RB 3373

Misleiding ABN AMRO omtrent hypotheekaflossing

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 1 nov 2019, RB 3373; (Klager tegen ABN Amro), http://www.reclameboek.nl/artikelen/misleiding-abn-amro-omtrent-hypotheekaflossing

RCC 1 november 2019, IEF 3373; 2019/00533 (Klager tegen ABN AMRO) ABN AMRO biedt haar klanten de optie om de hypotheek extra af te lossen. De klacht richt zich tegen de volgende uitingen van ABN-Amro op haar website: “Meestal een lager maandbedrag” onder “Voordelen extra aflossen” en de vermelding “Soms geen lager maandbedrag bij gekoppelde spaarrekening of verzekering” onder “Nadelen extra aflossen”. De suggestie dat het negatief zou zijn voor de klant als het maandbedrag niet omlaag gaat, vindt klager misleidend. Extra aflossing op een hypotheek kan tot lagere maandlasten leiden, maar de mogelijkheid bestaat dat de maanlasten niet omlaag gaan. De mededelingen daaromtrent zijn op een juiste manier gedaan. Er is echter nog een andere optie, namelijk een verkorting van de looptijd van de hypotheek met behoud van hetzelfde maandbedrag. Deze mogelijkheid wordt niet aangeboden onder “zelf regelen” op de website. In het kader van “Extra aflossen op uw hypotheek” wordt deze optie wel als dermate essentieel geacht, dat de consument hier uitdrukkelijk op had moeten worden gewezen. Het ontbreken van deze optie in de uiting zorgt voor onduidelijkheid ten aanzien van de voordelen van het product. De gemiddelde consument kan er toe worden gebracht een besluit te nemen die hij anders niet had genomen, waardoor de uiting misleidend en oneerlijk is in de zin van artikel 7 NRC.

RB 3374

Betaalde samenwerking vlogger en Hoeksche Hoeve resulteert wél in reclame-uiting

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 20 dec 2019, RB 3374; 2019/00696 (Aanklager tegen Vlogger en Hoeksche Hoeve), http://www.reclameboek.nl/artikelen/betaalde-samenwerking-vlogger-en-hoeksche-hoeve-resulteert-w-l-in-reclame-uiting

Reclame Code Commissie 20 december 2019, IE 18928, IT 2996; 2019/00696 (Aanklager tegen Vlogger en Hoeksche Hoeve) Vlogger en Hoeksche Hoeve worden aangeklaagd omdat zij volgens aanklager in een vlog reclame maken voor het merk Boerderijchips, zonder te vermelden dat er sprake is van een betaalde samenwerking. Hoeksche Hoeve verweert zich met de stelling dat de vlog een informatief karakter heeft. Dit treft echter geen doel, omdat voor de vraag of er sprake is van reclame niet relevant is of er continu of alleen op bepaalde momenten in de vlog reclame in de zin van artikel 1 Nederlandse Reclame Code wordt gemaakt. De vlog is meer dan alleen informatief, omdat het Boerderijchips-logo meerdere malen duidelijk zichtbaar is. Daarnaast volgt uit de overeenkomst tussen vlogger en Hoeksche Hoeve dat vlogger een bepaald geldbedrag zou ontvangen voor de gemaakte reclame. Dit toont aan dat er sprake is van een Relevante Relatie in de zin van artikel 3 Reclame Code Social Media (RSM) tussen vlogger en Hoeksche Hoeve. Deze relatie moet volgens datzelfde artikel worden genoemd in de vlog of in de beschrijving ervan. Tot slot heeft Hoeksche Hoeve zich niet gehouden aan de zorgplicht beschreven in artikel 6 RSM. Dat Hoeksche Hoeve naar eigen zeggen geen invloed heeft kunnen uitoefenen op de inhoud van de vlog doet hier niet aan af.

RB 3372

Boete KPN, Tele2, Vodafone en T-Mobile voor onduidelijke websites

toezichthouder 30 dec 2019, RB 3372; (ACM tegen KPN, Tele2, Vodafone en T-Mobile), http://www.reclameboek.nl/artikelen/boete-kpn-tele2-vodafone-en-t-mobile-voor-onduidelijke-websites

ACM 30 december 2019 (ACM tegen KPN, Tele2, Vodafone en T-Mobile) Internet. Onvolledige informatie. Concurrentie. De vier telecomaanbieders worden door de ACM beboet wegens onjuiste en onvolledige informatie over hun aanbod op hun webistes. Dit kan leiden tot oneerlijke concurrentie. 

RB 3371

Website Booking.com moet duidelijker

toezichthouder 20 dec 2019, RB 3371; (Booking.com tegen ACM), http://www.reclameboek.nl/artikelen/website-booking-com-moet-duidelijker

ACM 20 december 2019, RB 3371, IT&R 2979 (Booking.com tegen ACM) Online misleiding. Na optreden van de ACM en andere Europese consumententoezichthouders moet Booking.com haar website aanpassen. De website moet duidelijker zijn om misleiding van consumenten de voorkomen. Booking.com heeft toegezegd de aanpassingen door te zullen voeren.

RB 3370

Kosten KLM Package Deals naar Las Vegas niet transparant

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 17 dec 2019, RB 3370; (KLM Package Deals), http://www.reclameboek.nl/artikelen/kosten-klm-package-deals-naar-las-vegas-niet-transparant

CvB RCC 17 december 2019, RB 3370; 2019/00541 (KLM Package Deals) De klacht betreft de website klmpackagedeals.klm.nl waarop een resort-fee ten onrechte niet is opgenomen in de geadverteerde totaalprijs. Hierdoor is de prijs kunstmatig laag en kan deze niet eerlijk worden vergeleken met die van andere reisaanbieders. Het verweer dat de fee niet in de prijs kan worden opgenomen, omdat het ter plekke bij het hotel moet worden betaald, treft geen doel. Het ontslaat adverteerder niet van de verplichting om in haar uitingen duidelijke prijzen te hanteren en onvermijdbare kosten in de prijs op te nemen indien deze vast zijn, of op het moment dat de hoogte daarvan per persoon bekend is. De wijze waarop de onvermijdbare kosten van de ‘Resort Fee’ bekend zijn gemaakt, wordt niet transparant geacht. 

Het verweer dat het bedrag van € 227,60 niet in de prijs kan worden opgenomen, omdat het ter plekke bij het hotel moet worden betaald, treft geen doel. Dat een deel van de hotelkosten (de ‘Resort Fee’) kennelijk ter plekke betaald moet worden, ontslaat adverteerder niet van de verplichting om in haar uitingen duidelijke prijzen te hanteren en onvermijdbare kosten in de prijs op te nemen indien deze vast zijn, of op het moment dat de hoogte daarvan per persoon bekend is. De wijze waarop Airtrade de onvermijdbare kosten van de ‘Resort Fee’ bekend maakt acht de Commissie overigens niet transparant als bedoeld in artikel III onder 1 RR. Die kostenpost is namelijk niet direct naast of onder de geadverteerde prijs opgenomen, maar achter een button die de consument moet aanklikken voordat de hoogte van de Resort Fee bekend wordt. Gelet op dit alles is sprake van het hanteren van een onduidelijke prijs als bedoeld in de RR, en is de uiting in strijd met artikel IV onder 1 RR, in combinatie met artikel III onder 1 RR.

RB 3368

In memoriam Jan Kabel 1944-2019

Met droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van prof. dr. J.J.C. (Jan) Kabel. Jan Kabel speelde een doorslaggevende rol bij de oprichting van de Mr S.K. Martens Academie, en zijn invloed zal nog lang voelbaar zijn.

Wij wensen zijn familie, vrienden en collega’s heel veel kracht bij het verwerken van dit grote verlies.

Kabel was hoogleraar informatierecht aan de UvA en bijzonder hoogleraar mediarecht aan de Universiteit Utrecht. Verder was Jan of counsel bij DLA Piper, voorzitter van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht, oprichter en bestuurslid van de Vereniging voor Reclamerecht, betrokken bij IE-Forum en Reclameboek en redactielid van IER en AMI.

Jan Kabel was een charmante humorvolle man, een zeer creatief en veelzijdig mens, geliefd auteur en spreker. Wij denken met dankbaarheid aan hem terug.

Claudia Zuidema en Vivien Rörsch
18 december 2019

Zie ook: https://www.ivir.nl/jan-kabel/

RB 3367

Internetconsultatie: naar een mkb-vriendelijke Rijksoctrooiwet 1995

Op 18 december 2019 is de consultatie gestart over beleid in voorbereiding met betrekking tot modernisering van de Rijksoctrooiwet 1995. De voorstellen die ter consultatie worden aangeboden zijn een eerste stap om de Rijksoctrooiwet 1995 toegankelijker te maken voor met name het mkb. Daarmee wordt opvolging gegeven aan aanbevelingen uit de Evaluatie va het Intellectuele Eigendomsbeleid uit 2018. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat beoogt met de voorstellen de drempel te verlagen om te kiezen voor octrooi-bescherming in het nationale systeem. Dat kan bijvoorbeeld door procedures te vereenvoudigen, de waarde van een rijksoctrooi te vergroten en de mogelijkheden voor handhaving te verbeteren. Tegelijkertijd wordt gekeken waar administratieve lasten kunnen worden verlaagd door bijvoorbeeld onnodige vormvoorschriften te schrappen.

RB 3366

Uitingen The Flower Farm over palmolie zijn misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 3 dec 2019, RB 3366; (The Flower Farm tegen EPOA), http://www.reclameboek.nl/artikelen/uitingen-the-flower-farm-over-palmolie-zijn-misleidend

CvB RCC 3 december 2019, IEF 18894, RB 3366; 2019/00648 (The Flower Farm tegen EPOA) De Reclame Code Commissie oordeelde eerder op 13 november 2019 (2019/00648) dat The Flower Farm de consument misleidt door op haar margarineverpakking te zeggen dat palmolie tropisch regenwoud verwoest. De oproep dat de consument door het kopen en eten van The Flower Farm margarine per gezin tot 30 m2 regenwoud redt, is misleidend en een verboden milieuclaim. Het College ziet geen aanleiding om af te wijken van dit oordeel. Door op de verpakking andere margarines in verband te brengen met verwoesting van hele oerwouden wegens palmolie als ingrediënt, wordt in feit een voordeel vam de 'palmolieloze' The Flower Farm margarine voorgespiegeld. Op grond van de beschikbare gegevens kan evenwel niet worden aangenomen dat het met het oog op de verdere bescherming van 'oerwouden' een relevant verschil maakt of gekozen wordt voor margarine van The Flower Farm of voor een margarine met palmolie als ingrediënt.

RB 3364

Boete voor verwijderen bewijsmateriaal tijdens inval ACM

toezichthouder 10 dec 2019, RB 3364; (Verwijderen bewijsmateriaal), http://www.reclameboek.nl/artikelen/boete-voor-verwijderen-bewijsmateriaal-tijdens-inval-acm

ACM 10 december 2019, RB 3364; ACM/19/035612 (Verwijderen bewijsmateriaal) De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft aan een bedrijf een boete opgelegd omdat ze een onderzoek van de ACM heeft belemmerd. Medewerkers van het bedrijf dat wordt onderzocht voor het maken van concurrentievervalsende afspraken, hebben WhatsApp groepen verlaten en chats gewist tijdens een inval van de ACM. Dat is verboden.

RB 3363

NS Stations mag geen uitvoering meer geven aan advertentie overeenkomsten

Rechtspraak (NL/EU) 7 okt 2019, RB 3363; ECLI:NL:GHARL:2019:7958 (NS Stations tegen JCDecaux), http://www.reclameboek.nl/artikelen/ns-stations-mag-geen-uitvoering-meer-geven-aan-advertentie-overeenkomsten

Hof Arnhem-Leeuwarden 1 oktober 2019, RB 3363; ECLI:NL:GHARL:2019:7958 (NS Stations tegen JCDecaux) NS Station houdt zich bezig met het beheer en de exploitatie van stations. Hieronder valt ook de exploitatie van advertentiemogelijkheden. Sinds 1998 werkt NS Stations samen met (een rechtsvoorganger van) Exterion. In 2011 is een nieuwe concessieovereenkomst gesloten, met een looptijd tot 1 januari 2028. Met Ngage-Media is in 2015/2016 ook een (pilot)overeenkomst gesloten. Het Franse JCDecaux is een concurrent van beide bedrijven. Twee vragen van aanbestedingsrechtelijke aard staan centraal. Ten eerste is de vraag of het doen exploiteren van advertentiemogelijkheden op stations een aanbestedende dienst is. Ten tweede is de vraag of er sprake is van een grensoverschrijdend belang. 

RB 3361

Winactie niet-verschenen telefoon misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 12 nov 2019, RB 3361; 2019/00641 (Samsung tegen X), http://www.reclameboek.nl/artikelen/winactie-niet-verschenen-telefoon-misleidend

RCC 12 november 2019, RB 3361; 2019/00641 (Samsung tegen X) Samsung had op haar website een reclame voor een winactie. Bij aanschaf van een 'Samsung S10+ 10 Year Galaxy Edition' kon men een (nog te verschijnen) 'Galaxy Fold' winnen. Klager stelt dat hij mede door deze winactie de betreffende telefoon heeft gekocht. Het lukt hem vervolgens niet om zich aan te melden voor de actie, ook niet na contact met medewerkers van de adverteerder. Klager vraagt zich af of er wel sprake is van een echte winactie.

RB 3360

Laatste plaatsen Nationaal Reclamerechtcongres

Klagers en influencers, purposewashing, rebranding, online reclame en het Nationaal Preventie-akkoord: allemaal onderwerpen die aan de orde komen tijdens het Nationaal Reclamerechtcongres van deLex!

Met het jaarlijkse overzicht van rechterlijke hits and misses door Ebba Hoogenraad, een terugblik van Anne-Jel Hoelen (ACM), Madeleine de Cock Buning (UU) over online en de huidige stand van de regelgeving, en de volgende onderwerpen en sprekers:

  • Waarom is klagen leuk?  Otto van der Harst (Stichting Reclame Code) licht toe, en vertelt over het nut van klagen.
  • De #Ad campagne Nationale betutteling of niet: het Nationaal Preventieakkoord bestaat nu een jaar. Sarah Arayess licht de juridische kaders toe, en neemt samen met Otto van der Harst, Theo Heere (VBZ), Eva Knipscheer (Albert Heijn) en Peter de Wolf (Stiva) deel aan de paneldiscussie.
  • Van Nuon naar Vattenfall: Melle van Diepen (Vattenfall) schetst de praktische ervaringen bij dit rebrandingtraject.
  • Commercie en duurzaamheid: een goede combinatie? Willem van der Schoot, CEO bij Havas Lemz, kiest voor de positieve invalshoek en geeft aan hoe creativiteit ten goede kan worden ingezet in een commerciële omgeving.

Ebba Hoogenraad (Hoogenraad & Haak) en Willem Leppink (Ploum) staan garant voor een inspirerend en nieuw programma. Waar en wanneer? Op donderdag 12 december 2019 in het West-Indisch Huis. Het volledige programma is hier bijgevoegd. Meteen inschrijven kan ook.

We zien u graag tegemoet op 12 december!

RB 3359

Duurzaamheidsclaim snackbar misleidend

toezichthouder 4 jul 2019, RB 3359; (Misleidende duurzaamheidsclaim), http://www.reclameboek.nl/artikelen/duurzaamheidsclaim-snackbar-misleidend

SRC 4 juli 2019; RB 3359; 2019/00209 (Misleidende duurzaamheidsclaim) ​Tegen snackbar Kwalitaria is een klacht ingediend bij Stichting Reclame Code. De klacht richt zich op een YouTube-video getiteld “Kwalitaria 4.0: op weg naar 100% duurzaamheid”. In de video wordt meerdere malen een bord getoond waarop staat: “Op weg naar 100% duurzaamheid. Daar waar mogelijk gebruiken we Beter Leven keurmerk vlees, Plofkipvrije kipproducten, minder zout, minder suiker, minder vetten en méér groenten.”

RB 3358

Desinformatie en de democratische rechtsstaat

Op 2 december wordt in Utrecht een paneldiscussie gehouden over 'Desinformatie en de democratische rechtsstaat' geleid door prof. dr. Madeleine de Cock Buning van de Universiteit Utrecht. Wetenschappers, wetgevers en professionals uit de praktijk gaan in discussie.
Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer: vertrouwen in de media en journalistiek, hate speech, content moderatie en vrije meningsuiting en het vertrouwen in de rechtsstaat. Deelname is open voor iedereen en gratis. Wel graag even aanmelden via deze link.

RB 3356

EU-consument beter beschermd

De EU onderneemt stappen om consumenten beter te beschermen. Op 8 november jl. heeft de Raad een richtlijn aangenomen die de EU-wetgeving inzake consumenten­bescherming moderniseert en de handhaving van consumenten­rechten vergemakkelijkt. In maart had de Raad hierover een akkoord bereikt met het Europees Parlement.

Anna-Maja Henriksson, Fins minister van Justitie: 'Consumentenbescherming is een essentieel onderdeel van de interne markt. Dankzij de richtlijn zijn EU-consumenten beter beschermd wanneer zij online producten of diensten kopen. De richtlijn bevat ook krachtigere maatregelen tegen oneerlijke of misleidende handelspraktijken in de EU'.

RB 3349

Nationaal Reclamerechtcongres op 12 december

Een dag vol netwerkmogelijkheden, actuele onderwerpen en een boeiende mix aan sprekers: dat is het Nationaal Reclamerechtcongres van deLex! Ebba Hoogenraad en Willem Leppink staan garant voor een inspirerend en fris programma.

RB 3354

Seksuele lading betekent niet onfatsoenlijk

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 9 okt 2019, RB 3354; (Licht uit), http://www.reclameboek.nl/artikelen/seksuele-lading-betekent-niet-onfatsoenlijk

Stichting Reclame Code 9 oktober 2019, RB 3354;2019/00560 (Licht uit) De klacht betreft een televisiereclame van Lampdirect met de boodschap dat de verlichting niet de juiste manier is om geld te besparen. De adverteerder probeerde dit op een humoristische manier over te brengen. In het geacteerde verhaal gaat iets mis, waardoor twee mensen in een ongelukkige situatie terechtkomen. Met name vallen de twee mensen, als gevolg van het uitzetten van het licht, van de trap. De man ligt daarbij op zijn buik en zijn hoofd bevindt zich onder de rok van de vrouw die wijdbeens tegen de muur zit. Klaagster maakt niet alleen bezwaar tegen het tijdstip van uitzending maar ook de inhoud van de reclame. Volgens haar is de reclame in strijd met de goede smaak en het fatsoen, zeker voor zover deze wordt uitgezonden rond 17.30 uur. De klacht wordt afgewezen, omdat het feit dat de seksueel geladen uiting niet door iedereen wordt gewaardeerd niet met zich meebrengt dat de uiting in strijd is met de NRC, ook niet indien uitgezonden rond 17.30 uur.

RB 3355

HvJ EU: verplichte vermelding herkomst wanneer weglating consument kan misleiden

EU 12 nov 2019, RB 3355; ECLI:EU:C:2019:954 (Psagot tegen Ministre de l’Économie et des Finances), http://www.reclameboek.nl/artikelen/hvj-eu-verplichte-vermelding-herkomst-wanneer-weglating-consument-kan-misleiden

HvJ EU 12 november 2019, RB 3355; ECLI:EU:C:2019:954 (Psagot tegen Ministre de l’Économie et des Finances). Antwoord op prejudiciële vragen van Conseil d’État (hoogste bestuursrechter Frankrijk). Levensmiddelen die afkomstig zijn uit gebieden die worden bezet door Israël, moeten de vermelding van het gebied van oorsprong bevatten. Tevens moet in het geval dat de levensmiddelen afkomstig zijn uit een Israëlische nederzetting binnen dat gebied, ook deze herkomst vermeld worden. Uit verordening nr. 1169/2011 volgt dat de verstrekking van informatie aan de consumenten hen in staat moet stellen een goed doordachte keuze te maken op grond van onder andere ethische aspecten of aspecten die betrekking hebben op eerbiediging van het internationale recht. Dergelijke overwegingen kunnen de aankoopbeslissingen van consumenten namelijk beïnvloeden.

RB 3353

Facebook moet aanvullende maatregelen treffen tegen nepadvertenties

Rechtspraak (NL/EU) 11 nov 2019, RB 3353; ECLI:NL:RBAMS:2019:8415 (X tegen Facebook), http://www.reclameboek.nl/artikelen/facebook-moet-aanvullende-maatregelen-treffen-tegen-nepadvertenties
Facebook

Vzr. Rechtbank Amsterdam 11 november 2019, IE 18813, RB 3353, IT 2939; ECLI:NL:RBAMS:2019:8415 (X tegen Facebook) Eiser is een bekende mediaondernemer en eigenaar van Talpa Network. Vanaf oktober 2018 tot in ieder geval maart 2019 verschijnen er advertenties op Facebook waarbij eiser in verband wordt gebracht met Bitcoin en Bitcoin investeringen. Gebruikers die op de advertenties ingaan raken hun geld kwijt. De totale omvang van de schade door gedupeerden is zeker 1,7 miljoen euro. Eiser stelt dat Facebook onrechtmatig handelt door niet alles te doen wat in haar vermogen ligt om dergelijke advertenties te voorkomen of spoedig te verwijderen. Facebook verweert zich door te stellen dat zij al alles doet wat redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Daarbij stellen ze dat een verdergaand optreden tegen dergelijke adverteerders niet hoeft, niet mag en ook technisch niet kan. Vaststaat dat het zonder toestemming gebruiken van naam en portret met als doel mensen op te lichten een inbreuk is op de persoonlijke levenssfeer en is derhalve ook onrechtmatig. Het bieden van een platform voor dergelijke advertenties, waarbij geen tegenmaatregelen worden genomen die redelijkerwijs kunnen worden verwacht, kan in beginsel ook op zichzelf als onrechtmatig handelen worden bestempeld. Facebook zal in het vervolg meer moeten doen tegen nepadvertenties. Dit is mogelijk zonder een (wettelijk verboden) algemeen filter. Verder zal Facebook ook gebruiks- en betaalgegevens van de adverteerders moeten overhandigen.

Lees ook het interview met Christaan Alberdingk Thijm in De Volkskrant over deze zaak.