RB 3041

Door “Heb je last van” in combinatie met “je gewrichten?” wordt product gepresenteerd als geneesmiddel

RCC 2 november 2017, RB 3041; dossiernr. 2017/00664 (Curcudyn). Aanbeveling. Geneesmiddel. Het betreft een filmpje over het product Curcudyn op de website www.curcudyn.eu, te bekijken via de link http://www.curcudyn.eu/nl/wat-is-curcudyn, waarin de voice-over onder meer zegt: “Heb je last van je gewrichten? Ben je minder beweeglijk? Of heb je het gevoel dat je lichaam niet voldoende soepel is? Dan kan een curcumasupplement aangewezen zijn.' Klager heeft -samengevat- bezwaren tegen de claims “Heb je last van je gewrichten? Ben je minder beweeglijk? Of heb je het gevoel dat je lichaam niet voldoende soepel is?” nu deze niet aan te merken zijn als gezondheidsclaims. Het gaat bij gezondheidsclaims om een aanduiding waarbij sprake is van het in stand houden van een goede gezondheid, zonder dat een medische claim of toespeling daarop wordt gebruikt. Door gebruikmaking van de woorden 'last van', 'minder beweeglijk' of 'niet voldoende soepel' wordt een toespeling gemaakt op een medisch probleem. Aldus wordt Curcudyn gepresenteerd als geneesmiddel. Hiermee handelt Metagenics in strijd met artikel 84 van de Geneesmiddelenwet, omdat zij reclame maakt voor een geneesmiddel waarvoor geen handelsvergunning is verleend.

Het oordeel van de Commissie

Ad 1: De Commissie deelt de opvatting van klager dat Curcudyn in de bestreden uiting zodanig wordt gepresenteerd dat er sprake is van een geneesmiddel als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub b Geneesmiddelenwet, en wel als volgt. Door de mededelingen “Heb je last van je gewrichten? Ben je minder beweeglijk? Of heb je het gevoel dat je lichaam niet voldoende soepel is?” wordt Curcudyn naar het oordeel van de Commissie gepresenteerd als geschikt voor het genezen of voorkomen van een gebrek of pijn bij de mens als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub b onder 1 Geneesmiddelenwet. Adverteerder stelt overigens terecht dat de zinsnede “Heb je last van" niet automatisch verwijst naar een ziekte, maar de mededeling “Heb je last van” in combinatie met “je gewrichten?” duidt naar het oordeel van de Commissie op een gebrek of pijn. Metagenics heeft niet weersproken dat voor Curcudyn geen handelsvergunning is verleend. Gelet hierop acht de Commissie de uiting in strijd met artikel 84 van de Geneesmiddelenwet en daardoor in strijd met artikel 2 NRC en artikel 4 van de Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen (CPG) 2015.  

Ad 2: Nu de uiting reeds om bovengenoemde reden in strijd is met de NRC, acht de Commissie het niet meer nodig om de uiting te toetsen aan artikel 7 in verbinding met  artikel 8.2 aanhef en onder a en b NRC.

De beslissing: de Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 2 NRC en artikel 4 CPG. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.