RB 3097

CvB: Gemiddelde consument leidt uit woord ‘promotiemodel’ niet af dat sommige Samsung Galaxy S8 toestellen niet onder actie vallen.

CvB RCC 31 januari 2018, RB 3097; Dossiernr. 2017/00634 - CVB (Samsung Galaxy S8) Het betreft de website https://my-samsung.com/nl/my­samsung/offers. In zijn nadere toelichting op de klacht bij mail van 10 september 2017 heeft geïntimeerde als bestreden reclame-uiting echter ook de webshop van Samsung genoemd (https://shop-samsung.com/nl/S8_GearVR). De klacht Bij alle aanbiedingen op de “profielpagina” van Samsung staat, anders dan bij de onderhavige aanbieding van de Gear VR bij aankoop van een Samsung S8, dat de aanbieding alleen geldt bij “SELECTED DEALERS”. Na aanschaf en aanmelding werd aan klager deelname aan de actie ontzegd, omdat  Belsimpel, de dealer in het geval van klager, een andere versie van het toestel levert dan andere dealers. Deze actie blijkt dus ook alleen voor “SELECTED DEALERS” te gelden. Klager vindt de uiting misleidend en in strijd met de artikelen 4 en 7 van de Reclamecode Social Media (RSM).

1. Het College merkt op dat geïntimeerde in zijn klacht en de toelichting daarop naar verschillende uitingen verwijst. De Commissie heeft, in navolging van partijen, de hierboven omschreven pagina van de webshop van Samsung als bestreden reclame-uiting aangemerkt en beoordeeld. Voor zover men deze pagina zag in verband met een bestelling die men bij Samsung zelf plaatste voor een Galaxy S8, S8+ of S8+ Dual Sim toestel (hierna: Galaxy S8), kan geen sprake zijn van misleiding. Niet in geschil is immers dat men in dat geval altijd een toestel kocht met een code die recht gaf op het gratis Gear VR Package. Het betreft de zogenaamde EAN code, kennelijk het Europees artikel nummer dat bestaat uit een cijferreeks waarmee artikelen geïdentificeerd kunnen worden.

2. Geïntimeerde heeft zijn Galaxy S8 toestel echter niet via de webshop van Samsung gekocht maar bij Belsimpel. Laatstgenoemde verkoopt Galaxy S8 toestellen waarvan een deel een EAN code heeft die blijkbaar verwijst naar parallelimport, door Samsung aangeduid als ‘grijze import’. Dergelijke toestellen hebben een EAN code die geen recht gaf op het gratis Gear VR Package. Uit hetgeen ter zitting is besproken, leidt het College af dat Belsimpel voor de onderhavige actie reclame mocht maken door een uiting van Samsung te gebruiken die specifiek met dat doel door Samsung aan Belsimpel beschikbaar is gesteld en die inhoudelijk gelijk is aan de bestreden pagina van de webshop van Samsung. Het College vat de klacht zo op dat deze is gericht tegen deze specifieke uiting. De klacht is voorts uitsluitend gericht tegen Samsung; uit het standpunt van Samsung blijkt dat zij zich verantwoordelijk acht voor de uiting, ook voor zover deze via Belsimpel is verspreid. Samsung heeft voorts ter zitting erkend dat haar middelen ten dienste staan om de inhoud van deze uiting te beïnvloeden, bijvoorbeeld via de contractuele relatie die tussen haar en Belsimpel bestaat. Uitgaande hiervan oordeelt het College als volgt.

3. Samsung stelt in de eerste plaats dat geen sprake is van een misleidende omissie. De beperking van het aanbod tot toestellen met de juiste EAN code is volgens haar geen essentiële informatie omdat slechts een zeer klein gedeelte van alle Samsung Galaxy S8 toestellen niet onder de promotie vielen. Dit laatste neemt niet weg dat de onderhavige actie specifiek voor de Galaxy S8 gold en geschikt was om de verkoop van dit toestel te bevorderen. Het College acht het aannemelijk dat consumenten konden besluiten dit toestel te kopen mede om het Gear VR Package te ontvangen. Het gaat om een gratis item met, volgens de uiting, een waarde van € 179,99. Aannemelijk is dat voor consumenten die mede met het oog op dit gratis item een Galaxy S8 kochten, dit item een belangrijk onderdeel van de transactie vormde. Het College acht het daarom noodzakelijk dat ook deze consumenten juist en vol-ledig worden geïnformeerd over de voorwaarden om het gratis item te ontvangen. Dat, naar Samsung stelt, slechts een klein percentage van de door Belsimpel verkochte toestellen een EAN code had waarvoor de actie niet gold, en dus een relatief klein aantal consumenten hierdoor werd getroffen, is niet relevant (vgl. HvJ EU 16 april 2015, C-388/13, ECLI:EU:C:2015:225). Voorkomen dient te worden dat de gemiddelde consument door het ontbreken van informatie besluit een Galaxy S8 toestel te kopen dat weliswaar qua model onder de actie viel, maar dat door het ontbreken van de vereiste EAN code toch van die actie is uitgezonderd. Het College merkt daarom, in het geval van de via Belsimpel verspreide uiting van Samsung, de informatie over de vereiste EAN code aan als essentiële informatie waarover de gemiddelde consument tijdig en duidelijk dient te worden geïnformeerd. Beoordeeld dient te worden of de uiting voldoende informatief is over de vereiste EAN code voor het geval men op grond van de actie een Galaxy S8 bij Belsimpel kocht.

4. De gemiddelde consument zal, anders dan Samsung stelt, uit het enkele gebruik van het woord ‘promotiemodel’ niet afleiden dat sommige Galaxy S8 toestellen wel en andere toestellen van exact hetzelfde model niet onder de actie vallen. De term ‘promotiemodel’ is daarvoor niet specifiek genoeg. Het ligt bovendien voor de hand deze term te zien in samenhang met de direct daarna genoemde modellen, te weten de Samsung Galaxy S8, S8+ en S8+ Dual sim, en wel in deze zin dat dit de modellen zijn waarop de actie van toepassing is en die daarom een ‘promotiemodel’ zijn. Dat sommige toestellen van het model Galaxy S8 toch niet onder de actie vallen, wordt in de uiting verder niet duidelijk gemaakt. In de uiting staat bovendien niet dat men (voor aankoop) dient te controleren of het toestel over het juiste EAN nummer beschikt. De verwijzing naar de actievoorwaarden verschaft deze duidelijkheid evenmin. In de gegeven omstandigheden bestond voor de consument geen specifieke aanleiding om deze voorwaarden te raadplegen teneinde te controleren of hij op grond van het EAN nummer van het door hem gekozen toestel recht zou hebben op een gratis Gear VR Package. Hij kocht immers een model dat hij op grond van de uiting als ‘promotiemodel’ mocht beschouwen.

5. Voor de consument die naar aanleiding van de onderhavige uiting een Galaxy S8 toestel bij Belsimpel kocht, zoals klager, was op grond van het voorgaande niet duidelijk dat deze transactie niet zonder meer recht gaf op een gratis Gear VR Package. Dit voert tot de conclusie dat de gemiddelde consument die zijn Galaxy S8 toestel bij Belsimpel kocht onvoldoende was geïnformeerd over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het gratis Gear VR Package, hetgeen in strijd is met de door de Commissie genoemde bepalingen. Het College beslist derhalve als volgt, waarbij de beslissing in beroep wordt toegespitst op het toepasselijke verkoopkanaal (Belsimpel).

De beslissing van het College van Beroep Het College bevestigt de bestreden beslissing met dien verstande dat de misleiding betrekking heeft op de uiting van Samsung voor de onderhavige actie, identiek aan haar webshop-uiting, maar slechts voor zover de consument daarvan via Belsimpel kennis kon nemen.