RB 3100

Algemene voorwaarden voldoen niet aan eisen consumentenbescherming

Ktr. Rechtbank Limburg 17 januari 2018, RB 3100; IT 2492; ECLI:NL:RBLIM:2018:310 (Direct Pay tegen gedaagde) Bralex heeft een overeenkomst met gedaagde gesloten op grond waarvan zij aan gedaagde een product heeft geleverd. Bralex heeft €99,91 aan gedaagde gefactureerd. Gedaagde heeft het producten buiten de in de algemene voorwaarden gestelde bedenktertijd van 14 dagen teruggestuurd. De vordering is gecedeerd aan Direct Pay, die dat bedrag vermeerder met rente en kosten vordert. Omdat de algemene voorwaarden geen enkele productinformatie bevatten, wordt niet aan de eisen van artikel 6:230m lid 1 sub a BW voldaan. Nu gedaagde op grond van artikel 6:230i BW consumentenbescherming geniet en van deze dwingendrechtelijke bepalingen niet ten nadele van hem als consument kan worden afgeweken, wordt de vordering van Direct Pay afgewezen.

4.9 De kantonrechter stelt vast dat de algemene voorwaarden weliswaar voldoende informatie verschaffen omtrent de identiteit van de verkoper als ook over de wijze van contracteren en de daaruit voortvloeiende wederzijdse verplichtingen, maar dat zij voor het overige geen enkele productinformatie bevatten.

4.10. Tussen partijen is niet in debat dat er in het onderhavige geval sprake is van een koop op afstand. Bralex is dan ook op grond van het bepaalde in artikel 6:230m lid 1 onder a BW gehouden om – kort samengevat – aan [gedaagde partij] als koper de nodige informatie omtrent het product te verschaffen. In deze zaak is naar het oordeel van de kantonrechter in ontoereikende mate gebleken dat Bralex aan deze verplichting heeft voldaan. Direct Pay heeft haar standpunt dat Bralex wel aan deze verplichting heeft voldaan in het geheel niet onderbouwd. Evenmin weerspreekt Direct Pay de stelling van [gedaagde partij] dat Bralex ook in 2e instantie heeft geweigerd productinformatie aan [gedaagde partij] te verschaffen.

4.11. Nu [gedaagde partij] op grond van het bepaalde in artikel 6:230i BW consumentenbescherming geniet en van de dwingendrechtelijke bepalingen van titel 5, afdeling 2b van Boek 6 BW niet ten nadele van hem als consument kan worden afgeweken, dient de vordering op grond van hetgeen hiervoor is overwogen aan Direct Pay te worden ontzegd.