RB 2883

Youtuber presenteert betaalde SMS-dienst op onjuiste wijze aan jonge kijkers

Vz. RCC 15 mei 2017, RB 2883; dossiernr. 2017/00208 (SMS-dienst AskBongo.com) Bijzondere reclamecode. Uiting: Het gaat om een uiting in een YouTube-filmpje dat te vinden is met de link https://youtu.be/PtZ6imt3R1Q op het YouTube-kanaal met de naam ‘Kwartier Granzier’. Het betreft een zogenoemd ‘familiekanaal’ waarin de gezinsleden van een familie zogenoemde ‘videoweblogs’ plaatsen. Ten tijde van het indienen van de klacht werd in bovenvermeld videoweblog verwezen naar de betaalde SMS-dienst AskBongo.com. Deze verwijzing is niet langer te zien in de uiting. Klacht: Klager maakt er bezwaar tegen dat de ‘youtuber’ in het videoweblog haar smartphone laat zien en enthousiast spreekt over de SMS-dienst van adverteerder. Nadat zij een paar SMS-jes heeft voorgelezen vertelt zij de kijkers dat je deze SMS-jes kunt ontvangen door te SMS-en naar een bepaald nummer. Nergens wordt vermeld dat deze dienst geld kost (€ 3,- per item), aldus klager. De kijkers van dit Youtube-kanaal zijn volgens klager veelal jonge kijkers van 12-14 jaar. Hij vindt het een slechte zaak dat dergelijke betaalde SMS-diensten op deze manier worden gepresenteerd aan jonge kijkers.

 

Niet betwist is dat ten tijde van het ingediend van de klacht de SMS-dienst van adverteerder werd aangeprezen in het filmpje. Evenmin is betwist dat dit gebeurde op de wijze zoals klager heeft beschreven.

In het videoweblog is kennelijk een betaalde SMS-dienst aangeprezen, zonder dat hierbij is vermeld dat de dienst geld kost. In artikel 3.1 van de Reclamecode SMS-dienstverlening staat: “Reclame voor SMS-Diensten mag geen mededelingen, afbeeldingen, suggesties of omissies bevatten waardoor de Eindgebruiker misleid kan worden over de aard en kenmerken van de aangeboden diensten en producten, de prijs en de wijze van berekening daarvan en mag ook niet misleidend zijn in de zin van artikel 8 NRC.”

In de onderhavige uiting is sprake van een dergelijke omissie omdat kennelijk niet vermeld wordt dat de dienst geld kost. De voorzitter acht de uiting daarom in strijd met artikel 3.1 van de Reclamecode SMS-dienstverlening, ongeacht of de uiting op kinderen is gericht. Verder is niet voldaan aan de minimumeisen van artikel 4 Reclamecode SMS-dienstverlening.

Adverteerder heeft toegegeven dat in de uiting niet duidelijk vermeld wordt dat haar SMS-dienst geld kost. Zij heeft de aanprijzing van haar SMS-dienst uit de uiting laten verwijderen. Daarbij heeft adverteerder meegedeeld dat zij haar procedures en communicatie zal aanpassen om dergelijke klachten in de toekomst te voorkomen. De voorzitter zal daarom gebruik maken van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, en een aanbeveling achterwege laten. Derhalve wordt als volgt beslist.

De beslissing van de voorzitter  

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 3.1 en artikel 4 Reclamecode SMS-dienstverlening.