RB 3333

Eneco's tweet over 'StukjeZon' is misleidende uiting

RCC 1 augustus 2019, RB 3333; 2019/00424 (X tegen Eneco) Het betreft een tweet van Eneco met daarin tweemaal de tekst: “Verdien (nu) tot 100% van je stroomverbruik terug met (Eneco) StukjeZon®”. De uiting geeft onjuiste informatie ten aanzien van de resultaten die verwacht kunnen worden van het gebruik van het product StukjeZon. Omdat de gemiddelde consument ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Dat de bestreden uiting een bericht op Twitter betreft, dat naar zijn aard beperkte ruimte biedt, neemt niet weg dat de informatie die in de tweet staat juist moet zijn en de gemiddelde consument niet op het verkeerde been mag zetten.

2. De Commissie begrijpt dat de consument met ‘StukjeZon’ in feite in een zonnepaneel investeert. Het gaat om een investering van € 60,- per paneel. Eneco geeft bij een dergelijke investering gedurende vijf jaar een korting van € 15,- per jaar op de energierekening. Dit bedrag kan worden benut om daarmee de benodigde investering voor StukjeZon, de eenmalige ‘aanschafkosten’ van € 60,- per paneel, over een periode van vier jaar te verrekenen. Niet valt in te zien dat de consument daarnaast in deze periode 100% van het stroomverbruik kan terugverdienen. Dat zou immers, letterlijk genomen, impliceren dat Eneco daarnaast ook nog alle stroomkosten voor haar rekening dient te nemen. Eneco stelt dat het terugverdienen begint op de jaarnota van het vijfde jaar. Hieruit volgt dat het in de uiting dus niet gaat om het volledig (100%) terugverdienen van het stroomverbruik gedurende de contractperiode, maar om het terugverdienen van de investering in de zonnepanelen en het voordeel dat men vervolgens in het vijfde contractjaar krijgt door de vergoeding van € 15,- die men dan per saldo per paneel ontvangt. Deze bedoeling blijkt niet uit de uiting. De consument kan op basis van de mededeling dat hij tot 100% van zijn stroomverbruik kan terugverdienen gemakkelijk de indruk krijgen dat alle stroomkosten gedurende vijf jaar voor rekening van Eneco zijn.  

3. Op grond van het voorgaande is de Commissie van oordeel dat de uiting “Verdien (nu) tot 100% van je stroomverbruik terug met (Eneco) StukjeZon®” onjuiste informatie geeft ten aanzien van de resultaten die verwacht kunnen worden van het gebruik van het product StukjeZon als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC. Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Dat de bestreden uiting een bericht op Twitter betreft, dat naar zijn aard beperkte ruimte biedt, neemt niet weg dat de informatie die in het twitterbericht staat juist moet zijn en de gemiddelde consument niet op het verkeerde been mag zetten.

4. Aan het oordeel dat sprake is van een misleidende uiting doet ook niet af dat Eneco inmiddels het bestreden twitterbericht niet meer gebruikt om reclame te maken voor haar product StukjeZon. De Commissie heeft tot taak te beoordelen of reclame wordt gemaakt in overeenstemming met de bepalingen van de NRC, en een ieder die meent dat een reclame in strijd is met de NRC kan daarover bij de Commissie een klacht indienen. Daarbij is niet van belang of de betreffende uiting ten tijde van de behandeling van de klacht daartegen nog steeds openbaar wordt gemaakt.

5. Gelet op het vorenstaande wordt als volgt beslist. De beslissing
De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.