RB 3527
  • Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG)
    9 jun 2021
  • Klager tegen Stichting Kinderpostzegels

“Geef een veilig thuis” is geen misleidende reclame

CvB RCC 9 juni 2021, RB 3527; 2020/00544 (Klager tegen Stichting Kinderpostzegels) Klager vindt de uiting “Geef een veilig thuis” misleidend omdat volgens hem de opbrengst van de betreffende actie niet direct gaat naar organisaties die de veiligheid van gezinnen zal vergroten maar naar eigen projecten van adverteerder waarmee zij kwetsbare kinderen zegt te helpen. De voorzitter gaat er echter van uit dat de gemiddelde consument het gecommuniceerde doel zo zal opvatten dat met een donatie een of meer projecten worden gesteund die ertoe dienen kinderen in probleemsituaties een veilige thuissituatie te bieden. Ook heeft de stichting voldoende aangetoond, dat met de donaties de juiste projecten worden gesteund.

2. Stichting Kinderpostzegels financiert met donaties die zij in het kader van de bewuste actie vraagt (onder meer) de Hubhomes voor pleeggezinnen. Niet ter discussie staat dat pleeggezinnen als doel hebben een veilig thuis te bieden voor kinderen. Appellant stelt hierover: “Kinderen verkeren in een pleeggezin niet in een onveilige situatie. Dat is namelijk de reden dat kinderen uit onveilige thuissituaties naar de pleegzorg gaan.” Uitgaande hiervan draagt een project zoals Hubhomes, dat specifiek is bedoeld om pleegouders bij hun taak te ondersteunen, bij aan de veiligheid van kinderen. Het College citeert in dit kader uit de door Stichting Kinderpostzegels bij de Commissie overgelegde tekst op haar website over dit project: “Jaarlijks worden in Nederland 23.000 kinderen in een pleeggezin geplaatst. Vaak gaat dat goed, maar soms is extra ondersteuning nodig. Pleegkinderen hebben een moeilijke start gehad in hun leven en een aantal van hen is getraumatiseerd of heeft gedragsproblemen. Als zij zelf of hun eigen kinderen daar te veel last van krijgen, is dat voor pleegouders vaak reden om te stoppen met pleegzorg. Een Hubhome kan hier uitkomst bieden.” Het project strekt dus, samengevat, ertoe de bereidheid van pleegouders om als zodanig werkzaam te blijven zijn te schragen, zodat er voldoende pleegouders resteren die kinderen in onveilige situaties willen helpen en hen aldus een “veilig thuis” kunnen bieden.

3. Appellant legt het begrip ‘veilig thuis’ te beperkt uit door te verlangen dat de projecten die Stichting Kinderpostzegels in het kader van de bewuste actie steunt een direct verband moeten hebben met het veilig maken van een thuis. Ook het in stand houden van een “veilig thuis” in de vorm van (voldoende beschikbaarheid van) pleeggezinnen draagt naar het oordeel van het College bij aan de veiligheid van kinderen en valt onder het doel “Geef een veilig thuis” waarvoor de donatie specifiek wordt gevraagd. In hoeverre dit ook voor de andere projecten geldt, doet verder niet ter zake, nu reeds het project Hubhomes voldoende aansluit bij het doel waarvoor de donatie wordt gevraagd.