RB 3391

BOIP: nakoming van termijnen gedurende periode van maatschappelijke beperkingen door coronavirus

Na de door de Nederlandse regering aangekondigde beperkende maatregelen in verband met het coronavirus, zal BOIP met een uiterst minimale bezetting doorwerken. BOIP is zich er van bewust dat dit ook geldt voor alle IE-professionals en ondernemers die momenteel onderhanden zijnde verzoeken en procedures bij BOIP hebben. Onder deze omstandigheden heeft BOIP besloten:

1. Vanaf 16 maart 2020 tot aan het moment waarop er redelijkerwijs weer op normale wijze kan worden gewerkt door IE-professionals en ondernemers in de Benelux-landen, zal BOIP geen verzoeken of procedures intrekken omdat een gegeven termijn niet werd gerespecteerd. Dit geldt evenzeer voor niet tijdig ingediende oppositieprocedures of niet tijdig verrichte betalingen.

2. BOIP zal op basis van de sinds 16 maart 2020 opgedane ervaringen en de maatschappelijke ontwikkelingen vaststellen wanneer er redelijkerwijs weer op normale wijze kan worden gewerkt door IE-professionals en andere ondernemers in de Benelux-landen. BOIP zal hiervoor te zijner tijd een datum (“BAU-datum”) vaststellen en deze communiceren via een nieuwe mededeling van de Directeur-Generaal.

3. Voor alle verzoeken en procedures waarbij lopende termijnen tussen 16 maart 2020 en BAU-datum zijn verstreken, of waarvoor termijnengelden die op BAU-datum minder dan een maand bedragen, zal een extra termijn van een maand worden gegeven. Deze maand zal worden gerekend vanaf BAU-datum.

4. Als gevolg van het hiervoor bepaalde kan het gebeuren dat het register niet de accurate status weergeeft. De systemen van BOIP passen immers artikelen 2.8, lid 1 en 2.14, lid 1 BVIE automatisch toe. BOIP zal hier onder deze omstandigheden niet op ingrijpen. Zo zou het kunnen voorkomen dat inschrijvingen van merken waarvan de oppositietermijn is verstreken tussen 16 maart 2020 en BAU-datum, ongedaan worden gemaakt.

5. BOIP benadrukt dat deze mededeling geen gevolgen heeft voor de beoordeling van handelingen bij het Benelux-Gerechtshof. De vraag of een beroep ingevolge artikel 1.15bis, lid 1 BVIE tijdig werd ingediend is niet ter beantwoording aan BOIP. Dit is de bevoegdheid van het Benelux-Gerechtshof.

6.BOIP is niet in staat voor alle individuele verzoeken en procedures een nieuwe termijn te communiceren. Deze mededeling treedt dan ook in plaats van mededelingen per specifiek geval.

7. Deze mededeling vervangt de mededeling van 16 maart 2020 over dit onderwerp.