RB 2897

Werking apparaat Vitatec Global Diagnostics onvoldoende bewezen

RCC 30 mei 2017, dossiernr. 2017/00210, RB 2897; (Vitatec Global Diagnostics) Misleiding voornaamste kenmerken product. Uiting: Het betreft een uiting op http://sanique.nl/Vitatec/Vitatec.html. Daarin staat onder de aanhef: “Gezondheidsstudio Sanique, Vitaal ouder worden!” onder meer een foto van het apparaat “Vitatec Global Diagnostics” met daaronder een tekst waarin onder andere het meetsysteem wordt beschreven en aangeprezen. Klacht: Er is geen enkel deugdelijk wetenschappelijk bewijs dat met het aangeprezen apparaat metingen kunnen worden verricht, storingen kunnen worden gesignaleerd of een beeld kan worden gegeven van de gezondheid van de patiënt, laat staan dat dit op "nauwkeurige wijze" zou kunnen. Termen als "de energetische gezondheidstoestand van alle organen" zijn medisch betekenisloos en wat het apparaat weergeeft aan grafieken en 3D-presentaties is dat ook. Anders gezegd, met het apparaat zijn geen diagnoses te stellen. In de medische databank PubMed levert zoeken op de termen "vitatec" of "vitatec global diagnostics" geen resultaten op, een belangrijke indicatie dat bewijs voor werkzaamheid ontbreekt. Klager vindt de reclame misleidend en oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Daarnaast wordt ook een beroep gedaan op artikel 8.5 NRC, nu beweert wordt dat het apparaat effectieve behandelingen kan verrichten. 

 

De Commissie vat de klacht op in die zin dat klager bestrijdt dat de “Vitatec Global Diagnostics” de werking heeft die daaraan in de uiting wordt toegeschreven. Meer in het bijzonder heeft klager gesteld dat er “wetenschappelijk bewijs” en “bewijs” ontbreekt dat met dit systeem metingen kunnen worden verricht waardoor “verstoringen in het lichaam” kunnen worden gesignaleerd, dat men door middel van een meting “een duidelijk beeld” van zijn “gezondheid” krijgt en dat met het bewuste apparaat behandelingen kunnen worden verricht, “met als doel klachten te verminderen en/of te verhelpen”. 

In de bestreden uiting wordt -zoals aangevoerd in het verweer- niet gesteld dat er wetenschappelijk bewijs bestaat voor de in die uiting gestelde werking van de “Vitatec Global Diagnostics”. Dat neemt echter niet weg dat het gezien de onderhavige klacht op de weg van adverteerder lag om voldoende aannemelijk te maken dat dit systeem de werking heeft die daaraan in de uiting wordt toegeschreven. Dat heeft adverteerder niet gedaan. Wat dit betreft kan niet worden volstaan met een verwijzing naar de website van de leverancier, www.vitatec.com, daaronder begrepen de in het verweer genoemde disclaimer.  

Gelet op het bovenstaande gaat de reclame gepaard met onjuiste informatie over de van het gebruik van het product te verwachten resultaten als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. 

Klager heeft zich ook beroepen op artikel 8.5 NRC en op artikel 8.8 van de Wet handhaving consumentenbescherming in verbinding met artikel 6:193g onder q BW. De Commissie acht de bestreden uiting echter niet van dien aard dat er sprake is van “bedrieglijk beweren dat een product ziekten, gebreken of misvormingen kan genezen”. Verder ziet de Commissie geen aanleiding om de ACM te informeren over dit dossier.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Voor het overige wijst de Commissie de klacht af.