RB 3070

CvB: Onderbouwing Amslod onvoldoende om absolute claim "40% direct voordeel" te rechtvaardigen

CvB RCC 21 december 2017, RB ; Dossiernr: 2017/00562 (Amslod E-bike). Aanbeveling. Misleiding. Prijsvermelding. Het betreft uitingen uit een reclamefolder en op de website van Amslod. De klacht, zoals deze na een tussenbeslissing van de Commissie is verduidelijkt, luidt dat klager het misleidend vindt dat Amslod reclame maakt met de mededeling “altijd 40% goedkoper dan in de fietsenwinkel” of vergelijkbare mededelingen doet waarin Amslod een prijsvoordeel van 40% claimt.

Het oordeel van het College

1. De klacht heeft betrekking op een reclamefolder en de website van Amslod voor zover wordt gezegd dat men door een fiets bij Amslod te kopen “40% prijsvoordeel” heeft respectievelijk “altijd 40% voordeliger uit” is en “40% direct-voordeel” heeft. In de folder wordt dit voordeel toegelicht door te vergelijken met de situatie dat men een fiets van een ander merk koopt in een fysieke fietsenwinkel, waarbij kennelijk is bedoeld dat dit voordeel dan geldt ten opzichte van vergelijkbare fietsen van concurrenten. Het is het College niet duidelijk geworden of dit voordeel ook op de website wordt toegelicht. Uitgaande van de toelichting in de folder geldt het volgende.

2. Op zichzelf genomen ligt het voor de hand dat bij een verkooporganisatie die een eigen merk verkoopt waarbij geen gebruik wordt gemaakt van fysieke winkels (volgens de folder: de “traditionele fietsenwinkel”) een kostenbesparing mogelijk is die leidt tot een lagere prijs, en daarmee tot een voordeel voor de consument. In feite maakt Amslod door uitdrukkelijk een voordeel van 40% te noemen een vergelijking van het prijsniveau van haar fietsen met dat van fietsen van concurrerende merken indien deze bij de traditionele fietsenwinkel worden gekocht. Amslod claimt in de folder op absolute wijze dat men bij haar in die situatie een prijsvoordeel van 40% heeft. Geïntimeerde heeft de juistheid hiervan voldoende gemotiveerd betwist aan de hand van de door hem gekochte fiets (Amslod Aston Blauw 7/17.5). Gelet hierop ligt het op de weg van Amslod om voldoende aannemelijk te maken dat zij, in het bijzonder ten aanzien van de Amslod Aston Blauw 7/17.5, een fiets verkoopt die 40% voordeliger is dan fietsen van alle andere merken indien deze bij de traditionele fietsenwinkel worden gekocht. Dienaangaande heeft Amslod zes linkjes vermeld die volgens haar aantonen dat zij daadwerkelijk 40% voordeliger is dan fietsen van andere merken. Ondanks herhaald verzoek van het secretariaat van het College heeft Amslod de gegevens niet in printvorm verstrekt, zodat niet duidelijk is hoe deze gegevens luidden ten tijde van het indienen van de klacht en het beroep.

3. Het College heeft na de zitting (11 december 2017) kennis genomen van de informatie waarnaar Amslod linkt. Het betreft pagina’s van de website van de ANWB waarop informatie over de volgende fietsen staat: ‘Flyer T8.1 2017’, ‘Flyer RS 7.70 2015’, ‘Multicycle Expressive-EM 2017’, ‘Trek LM800+ 2015’, ‘Pegasus Opero 2017’ en de ‘RieseMuller BlueLabel Cruiser NuVinci 2015’ met telkens de bijbehorende ‘adviesprijs’. Amslod heeft niet specifiek onderbouwd waarom de fietsen waarnaar de informatie linkt in voldoende mate vergelijkbaar zijn met de Amslod Aston Blauw 7/17.5. Zij heeft volstaan met in algemene zin te stellen dat het vergelijkbare fietsen betreft met “mindere specificaties” dan de Amslod Aston Blauw 7/17.5 en “met mindere accu capaciteit/actieradius”. Dit is onvoldoende om te kunnen oordelen dat de informatie waarnaar wordt gelinkt volstaat als referentiekader voor het 40% voordeel dat Amslod stelt te bieden ten opzichte van concurrerende merkfietsen indien deze in een fysieke fietsenwinkel worden gekocht. Het betreft slechts een kleine selectie en niet duidelijk is waarom Amslod deze fietsen heeft geselecteerd nu de uitingen algemeen zijn geformuleerd. Ook verder is het de vraag of deze informatie kan rechtvaardigen dat Amslod in absolute zin een prijsvoordeel van 40% claimt ten opzichte van alle concurrerende merkfietsen indien deze in een traditionele fietsenwinkel worden gekocht. Daarvoor is in ieder geval noodzakelijk dat de consument in de traditionele winkel altijd de ‘adviesprijs’ betaalt die op de ANWB-website wordt genoemd. Het College acht dit echter niet aannemelijk.

4. Op grond van het voorgaande is niet aannemelijk geworden dat de kostenbespa-ring die Amslod realiseert doordat zij geen gebruik maakt van fysieke winkels, leidt tot een voordeel voor de consument van 40% vergeleken met de situatie dat deze een fiets van een concurrerend merk koopt in een traditionele fietsenwinkel. Hetgeen Amslod stelt, is onvoldoende om te oordelen dat dit voordeel zodanig concreet en onderbouwd is dat dit de absoluut geformuleerde claim dat men in die situatie bij Amslod van 40% voordeel profiteert, kan rechtvaardigen. Het College acht daarom, evenals de Commissie, de uitingen misleidend met betrekking tot het specifiek genoemde prijsvoordeel. Om die reden beslist het College als volgt.

De beslissing van het College van Beroep: Het College bevestigt de bestreden beslissing voor zover in beroep aan de orde.