RB 3356

EU-consument beter beschermd

De EU onderneemt stappen om consumenten beter te beschermen. Op 8 november jl. heeft de Raad een richtlijn aangenomen die de EU-wetgeving inzake consumenten­bescherming moderniseert en de handhaving van consumenten­rechten vergemakkelijkt. In maart had de Raad hierover een akkoord bereikt met het Europees Parlement.

Anna-Maja Henriksson, Fins minister van Justitie: 'Consumentenbescherming is een essentieel onderdeel van de interne markt. Dankzij de richtlijn zijn EU-consumenten beter beschermd wanneer zij online producten of diensten kopen. De richtlijn bevat ook krachtigere maatregelen tegen oneerlijke of misleidende handelspraktijken in de EU'.

De richtlijn voorziet in:

- de harmonisatie en stroomlijning van een aantal criteria die gebruikt worden om de strafmaat te bepalen bij inbreuken op het EU-consumentenrecht;
- het recht op individuele verhaalmogelijkheden voor consumenten als zij het slachtoffer zijn van oneerlijke handelspraktijken zoals agressieve marketing;
- grotere transparantie bij onlinetransacties, met name wat betreft het gebruik van onlinebeoordelingen, gepersonaliseerde prijsstelling op basis van algoritmes of een hogere rangschikking van producten door "betaalde plaatsingen";
- de verplichting voor onlinemarktplaatsen om de consumenten te informeren over wie de verantwoordelijke handelaar is in een transactie: de verkoper en/of de onlinemarktplaats zelf;
- de bescherming van consumenten bij "kosteloze" digitale diensten, d.w.z. diensten waarvoor consumenten niet betalen maar wel persoons­gegevens verstrekken, zoals cloud­opslag, sociale media of e-mail­accounts;
- duidelijke informatie voor consumenten bij kortingen;
het wegnemen van onevenredige lasten, zoals de huidige verplichting voor bedrijven om verouderde communicatie­middelen te gebruiken;
- verduidelijkingen over welke regels de lidstaten mogen invoeren om de rechtmatige belangen van consumenten te beschermen tegen bijzonder agressieve of misleidende marketing- of verkoop­praktijken bij verkopen buiten verkoop­ruimten;
- verduidelijkingen over hoe lidstaten moeten omgaan met misleidende marketing van producten van "tweevoudige kwaliteit".

De richtlijn wijzigt de richtlijn oneerlijke handels­praktijken (2005/29/EG), de richtlijn consumenten­rechten (2011/83/EU), de richtlijn oneerlijke bedingen in overeenkomsten (93/13/EEG) en de richtlijn prijs­aanduidingen (98/6/EG).

Bron: Raad van de Europese Unie