RB 2891

Scheermessen van Shaversclub zijn niet de “de beste mesjes”

RCC 18 mei 2017, RB 2891; dossiernr. 2017/00183 (Scheermesjes Shaversclub) Vergelijkende reclame. Aanbeveling. Art. 13 aanhef en onder a NRC. Uiting: op de www.shaversclub.nl worden de scheermesjes van Shaversclub meermalen aangeprezen als “DE BESTE MESJES”. Op een van de websites staat onder koptekst: “INVESTEER IN WAT JE NODIG HEBT, NIET IN ROGER FEDERER” en daarnaast wordt er een vergelijking afgebeeld tussen Shaversclub en concurrenten. Klacht: De claim DE BESTE MESJES is onjuist en misleidend. De scheermesjes van Shaversclub zijn kwalitatief niet beter of gelijk aan de Gillette scheermesjes van P&G of alle andere concurrerende merken. Daarnaast wordt de vergelijking die door Shaversclub aan de consument wordt voorgespiegeld onjuist en misleidend geacht.

 

4. Uiting a (de website).

In deze uiting, die in haar geheel moet worden beschouwd, wordt reclame gemaakt voor  scheermesjes van Shaversclub. Op één van de webpagina’s wordt onder het kopje:

“INVESTEER IN WAT JE NODIG HEBT

     NIET IN ROGER FEDERER”

een vergelijking gemaakt tussen kosten die men per maand zou maken in geval van gebruik van scheermesjes van “concurrerende merken” en kosten die per maand zouden worden gemaakt in geval van gebruik van scheermesjes van Shaversclub. Reeds gelet op deze vergelijking moet de uiting worden aangemerkt als vergelijkende reclame in de zin van artikel 13 NRC en zal aan dit artikel worden getoetst. Daarbij kan de verwijzing naar Roger Federer, op grond van hetgeen P&G heeft gesteld, worden gezien als een impliciete verwijzing naar P&G (Gillette Champions-campagne).  

Vergelijkende reclame is, wat de vergelijking betreft, geoorloofd onder meer op de  voorwaarde dat deze niet misleidend is in de zin van de NRC.

P&G heeft de juistheid van bovenbedoelde kostenvergelijking gemotiveerd bestreden. Meer in het bijzonder is in dit verband aangevoerd dat de maandkosten van Gillette scheermesjes, die naar P&G heeft gesteld veruit het grootste deel van de Nederlandse markt vertegenwoordigen, veel lager liggen dan het in de vergelijking genoemde gemiddelde van € 21,- per maand. Bovendien heeft P&G, onder verwijzing naar onderzoek betreffende de gebruiksduur van haar Gillette Fusion scheermesjes, gesteld dat de kosten van haar mesjes zelfs lager zijn dan de kosten van Shaversclub scheermesjes.

Gelet op het bovenstaande lag het op de weg van adverteerder om de juistheid van de mededeling:

“CONCURRERENDE MERKEN

 GEMIDDELD € 21 PER MAAND”, zoals opgenomen in de kostenvergelijking, aannemelijk te maken. Dat heeft adverteerder naar het oordeel van de Commissie niet gedaan. Volgens het verweer ging het om een gemiddelde van “alle merken” en is de vergelijking het resultaat van een prijsvergelijking door Shaversclub, op basis van aankopen van vergelijkbare producten in de supermarkt, welke vergelijking is opgenomen in bijlage 4 bij het verweer. Ter zitting heeft P&G de juistheid van deze vergelijking gemotiveerd bestreden. Daartoe is aangevoerd dat deze vergelijking lijkt te impliceren dat consumenten bij elke 8 mesjes een nieuwe houder kopen, hetgeen volgens klager onjuist is. Verder is aangevoerd dat de vergelijking geen rekening houdt met grotere, voordeligere verkoopverpakkingen dan verpakkingen van slechts 4 mesjes. Gelet hierop zijn de aankoopprijzen per mesje een stuk lager dan in de vergelijking vermeld, aldus P&G. In het licht van deze gemotiveerde betwisting en gegeven het ontbreken van een reactie van adverteerder hierop, heeft adverteerder de juistheid van haar (kosten)vergelijking niet aannemelijk gemaakt.

Nu adverteerder de juistheid van de mededeling:

 “CONCURRERENDE MERKEN

 GEMIDDELD € 21 PER MAAND” niet aannemelijk heeft gemaakt, is de Commissie van oordeel dat de uiting gepaard gaat met onjuiste informatie ten aanzien van het bestaan van een specifiek prijsvoordeel als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder d NRC. Nu de  gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend. Hierdoor  voldoet de uiting niet aan bovengenoemde, in artikel 13 aanhef en onder a NRC neergelegde voorwaarde voor vergelijkende reclame, namelijk dat deze, wat de vergelijking betreft, niet misleidend is in de zin van de NRC.

Klager maakt verder bezwaar tegen de zinsnede “DE BESTE MESJES”, die meermalen op de website voorkomt. De vraag is hoe de gemiddelde consument deze woorden zal opvatten.

Volgens adverteerder is er sprake van een “puffery-claim”, nader toegelicht als “een kennelijke overdrijving waarin consumenten niet een op waarheid berustende claim zullen zien”. Adverteerder heeft daartoe aangevoerd dat “de beste” volstrekt subjectief en onvoldoende gespecificeerd is om controleerbaar te zijn.

De Commissie deelt dit standpunt van adverteerder niet. In dit geval wordt de zinsnede  “DE BESTE MESJES” op verschillende plaatsen op de website nader toegelicht, meer of minder uitdrukkelijk. Zo wordt gesteld:

“DE BESTE MESJES

 Wij gebruiken enkel de allerbeste RVS mesjes, gemaakt in Amerika, met teflon coating en mede daardoor vlijmscherp”;

“DE BESTE MESJES, MADE IN THE USA

OMDAT HET LEVEN TE KORT IS OM SLECHTE MESJES TE GEBRUIKEN”;

“Onze mesjes zijn gemaakt in Amerika door één van de grootste (en beste) fabrikanten ter wereld. Bij deze fabrikant laten wij ook nog eens de allerbeste kwaliteit mesjes produceren”;

“EXTREEM DUN EN SCHERP

Onze mesjes zijn extreem dun gesneden. Dit is samen met een hoge kwaliteit teflon laag de voornaamste reden waarom onze mesjes zo goed zijn” en

“VERZORGENDE SCHEERKOP

Onze mesjes staan precies goed qua hoek. Ook zijn ze voorzien van rubberen huidbeschermers (tegen snijwonden) en strips met Aloë vera en Vitamine E. Dit is simpelweg het beste”.    

Verder bevat de website de hierboven genoemde kostenvergelijking, waarin de mesjes van Shaversclub worden afgezet tegen scheermesjes van concurrerende merken, in die zin dat de kosten van eerstgenoemde mesjes veel lager zouden zijn, waardoor veel consumenten deze mesjes ook in dit opzicht als “de beste mesjes” zullen beschouwen. Dit alles leidt ertoe dat de claim “DE BESTE MESJES”, zoals die op de website van adverteerder wordt gebruikt, niet als een zogenaamde “puffery-claim” is aan te merken en dat adverteerder de juistheid van die claim aannemelijk dient te maken.

Adverteerder heeft niet aannemelijk gemaakt dat haar mesjes in verhouding tot mesjes van concurrerende merken, waarmee in de bestreden uiting, in haar geheel beschouwd onmiskenbaar een vergelijking wordt gemaakt, “de beste mesjes” zijn, noch in kwalitatief, noch in financieel opzicht. In zoverre gaat de uiting gepaard gaat met onjuiste informatie ten aanzien van de voordelen van het product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC. Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend. Hierdoor voldoet de uiting niet aan bovengenoemde, in artikel 13 aanhef en onder a NRC neergelegde voorwaarde voor vergelijkende reclame, namelijk dat deze, wat de vergelijking betreft, niet misleidend is in de zin van de NRC.

De Commissie acht uiting a (de website) in strijd met artikel 13 aanhef en onder a NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Voor het overige wijst zij de klacht af.