RB 3480

Kort geding UV-stralers

Vzr. Rechtbank Den Haag 15 oktober 2020, IEF 19708, RB 3480; ECLI:NL:RBDHA:2020:13651 (Sunshower B.V. tegen Beter Bad c.s.) Sunshower is opgericht in 2001 en houdt zich bezig met de ontwikkeling en verkoop van elektronische apparatuur, in het bijzonder infrarood- en ultravioletstralers, bestemd voor de inbouw in badkamers. Beter Bad c.s. houdt zich bezig met de vervaardiging van elektrische apparatuur, waaronder verlichting en IR-stralers. Zij is tevens houdster van het merk XENZ. Sunshower is houdster van het op 21 juni 2014 geregistreerde Gemeenschapsmodel (hierna: het Sunshower model). Onder de naam Feel Good Shower, van het merk Xenz biedt Beter Bad al een aantal jaren een UV-/IR-straler aan voor sanitaire toepassing. Sinds het voorjaar van 2020 is het assortiment van de Feel Good Shower uitgebreid met drie nieuwe modellen.

In een artikel van 30 april 2020 op de website is onder meer het volgende opgenomen: 'In tegenstelling tot de concurrent is de Feel Good Shower voorzien van lage druk UV lampen, waardoor het zeer geschikt is voor de lichtere huidtypen. Door gebruik te maken van die technologie hebben we hun patent weten te omzeilen. De lage druk UV lampen zorgen tijdens het douchen voor een verantwoorde, egale bruining en stimuleren de aanmaak van extra vitamine D'. Sunshower vordert dat Beter Bad c.s., iedere inbreuk op het Sunshower model, iedere slaafse nabootsing, iedere inbreuk op de auteursrechten van Sunshower op de gebruiksaanwijzingen en iedere verhandeling van producten die strijdig zijn met de normen als omschreven in de laagspanningsrichtlijn te staken en gestaakt te houden. Het verbod op verkoop wordt toegewezen. Gedaagden hebben misleidende/vergelijkende reclame gemaakt: het verbod op misleidende uitlatingen wordt toegewezen.

4.13. Naar voorlopig oordeel is het verschil in lengte van de lijst onder de glasplaat zodanig marginaal dat dit voor een geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk oplevert. Daarnaast is het verschil met betrekking tot de drie kruisbalken die niet in het Sunshower model zijn afgebeeld, niet zozeer terug te voeren op vormgeving maar vooral op technische functie. Of en zo ja, waar kruisbalken worden geplaatst, is immers afhankelijk van de lengte van de lampen. Bovendien hangt de zichtbaarheid van de drie kruisbalken af van de doorzichtigheid van het glas. Die (on)doorzichtigheid is niet duidelijk uit de afbeelding van het Sunshower model af te leiden. Dit alles betekent dat er gerede twijfel mogelijk is over de vraag of het Sunshower model in een bodemprocedure geldig zou worden geacht.

4.23. Naar voorlopig oordeel houdt Sunshower belang bij de verbodsvordering, nu Sunshower terecht opmerkt dat Beter Bad Sanitair c.s. naast de hiervoor bedoelde “recall” e-mails, geen lijst van ontvangers heeft overgelegd en evenmin een onthoudingsverklaring heeft getekend, versterkt met een boetebeding, zodat de (dreiging van) auteursrechtinbreuk blijft bestaan. Daarbij heeft Sunshower – onweersproken – gesteld dat [gedaagde1] in het interview op de website van de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland van 30 april 2020 heeft aangegeven zich op de internationale markt te willen gaan richten, waarmee dreigende inbreuk in de gehele Europese Unie aannemelijk is. Niet is betwist dat naar het recht van de betreffende lidstaten dit als auteursrechtinbreuk zou worden beschouwd. De vordering in 3.1 onder 3 zal dan ook jegens Beter Bad Sanitair c.s. worden toegewezen, versterkt met een dwangsom (vergelijk de vordering in 3.1 onder 12), die zal worden gemaximeerd.

4.45. Naar voorlopig oordeel heeft Beter Bad Sanitair c.s. niet aannemelijk gemaakt dat de lage druk UV-lampen in haar producten een betere regeling van UV-A ten opzichte van UV-B geven. Beter Bad Sanitair c.s. heeft haar claim voornamelijk onderbouwd met de algemene stelling dat lage druk UV-lampen meer licht uitzenden met een kortere golflengte dan hoge druk UV-lampen, waardoor een lage druk lamp dus relatief meer UV-B licht uit zou stralen dan een hoge druk lamp (aangezien UV-B licht, licht is met een kortere golflengte dan UV-A licht: vergelijk r.o. 4.38). Dat zou dan betekenen dat de Feel Good Shower meer UV-B licht zal uitstralen dan de Sunshower producten. De voorzieningenrechter constateert echter dat Beter Bad Sanitair c.s. niets heeft overgelegd waaruit de juistheid van dit standpunt volgt met betrekking tot de Feel Good Shower. Met verwijzing naar r.o. 4.39.1 zijn ook in dit kader de meetresultaten in het Narva rapport niet realistisch te noemen. Het rapport [werknemer] gaat voorshands uit van een realistischer gebruiksafstand van 45 cm. [werknemer] meet de effectieve UV-B output van het basismodel op 0,018 W/m2 en die van de Sunshower DeLuxe op 0,32 W/m2. Veronderstellenderwijs uitgaande van de juistheid van deze laatste meting, volgt de voorzieningenrechter Sunshower in haar standpunt dat het de vraag is of deze (lage) output van UV-B licht nog zorgt voor vitamine D-aanmaak. Daarmee zijn de door Beter Bad Sanitair c.s. ook op dit punt gedane mededelingen naar voorlopig oordeel als misleidend aan te merken.