RB 3508

Informatieboekje varkenshouderij in strijd met artikel 11.1 NRC

RCC College van Beroep 16 maart 2021, RB 3508; 2020/00480 - CVB (Informatieboekje Varkenshouderij) De klacht van Varkens in Nood luidt kort samengevat als volgt: Het Informatieboekje Varkenshouderij is onderdeel van de PR-campagne “The Pig Story”. Het boekje is door POV naar basisscholen gestuurd in de vorm van ‘lesmateriaal’, maar het betreft in werkelijkheid reclame in de zin van artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Op grond van artikel 11.1 NRC moet reclame duidelijk herkenbaar zijn voor het publiek waarvoor het is bedoeld. Het woord ‘reclame’ of ‘advertentie’ komt in het boekje echter niet voor, hetgeen volgens ViN in strijd is met artikel 11.1 NRC en/of artikel 4a van de Kinder- en Jeugdreclamecode (KJC). Door het boekje als ‘lesmateriaal’ op te sturen naar basisscholen is volgens ViN bovendien sprake van strijd met artikel 2 lid 1 sub c KJC, waarin is bepaald dat reclame gericht op kinderen niet mag profiteren van het speciale vertrouwen dat kinderen in leraren hebben. Het boekje geeft daarbij een eenzijdig beeld van de varkenshouderij, waarbij dierenwelzijns- en milieuproblemen volledig worden verzwegen. De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 11.1 NRC.

5. Naar het oordeel van de Commissie voldoet het Informatieboekje Varkenshouderij niet aan het vereiste van artikel 11.1 NRC. Er wordt niet duidelijk gemaakt dat de varkenshouderij, verenigd in de POV, de afzender van het boekje is. De enige aanwijzing hiervoor is de klein gedrukte vermelding “POV-[naam auteur]” in het colofon op pagina 2. Indien deze vermelding al wordt gezien door de kinderen, kan er niet van worden uitgegaan dat zij weten waarvoor ‘POV’ staat en wat dit betekent voor de inhoud van het boekje. Zonder een duidelijke mededeling dat sprake is van reclame die afkomstig is van de varkenshouderijbranche, kan bij kinderen gemakkelijk de indruk ontstaan dat in het boekje neutrale, objectieve informatie wordt gegeven over de omstandigheden waarin varkens in een houderij leven, terwijl dat in werkelijkheid niet het geval is. Gelet op het voorgaande is de Commissie van oordeel dat het boekje in strijd is met artikel 11.1 NRC.