RB 3021

Bol.com medeverantwoordelijk voor essentiële informatie over product van externe verkoper

Vz. RCC 16 oktober 2017, RB 3021; dossiernr. 2017/00613 (Bol.com/Toolexperts.nl). Toewijzing. Misleiding. Het betreft de aanbieding van “Schuurpapier waterproof 230x280mm K1000” voor € 12,25 in de webshop van Bol.com (www.bol.com). In de uiting staat onder meer: “Verkoop door Toolexperts.nl”. De klacht: klager stelt dat het aanbod van het schuurpapier op de website van Bol.com, gedaan door Toolexperts.nl als externe verkoper, misleidend is, nu bij het aanbod geen aantallen worden genoemd. Bij de ontvangst bleek dat het bedrag dat klager voor het schuurpapier heeft betaald, € 12,25, de prijs voor één vel schuurpapier is, terwijl de verkoopprijs in de “gewone winkel” tussen € 0,73 en € 0,98 per vel ligt.

Het oordeel van de voorzitter

1)  De klacht betreft de aanbieding in de webshop van Bol.com van “Schuurpapier waterproof 230x280mm K1000” voor € 12,25, waarbij Toolexperts.nl als verkoper wordt genoemd en men het product in de winkelwagen van de webshop kan plaatsen om het te bestellen. Een dergelijke aanbieding is een uitnodiging tot aankoop in verband met een overeenkomst op afstand. Om die reden dient, voor zover hier van belang, de in artikel 8.4 aanhef onder f NRC bedoelde essentiële informatie te worden verstrekt over de voornaamste kenmerken van de zaken in de mate waarin dit, gezien de gebruikte drager en de zaken, passend is.

2)  Uit de klacht blijkt dat klager tot deze informatie rekent de hoeveelheid vellen schuurpapier waarop de aanbieding betrekking heeft. Dit komt de voorzitter juist voor. Bij een aanbieding in een webshop van een product als schuurpapier, dat uit meerdere vellen kan bestaan, dient de consument te worden geïnformeerd over de vraag hoeveel vellen in de aanbieding begrepen zijn. Zonder deze informatie zal de consument kunnen menen dat hij, mede gelet op de prijs van € 12,25, een verpakking met meerdere vellen krijgt in plaats van, zoals in dit geval, één vel. Gelet hierop betreft het aantal vellen essentiële informatie waarvan het passend is om deze reeds in de uiting te vermelden. Het niet vermelden van deze informatie in de bestreden reclame-uiting leidt tot schending van artikel 8.4 aanhef en onder f NRC.

3)  De voorzitter acht Toolexperts.nl voor dit laatste verantwoordelijk. Het had in de eerste plaats op haar weg gelegen om de vereiste essentiële informatie in het aanbod op te nemen. Met betrekking tot de vraag of Bol.com mede verantwoordelijk is voor het ontbreken van deze informatie oordeelt de voorzitter als volgt. De bestreden uiting betreft een aanbieding in de webshop van Bol.com. Dat deze aanbieding volgens Bol.com door Toolexperts.nl zelfstandig via een interface op haar website is geplaatst en laatstgenoemde handelt in eigen naam en voor eigen rekening en risico, neemt niet weg dat de uiting onmiskenbaar onderdeel is van de webshop van Bol.com. De uiting wordt immers geïntegreerd getoond op de website van Bol.com, waarop zij ook zelf producten te koop aanbiedt. De uiting heeft een opmaak die is afgestemd op de website van Bol.com en die blijkbaar ertoe dient de wijze waarop de aanbiedingen worden getoond te optimaliseren en/of te bevorderen. Het plaatsen van een bestelling gebeurt via de winkelwagen op de website van Bol.com, waarna de bestelling kennelijk via die website wordt afgewikkeld, hetgeen in de uiting wordt verwoord als “Bestellen en betalen via bol.com”. Bol.com heeft door het voorgaande een actieve en belangrijke rol, met name door de wijze waarop de aanbiedingen op haar website worden weergegeven en het feit dat het onderhavige product dient te worden besteld door middel van een eigen bestelmechanisme. Niet in geschil is dat het opnemen van aanbod van derden zowel voor Toolexperts.nl als voor Bol.com een commercieel doel dient. Door het voorgaande onderscheidt de onderhavige zaak zich, voor zover de voorzitter kan beoordelen, niet van de situatie in dossier 2013/00846, waarin het College van Beroep in een vergelijkbare situatie reeds heeft geoordeeld dat Bol.com mede verantwoordelijk was voor een uiting in het kader van 'kopen bij andere verkopers'. De voorzitter acht op vergelijkbare gronden ook Bol.com mede verantwoordelijk voor het handelen in strijd met artikel 8.4 aanhef en onder f NRC.

4)  Overigens kan ervan worden uitgegaan dat de gemiddelde consument enig belang hecht aan het feit dat hij via Bol.com bestelt en betaalt in plaats van via een voor hem onbekende (en mogelijk niet betrouwbare) website. Ook vanuit dit gezichtspunt mag van Bol.com worden gevergd dat de essentiële informatie in haar webshop wordt weergeven overeenkomstig de eisen die gelden voor een uitnodiging tot aankoop in verband met een overeenkomst op afstand, ongeacht of het een eigen aanbieding betreft of een aanbieding in het kader van ‘kopen bij andere verkopers’. De noodzakelijke informatie over het feit dat de aanbieding één vel schuurpapier omvat, kan bovendien zeer eenvoudig aan de productomschrijving in de webshop worden toegevoegd. Daarmee zou, gelet op de overgelegde correspondentie tussen klager en Bol.com, ook de onderhavige klacht zijn voorkomen. Nu bedoelde informatie desondanks niet is toegevoegd, zal zowel Bol.com als Toolexperts.nl worden aanbevolen om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

De beslissing van de voorzitter: de voorzitter acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 8.4 aanhef en onder f NRC en beveelt zowel Bol.com als Toolexperts.nl aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te (doen) maken.