RB 3409

Drukwerk Jumbo Arnhem in strijd met artikel 3.1 Code VOR


SCR 8 april 2020, RB 3409; 2020/00052 (Klaagster tegen Jumbo Arnhem) Klaagster maakt bezwaar tegen het feit dat het drukwerk ‘Arnhem de genoeglijkste’ in haar brievenbus is bezorgd. Het betreft een boek waarin op diverse pagina’s plaatjes dienen te worden geplakt. Deze plaatjes ontvangt men bij het doen van boodschappen bij Jumbo Arnhem. Klaagster stelt dat het boek hierdoor ongeadresseerd reclamedrukwerk betreft en dat de bezorging om die reden in strijd is met de Nee/Ja-sticker op haar brievenbus. Beoordeeld dient te worden of het drukwerk ‘Arnhem de genoeglijkste’ een reclamedrukwerk in de zin van de Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk (Code VOR) is.

De commissie oordeelt dat Jumbo Arnhem in strijd heeft gehandeld met het bepaalde in artikel 3.1 Code VOR. Er is namelijk sprake van een vorm van uitlokking of beïnvloeding in de zin van artikel 1 NRC, omdat het drukwerk indirect tot aanprijzing van Jumbo Arnhem strekt. Dit impliceert dat het drukwerk onder de reikwijdte van het begrip reclame als bedoeld in artikel 1 NRC in verbinding met artikel 1.1.a Code VOR valt en dat het om die reden reclamedrukwerk in de zin van de Code VOR betreft. Dit heeft tot gevolg dat bij de verspreiding van ‘Arnhem de genoeglijkste’ de brievenbusstickers van de Code VOR in acht hadden dienen te worden genomen. Door de bezorging van dit reclamedrukwerk in de brievenbus van klaagster, die is voorzien van een Nee/Ja-sticker, heeft Jumbo Arnhem gehandeld in strijd met artikel 3.1 Code VOR.

3)  De ontvanger zal het drukwerk beschouwen als een uiting van Jumbo Arnhem. Dat (met name) Jumbo Arnhem de afzender is, blijkt immers uit het colofon, het voorwoord en de duidelijke vermelding “Jumbo Arnhem” op de achterzijde van het drukwerk. In het drukwerk zelf staat verder geen specifieke mededeling van of over Jumbo Arnhem. Desalniettemin acht de voorzitter het aannemelijk dat de ontvanger het drukwerk zal beschouwen als reclame van Jumbo Arnhem. De uitgifte en verspreiding van het drukwerk dient onmiskenbaar ertoe de ontvanger te bewegen boodschappen te doen bij Jumbo Arnhem teneinde de plaatjes te verzamelen die men bij de boodschappen ontvangt en die men nodig heeft om het drukwerk te completeren. Deze plaatjes vormen een wezenlijk onderdeel van het drukwerk nu een aanzienlijk deel van het drukwerk in feite uit lege plekken bestaat waarop de plaatjes dienen te worden geplakt. Men heeft in totaal 346 plaatjes nodig om het drukwerk te completeren. Het drukwerk is dus onderdeel van een loyaliteitsactie van Jumbo Arnhem en heeft een promo-tioneel karakter voor haar. Nu het drukwerk onmiskenbaar is bedoeld om klanten te bewegen naar winkels van Jumbo Arnhem te gaan en daar boodschappen te doen, is sprake van een vorm van uitlokking of beïnvloeding in de zin van artikel 1 NRC. Het drukwerk strekt indirect tot aanprijzing van Jumbo Arnhem. Dit impliceert dat het drukwerk onder de reikwijdte van het begrip reclame als bedoeld in artikel 1 NRC in verbinding met artikel 1.1.a Code VOR valt, en dat het om die reden reclamedrukwerk in de zin van de Code VOR betreft.

4)  Het voorgaande heeft tot gevolg dat bij de verspreiding van ‘Arnhem de genoeglijkste’ de brievenbusstickers van de Code VOR in acht hadden dienen te worden genomen. Door de bezorging van dit reclamedrukwerk in de brievenbus van klaagster, die – naar zij onweersproken heeft gesteld – is voorzien van een Nee/Ja-sticker, heeft Jumbo Arnhem gehandeld in strijd met artikel 3.1 Code VOR. Ingevolge dit artikel dienen afzenders immers alle maatregelen en voorzieningen te treffen die noodzakelijk zijn teneinde de respectering van de op bijlage 1 bij de Code VOR vermelde stickers te bereiken en voor de verdere uitvoering en naleving van de Code VOR. Dat Jumbo Arnhem, naar de voorzitter voldoende aannemelijk acht, niet met opzet de brievenbussticker van klaagster heeft genegeerd, neemt de strijd met voormeld artikel niet weg. Jumbo Arnhem dient te beseffen dat het bezorgen van ‘Arnhem de genoeglijkste’ indruist tegen de wil die de bewoner door middel van het aanbrengen van de sticker uitdrukkelijk heeft geuit. Daarbij bestaan voor Jumbo Arnhem nog steeds mogelijkheden om ‘Arnhem de genoeglijkste’ te verspreiden. Bezorgers kunnen bijvoorbeeld aanbellen bij huizen met een brievenbussticker om te vragen of de bewoner, ondanks deze sticker, toch prijs stelt op ‘Arnhem de genoeglijkste’, gezien de bijzondere aard van dit reclamedrukwerk (een boek). Dit is onder de Code VOR toegestaan en voorkomt boosheid bij de ontvanger.