiting III: De aanbieding van de wijn “Amarosso – ‘Romeo & Juliet’ Verona IGT Rosso ‘15” in een e-mail en op de website. In de mailing staat onder meer: “Kijk maar eens naar deze Amarosso ‘Romeo & Juliet’, die wij zo voordelig hebben kunnen inkopen dat u bij ons maar liefst 59 procent goedkoper uit bent dan elders” en: “Elders 14.52. Bij ons 5.99 per fles”. Klacht: De prijsvergelijking die door Wijnoutlet.nl wordt gemaakt is onjuist en suggereert ten onrechte dat de Esprit de Preuillac Medoc ’12 en de Sellata di Troia 2014 met een flinke korting wordt aangeboden. Daardoor is sprake van misleiding ten aanzien van het bestaan van een prijsvoordeel. Ten aanzien van de Amarosso wijn is het ongeoorloofd om een korting te geven die hoger is dan 50% van de normale prijs.
 

1. Wijnoutlet.nl stelt zich primair op het standpunt dat KVNW niet-ontvankelijk moet worden verklaard dan wel de klacht direct moet worden afgewezen, omdat de klacht is gericht tegen “World of Wines B.V. handelend onder de naam Wijnoutlet.nl”, terwijl Wijnoutlet.nl naar haar zeggen al geruime tijd niet meer onder World of Wines B.V. handelt.
De Commissie volgt dit standpunt niet. Wijnoutlet.nl wordt in het Handelsregister vermeld als een van de handelsnamen van World of Wines B.V. en beide namen komen voor als afzender van e-mailberichten van adverteerder. Bovendien staat boven de bestreden uitingen Wijnoutlet.nl of Wijnoutlet, de handelsnaam van World of Wines B.V., en heeft KVNW de handelsnaam in de klacht genoemd. De tegen deze uitingen gerichte klacht heeft Wijnoutlet.nl ook bereikt en zij heeft daarop inhoudelijk gereageerd. Onder deze omstandigheden is Wijnoutlet.nl niet door de tenaamstelling in de klacht in haar verweer geschaad en dient het beroep op niet-ontvankelijkheid of afwijzing van de klacht te worden afgewezen. Of adverteerder wel of niet nog handelt onder de naam World of Wines B.V. doet in dezen niet ter zake.

2. Met betrekking tot de verschillende uitingen overweegt de Commissie als volgt.
Ad uiting I: Esprit de Preuillac Medoc ’12.

3. In deze uiting biedt Wijnoutlet.nl de “Esprit de Preuillac Medoc ’12” aan voor € 6,99 met daarbij de mededelingen “elders € 13,98” en “prijs elders: bij Wine-searcher.com zelfs € 17,-”. KVNW heeft de juistheid van de elders-prijzen betwist. Adverteerder heeft aangevoerd dat duidelijk is dat de prijs van € 17,- de gemiddelde prijs betreft waarvoor de betreffende wijn op Winesearcher.com wordt aangeboden, gerekend over de verschillende wijnjaren waarin de wijn is geproduceerd, en heeft verder gesteld dat alleen Wijnoutlet.nl de Esprit de Preuillac Medoc uit het jaar 2012 aanbiedt.

4. De Commissie constateert in de eerste plaats dat de bij verweer overgelegde printscreen van de website Wine-searcher.com afwijkt van de bij de klacht gevoegde printscreen. Op laatstgenoemde printscreen ontbreken de aanduiding “All” en de jaartallen 2005, 2010, 2011 en 2012 die op de door Wijnoutlet.nl overgelegde, kennelijk recentere, printscreen boven de afbeelding van de betreffende fles staan. Omdat de Commissie bij haar beoordeling uitgaat van de uiting zoals deze ten tijde van het indienen van de klacht luidde, treft het verweer dat de onder de afbeelding vermelde “average price” duidelijk de gemiddelde prijs over alle wijnjaren (“All”) is, geen doel. Overigens acht de Commissie het niet juist dat Wijnoutlet.nl in de uiting de door haar gehanteerde prijs van de Esprit de Preuillac Medoc uit het jaar 2012 afzet tegen de elders gehanteerde prijs van deze wijn uit andere wijnjaren dan het jaar 2012. Het wijnjaar is immers een relevant kenmerk van een wijn en mede bepalend voor de prijs. De gemiddelde consument zal daarom de mededeling “prijs elders: bij Wine-searcher.com zelfs € 17,-” in de uiting waarin specifiek de Esprit de Preuillac Medoc uit 2012 wordt aangeboden, opvatten als de door andere aanbieders voor dezelfde wijn uit hetzelfde jaar gerekende prijs. Vast staat dat de prijs van € 17,- niet geldt voor de Esprit de Preuillac Medoc uit het jaar 2012.

5. Bij verweer heeft Wijnoutlet.nl gesteld dat zij de enige aanbieder is van de Esprit de Preuillac Medoc ’12. Hiermee ontvalt de grond aan de mededeling “elders € 13,98”.

6. Gelet op hetgeen onder 4 en 5 is overwogen, acht de Commissie de mededelingen “prijs elders: bij Wine-searcher.com zelfs € 17,-” (op de website) en “elders € 13,98” (op de website en in de mailing) niet juist, waardoor uiting I gepaard gaat met onjuiste informatie over het bestaan van een specifiek prijsvoordeel als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder d NRC. Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is uiting I misleidend en om die reden oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Gelet op dit oordeel komt de Commissie niet toe aan toetsing van uiting I aan artikel 20 RvA.
Ad uiting II: Sellata Nero di Troia 2014.

7. KVNW heeft de juistheid betwist van de mededeling dat de Sellata Nero di Troia 2014 de gouden medaille heeft gewonnen op de Berlin Wein Trophy 2016, omdat deze medaille volgens haar is toegekend aan de Montetessa Nero di Troia. Wijnoutlet.nl heeft, onder verwijzing naar een verklaring van een jurylid van het wijnconcours, gesteld dat de gouden medaille inderdaad op naam is gesteld van de Montetessa, maar verdeeld mag worden over meerdere etiketten van de oplage van 300.000 flessen en dat de Sellata een van de twee andere etiketten is. Ter zitting heeft KVNW meegedeeld vooralsnog te betwisten dat de door Wijnoutlet.nl geschetste verdeling van de medaille over andere etiketten dan de Montetessa toegestaan is, onder meer omdat een dergelijk verzoek tot verdeling volgens KVNW alleen mogelijk is na (laboratorium)onderzoek en na accordering van de medailleverlenende instantie, waarvan hier niet is gebleken.

8. De Commissie is van oordeel dat Wijnoutlet.nl de juistheid van de mededeling dat de Sellata Nero di Troia 2014 winnaar van de gouden medaille is onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt. Er zijn geen stukken overgelegd waaruit blijkt dat de in het verweer genoemde Andreas Kössler jurylid van de Berliner Wein Trophy 2016 is geweest en daadwerkelijk heeft verklaard wat in het verweer is geciteerd. Evenmin is de claim dat aan de Sellata (ook) een gouden medaille is uitgereikt op andere wijze door Wijnoutlet.nl schriftelijk onderbouwd.
Gelet op het voorgaande is de Commissie van oordeel dat met de mededeling “Gouden medaille, Berliner Wein Trophy 2016” met betrekking tot de wijn Sellata Nero di Troia 2014 onjuiste informatie wordt verstrekt ten aanzien van een van de voornaamste kenmerken van deze wijn als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC. Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting op dit punt misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

9. KVNW heeft verder de juistheid betwist van de mededeling in uiting II dat de Sellata Nero di Troia 2014 elders wordt aangeboden voor € 11,99. Wijnoutlet.nl heeft erkend dat deze prijs niet juist is. Gelet hierop gaat uiting II ook gepaard met onjuiste informatie over het bestaan van een specifiek prijsvoordeel als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder d NRC. Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is uiting II ook op dit punt misleidend en om die reden oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.
Ad uiting III: Amarosso.

10. KVNW heeft aangevoerd dat deze uiting, waarin de wijn Amarosso met een voordeel van 59% wordt aangeboden voor € 5,99 in plaats van de elders geldende prijs van € 14,52, in strijd is met artikel 20 RvA. Ter zitting heeft KVNW verklaard ervan uit te gaan dat de elders-prijs van € 14,52 klopt. Wijnoutlet heeft zich op het standpunt gesteld, kort samengevat, dat hier sprake is van (voordelige) prijsstelling en niet van korting.

11. Artikel 20 lid 1 RvA luidt: Behoudens bij proeverijen in slijterijen of sampling tijdens horecapromoties is reclame waarbij alcoholhoudende drank door een lid van de branche of met actieve medewerking van een lid van de branche gratis of tegen minder dan de helft van de normale verkoopprijs van de alcoholhoudende drank aan particulieren wordt aangeboden niet toegestaan. De Commissie stelt voorop – en KVNW heeft erkend – dat deze bepaling niet betekent dat Wijnoutlet.nl haar producten niet voor een lage prijs mag aanbieden voor zover sprake is van prijsstelling. Artikel 20 lid 1 RvA heeft niet tot doel de normale prijzen van  alcoholhoudende dranken te beïnvloeden, maar ziet slechts op bijzondere aanbiedingen. Het artikel heeft als achtergrond dat het gezien de aard van het product niet wenselijk is consumenten te bewegen tot het kopen van alcohol door middel van reclame die erop neerkomt  dat het product meer dan de helft goedkoper is dan normaal.  

12. Niet is in geschil dat met de in artikel 20 lid 1 RvA genoemde “normale verkoopprijs”, waartegen de in reclame genoemde aanbiedingsprijs wordt afgezet, in ieder geval wordt gedoeld op de eigen reguliere verkoopprijs van een aanbieder van alcoholhoudende drank. Indien deze aanbieder in een bepaalde periode korting wil geven, mag deze niet hoger zijn  dan 50% van die prijs. In het onderhavige geval suggereert Wijnoutlet.nl door de aanprijzing van de Amarosso met de mededelingen “maar liefst 59% goedkoper” en “59% voordeel” naar het oordeel van de Commissie dat het product meer dan de helft, te weten 59%, goedkoper is dan normaal. Gelet op het hiervoor genoemde doel en de strekking van artikel 20 lid 1 RvA is de Commissie van oordeel dat in dit geval ook de elders-prijs van € 14,52 waartegen het in de uiting geclaimde voordeel is afgezet onder het begrip “normale verkoopprijs” valt. Het bedrag van € 14,52 in uiting III kan immers niet anders worden beschouwd dan de in de markt gebruikelijke, normale verkoopprijs. Dit leidt tot het oordeel dat Wijnoutlet.nl door uitdrukkelijk in de uiting de Amarosso aan te bieden met de aanprijzingen “maar liefst 59 procent goedkoper” en “59% voordeel” in strijd handelt met het in artikel 20 lid 1 RvA opgenomen verbod op reclame waarbij alcoholhoudende drank wordt aangeboden tegen minder dan de helft van de normale verkoopprijs. Het voorgaande neemt niet weg dat Wijnoutlet.nl vrij is om de prijs van haar producten te bepalen. De uitspraak heeft geen betrekking op de prijs van de Amarosso, maar op de bestreden wijze van reclame voor deze wijn.

13. De Commissie ziet geen aanleiding haar beslissing als Alert te laten verspreiden. De in deze zaak aan de orde zijnde bezwaren hebben (deels) andere gronden en betreffen andere uitingen dan in het door KVNW aangehaalde dossier 2013/00185 (waarin de voorzitter van de Commissie Wijnoutlet.nl een ‘aanbeveling voor zover nodig’ heeft gedaan).

14. Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.
De beslissing
De Commissie acht de met I en II aangeduide uitingen in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC en acht de met III aangeduide uiting in strijd met het bepaalde in artikel 20 lid 1 RvA. De Commissie beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.