RB 3107

Claim dat Auping bijdraagt aan dierenwelzijn van eenden en ganzen te absoluut

RCC 6 februari 2018, RB 3107; Dossiernr. 2017/00900 (Auping 100% verantwoord) Aanbeveling. Het betreft de uiting op adverteerders website www.auping.com, waarin staat: “100% verantwoord dons" De klacht Auping gebruikt dons en veren van onder andere Nederlandse RDS-eendenhouders. De claim “100% verantwoord dons” is echter misleidend en oneerlijk, aldus Animal Rights. Het RDS-certificaat garandeert niet dat eenden “gezond leven, geen pijn lijden en geen angst of stress ervaren”, en de genoemde controle door Control Union kan dit ook niet waarborgen. De RDS draagt ook niet bij aan verbetering van het welzijn van eenden.

1. Animal Rights betwist de juistheid van de volgende bewering op de website van Auping:

“100% verantwoord dons

RDS: Responsible Down Standard

Dit product is gecertificeerd naar de Responsible Down Standard en draagt hierdoor bij aan het dierenwelzijn van eenden en ganzen. Dit betekent dat ze gezond leven, geen pijn lijden en geen angst of stress ervaren. Om dit te waarborgen is de gehele keten, van boerderij tot eindproduct, gecontroleerd en goedgekeurd door Control Union.”

2. De Commissie stelt voorop dat voor de beoordeling van de klacht niet van belang is wat de achterliggende motieven voor Animal Rights zijn voor het indienen van de klacht. Niet is in geschil dat de bestreden uiting van Auping op haar website een reclame-uiting is in de zin van artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Een ieder die meent dat een reclame in strijd is met de NRC kan daarover bij de Commissie een klacht indienen, waarna de Commissie beoordeelt of reclame is gemaakt in overeenstemming met de bepalingen van de NRC. De Commissie volgt Auping ook niet in haar standpunt dat de grondslag van de klacht onduidelijk is en de klacht  onvoldoende gemotiveerd is. Animal Rights stelt in haar klacht dat zij de bestreden uiting misleidend en oneerlijk vindt en licht toe op grond waarvan zij die mening is toegedaan. Auping heeft ook inhoudelijk op deze klacht gereageerd. Gelet op het voorgaande ziet de Commissie geen aanleiding om Animal Rights niet-ontvankelijk te achten in haar klacht.

3. Kern van de klacht is dat volgens Animal Rights de RDS-certificering niet betekent dat het door Auping gebruikte dons “100% verantwoord dons” is, “bijdraagt aan het dierenwelzijn van eenden en ganzen” en dat ze “gezond leven, geen pijn lijden en geen angst of stress ervaren”, zoals in de uiting wordt gezegd. Auping stelt hier tegenover dat de uiting toelaatbaar is, omdat in de uiting de betekenis van de claim “100% verantwoord dons” wordt toegelicht en inzicht wordt gegeven in de RDS, en omdat - nu Animal Rights het tegendeel niet heeft bewezen – ervan uit mag worden gegaan dat het dons terecht is gecertificeerd en dus als verantwoord dons mag worden gekwalificeerd. De Commissie overweegt als volgt.

4. Met de zin: “Dit product is gecertificeerd naar de Responsible Down Standard en draagt hierdoor bij aan het dierenwelzijn van eenden en ganzen”, lijkt Auping te beweren dat haar product door de RDS-certificering bijdraagt aan dierenwelzijn van eenden en ganzen. Een dergelijke claim is te absoluut. De in de uiting genoemde garantie van dierenwelzijn suggereert een bredere inhoud dan het in de RDS opgenomen verbod op levend plukken en dwangvoeding van de eenden. Niet is aannemelijk gemaakt dat de RDS garandeert dat aan alle voor het welzijn van eenden van belang zijnde voorwaarden wordt voldaan. Dat Auping de Responsible Down Standard volgt – wat niet in geschil is – rechtvaardigt nog niet de stelling dat daardoor sprake is van een waarborg dat de eenden “gezond leven, geen pijn lijden en geen angst of stress ervaren”.

5. Het voorgaande leidt tot het oordeel dat de uiting gepaard gaat met onjuiste informatie als bedoeld in de aanhef van artikel 8.2 NRC. Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

6. Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

De beslissing De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.