RB 3475

Gebruik van term 'advertorial' niet nodig

SCR 4 december 2020, RB 3475; 2020/00304 (klager tegen c/t magazine) De klacht richt zich tegen de plaatsing van een artikel in c/t magazine, dat eigenlijk een advertorial is. Het artikel wordt echter niet als zodanig aangeduid. De opmaak van de pagina is volgens verweerde afwijkend van de reguliere content, zodat het voor de lezers duidelijk zou moeten zijn dat het niet om inbreng van verweerder gaat. Het gebruik van de term advertorial zou daarbij afbreuk doen. Geoordeeld wordt dat de uit inhoud van het artikel voldoende duidelijk op te maken valt dat het gaat om een reclame-uiting en daarom wordt de klacht afgewezen.

Naar het oordeel van de voorzitter valt uit de inhoud van de onderhavige uiting voldoende duidelijk op te maken dat deze een reclame-uiting van SANS betreft. Zij overweegt daartoe dat in de tekst op wervende wijze de aandacht wordt gevestigd op producten en diensten van SANS ten behoeve van  veilig thuiswerken, zoals de “Securely Working from Home Deployment Kit”, de “Secure Your Kids Online” resource-kit en een reeks online cybersecurity-activiteiten, inhoudende SANS@Mic-avond-gesprekken en Mini Netwars-evenementen.

Tot slot wordt voor meer informatie verwezen naar de SANS-website “sans.org/train-with-SANS-NL” met daarbij een logo. Aldus is voldoende duidelijk dat er sprake is van reclame, ook zonder dat de vermelding “advertorial” wordt gebruikt. Klager heeft overigens zelf ook opgemerkt dat strekking en inhoud van dit (soort) artikel(en) duidelijk afwijken van de normale artikelen in het blad.