RB 3367

Internetconsultatie: naar een mkb-vriendelijke Rijksoctrooiwet 1995

Op 18 december 2019 is de consultatie gestart over beleid in voorbereiding met betrekking tot modernisering van de Rijksoctrooiwet 1995. De voorstellen die ter consultatie worden aangeboden zijn een eerste stap om de Rijksoctrooiwet 1995 toegankelijker te maken voor met name het mkb. Daarmee wordt opvolging gegeven aan aanbevelingen uit de Evaluatie va het Intellectuele Eigendomsbeleid uit 2018. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat beoogt met de voorstellen de drempel te verlagen om te kiezen voor octrooi-bescherming in het nationale systeem. Dat kan bijvoorbeeld door procedures te vereenvoudigen, de waarde van een rijksoctrooi te vergroten en de mogelijkheden voor handhaving te verbeteren. Tegelijkertijd wordt gekeken waar administratieve lasten kunnen worden verlaagd door bijvoorbeeld onnodige vormvoorschriften te schrappen.

De verwachting is dat de voorstellen zullen bijdragen aan een meer laagdrempelige toegang tot het nationale octrooisysteem, hogere kwaliteit octrooibescherming en meer rechtszekerheid voor octrooihouders én voor derden.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat hecht veel waarde aan de betrokkenheid en inbreng van belanghebbenden bij deze ontwikkelingen. U wordt uitgenodigd om via https://www.internetconsultatie.nl/rowvoorhetmkb online te reageren op het voorgenomen beleid. Reacties worden niet separaat beantwoord, maar zullen worden betrokken bij de verdere uitwerking van de voorstellen. De daaruit volgende beleidsopties zullen centraal staan tijdens een congres, dat op 3 juni 2020 door Octrooicentrum Nederland in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt georganiseerd. De opbrengst aan reacties tijdens het congres wordt ook meegenomen bij het opstellen van een wetsvoorstel waarmee de Rijksoctrooiwet 1995 zal worden herzien.

De sluitingsdatum van de consultatie is op maandag 2 maart 2020.