RB 2990

Geen koopovereenkomst tussen Leen Bakker en consument voor hoogslaper van €24,-

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 2 oktober 2017, RB 2990; ECLI:NL:RBZWB:2017:6239 (Stichting Aliter Melius Consumentenbelangen tegen Leen Bakker) Geen koopovereenkomst tot stand gekomen bij foutieve prijsaanduiding. Op de website van Leen Bakker zijn hoogslapersets aangeboden voor €24,00 en €85,34, waardoor kortingen zijn verleend tot 92 %. De aanbieding heeft geleid tot vele bestellingen. Voldoende aannemelijk is dat Leen Bakker niet de wil had om de hoogslapersets voor €24,00 of €85,34 te koop aan te bieden. De aanbieding was het gevolg van een foute verwerking van een 20%-kortingsactie voor matrassen in het computersysteem. Daardoor zijn de hoogslapersets aangeboden tegen alleen de prijs van het matras van de hoogslapers. Er is geen sprake van een geldig aanbod. Met verwijzing naar het arrest van het Hof Den Bosch van 22 januari 2008 mag verwacht worden van een consument dat deze zich van tevoren globaal heeft georiënteerd op de prijzen van hoogslapersets. De consument had moeten begrijpen dat er sprake was van een vergissing. Er was op zijn minst reden voor twijfel over de juistheid van de prijs, de consumenten hadden nader onderzoek moeten verrichten op grond van art. 3:11 BW. Er is geen koopovereenkomst tot stand gekomen op grond van gerechtvaardigd vertrouwen. 

3.3 De concrete vraag die in dit kort geding beantwoord moet worden is of het voldoende aannemelijk is dat tussen Leen Bakker en de consumenten een koopovereenkomst tot stand is gekomen met betrekking tot de hoogslapersets voor een prijs van € 24,00 of € 85,34.

3.4 Bij de beantwoording van deze vraag is van belang dat een koopovereenkomst tot stand komt door een aanbod en de aanvaarding van dat aanbod (artikel 6:217 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, hierna te noemen: BW). Verder is van belang dat er pas sprake is van een geldig aanbod als de wil en de verklaring van degene die aanbiedt – in dit geval Leen Bakker – met elkaar overeenstemmen (artikel 3:33 BW). Als voldoende aannemelijk is dat Leen Bakker de wil had om de hoogslapersets voor € 24,00 of € 85,34 (de bedragen zoals vermeld in de advertentie op de website van Leen Bakker, zijnde de verklaring) te verkopen, dan moet de in dit kort geding te beantwoorden vraag – ervan uitgaande dat er eveneens sprake is van een geldige aanvaarding van het aanbod door de consumenten – positief beantwoord worden.

3.7 Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter heeft Leen Bakker voldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een vergissing. Leen Bakker heeft in dat verband vooralsnog voldoende aangetoond dat de aanbieding van de hoogslapersets voor € 24,00 of € 85,34 het gevolg was van een foute verwerking van een 20%-kortingsactie voor matrassen in het computersysteem van Leen Bakker. Daardoor zijn de hoogslapersets per abuis aangeboden tegen alleen de prijs van het matras (inclusief matrascover) van de betreffende hoogslapersets. Ter illustratie heeft Leen Bakker een prijslijst in haar conclusie van antwoord opgenomen. Op die prijslijst staat dat bij de hoogslapersets van € 319,00 de reguliere prijs van het matras (inclusief matrascover) € 30,00 bedraagt en dat bij de hoogslapersets van € 479,00 en € 499,00 de reguliere prijs van het matras (inclusief matrascover) € 106,68 bedraagt. Een korting van 20% op deze reguliere matrasprijzen (inclusief matrascover) levert inderdaad een prijs op van € 24,00 of € 85,34. Dat maakt de door Leen Bakker gestelde vergissing aannemelijk.

3.11 Op grond van het voorgaande is het naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk dat Leen Bakker niet de wil had om de hoogslapersets voor € 24,00 of € 85,34 te koop aan te bieden. Daarom is er – vooralsnog – geen sprake van een geldig aanbod. Dat betekent dat er naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter tussen Leen Bakker en de consumenten met betrekking tot de hoogslapersets geen koopovereenkomst tot stand is gekomen door aanbod en aanvaarding.

3.12 Gelet op het voorgaande komt de voorzieningenrechter nu toe aan de beantwoording van de (deel)vraag of er aan de kant van de consumenten sprake was van gerechtvaardigd vertrouwen. Mochten de consumenten er op het moment dat zij de bestelling op internet plaatsten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van uitgaan dat de prijs van € 24,00 of € 85,34 juist was?

3.13 Bij de beantwoording van deze vraag is – met verwijzing naar het arrest van het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch van 22 januari 2008 (ECLI:NL:GHSHE:2008:BC2420) – van belang dat van een consument die van plan is om via internet een hoogslaperset te kopen, verwacht mag worden dat deze zich van tevoren globaal heeft georiënteerd op onder andere de prijzen van hoogslapersets. Daarom zal bij het beantwoorden van de vraag of de consumenten er onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van uit mochten gaan dat de prijs van € 24,00 of € 85,34 juist was, uitgegaan worden van een gemiddeld geïnformeerde consument. Als zo’n gemiddeld geïnformeerde consument op de website van Leen Bakker een advertentie ziet waarin te koop wordt aangeboden:
a.    een massief grenenhouten hoogslaperset (inclusief matras, matrashoes en bed-tent) met FSC-keurmerk;
b.    van het merk Hoppekids (omschreven als een Deens kwaliteitsmerk);
c.    voor een prijs van € 24,00 of € 85,34 in plaats van de doorgestreepte prijs van € 319,00, € 479,00 en € 499,00;
d.    met in letters (even groot als de overige letters in de advertentie, maar wel in de kleur groen) de mededeling: ‘92% korting’, of ‘82% korting’, of ‘83% korting’;
e.    met een levertijd van minder dan 4 weken;
f.    zonder aanwijzing dat sprake is van een stuntaanbieding, prijsknaller, op-is-op-leegverkoop of vergelijkbaar bijzonder aanbod;
dan moet deze consument naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter begrijpen dat er sprake is van een vergissing. Een gemiddeld geïnformeerde consument weet namelijk, of behoort te weten, dat een dergelijk hoge korting, resulterend in een dergelijk lage prijs voor een dergelijk product, zonder (voldoende) aanwijzing dat sprake is van een stuntaanbieding, prijsknaller, op-is-op-leegverkoop of vergelijkbaar bijzonder aanbod, niet kan kloppen. Nu uitgegaan moet worden van een gemiddeld geïnformeerde consument kan de verklaring van één individuele consument, zoals ingebracht door de Stichting, voormeld oordeel niet anders maken.

3.16 Overigens, ook als het voor de consumenten niet direct duidelijk hoefde te zijn dat er sprake was van een vergissing, was er naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter op zijn minst reden voor twijfel. En in geval van twijfel over de juistheid van de prijs geldt dat de consumenten op grond van artikel 3:11 BW nader onderzoek hadden moeten verrichten, bijvoorbeeld via internet of door te bellen naar de klantenservice van Leen Bakker. Zo hadden zij op eenvoudige wijze kunnen zien of horen dat de prijs die Leen Bakker op zijn website hanteerde voor de hoogslapersets niet juist kon zijn. Nu de consumenten dit onderzoek niet hebben verricht kunnen zij geen beroep doen op een gerechtvaardigd vertrouwen (“goede trouw”).

3.17 Het voorgaande brengt mee dat er naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geen koopovereenkomst tot stand is gekomen op grond van gerechtvaardigd vertrouwen. In combinatie met het overwogene onder 3.11 leidt dat ertoe dat de (hoofd)vraag, of het voldoende aannemelijk is dat tussen Leen Bakker en de consumenten een koopovereenkomst tot stand is gekomen met betrekking tot de hoogslapersets voor een prijs van € 24,00 of € 85,34, negatief beantwoord moet worden. Daarom zal de vordering van de Stichting tot nakoming van deze overeenkomst afgewezen worden.